Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By anthikimngoc
#1006136 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Nghiên cứu đặc điểm độ hạt, chảy dẻo, tính chống cắt của đất xây dựng, các hiện tượng địa chất động lực công trình tại khu vực Kim Bôi. Đồng thời xác định tính đầm chặt của đất phong hoá thuộc các hệ tầng có mặt tại khu vực và khả năng sử dụng chúng làm vật liệu dắp cho các công trình xây dựng. Tính toán ổn định mái dốc cho các khu vực khai thác vật liệu; cho các mái dốc tự nhiên và nhân tạo tại các điểm nghiên cứu. Qua đó đề xuất nguyên tắc và bước đầu xây dựng Sơ đồ địa chất công trình khu vực Kim Bôi phục vụ cho cán bộ và sinh viên làm tài liệu tham khảo; đề xuất các hành trình khảo sát, các địa điểm và các vấn đề cần nghiên cứu dọc theo mỗi hành trình
Thư mục CSDL công trình NCKH Đại Học Quốc GiaHN 2006 - 2010
01 khoá luận
Là cơ sở dữ liệu về ĐCCT lần đầu tiên được xây dựng một cách hệ thống phục vụ giảng dạy bậc đại học ở Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Xây dựng 1 sơ đồ địa chất công trình cho khu vực Kim Bôi. Đề xuất và xây dựng 6 tuyến khảo sát và các điểm nghiên cứu dọc theo các tuyến cho cán bộ và học sinh tham khảo trước và trong khu thực tập môn học Địa chất công trình (ĐCCT) ngoài trời
Trường Đại học Khoa học tự nhiên Khoa Địa chất

MỤC TIÊU VÀ NỘI DƯNG NGHIÊN c ứ u
N s h iê n cứu đặc điểm độ hạt. chảy dẻo. tính chống cắt của đất xây dựns khu
vực K im Bôi.
N g h iê n cứu các hiện tượng địa chất động lực công trình như: xói lờ bờ sô n 2 . bờ
suối: trượt lở đất đá, lũ quét, lũ bùn đá...
X ác định tính đầm chặt của đất phons hoá thuộc các hệ tầns có mặt tại khu vực
và khả nãns sử d ụ n s chúnơ làm vật liệu dắp cho các côn g trình xây dựns.
- Tính toán ổn định mái dốc cho các khu vực khai thác vật liệu: cho các mái dốc
tự nhiên và nhân tạo tại các điểm nghiên cứu
Đ ề xuất ngu yên tắc và bước đầu xây dựng Sơ đồ Đ ịa chất công trình khu vực
K im Bôi phục vụ cho cán bộ và sinh viên làm tài liệu tham khảo trước và trons
thời gian thực tập.
- Đ ề xuất các hành trình khảo sát. các địa điểm và các vấn đề cẩn nghiên cứu dọc
theo m ỗi hành trình.
CÁC KẾT QUẢ DAT ĐƯỢC
1. Kết qủavề khoa học
- X â y d ự n g 1 Sơ đổ Đ ịa chất công trình cho khu vực K im Bôi
- Đ ể xuất và x â y dimg 6 tuyến khảo sát và các điểm nghiên cứu dọc theo các
tuyến cho cán bộ và học sinh tham khảo trước và trong khi thực tập mòn học
Đ C C T ngoài trời.
- Kết hợp việc thực hiện đề tài với c ô n s tác đào tạo đại học.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1006467 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement