Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#1006110 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Xây dựng quy trình xử lý mẫu và phân tích đồng thời các hợp chất PCBs và thuốc trừ sâu cơ Clo trong một số mẫu môi trường (trầm tích và sinh học) với độ chính xác, độ tin cậy cao. Từ đó áp dụng quy trình đã xây dựng được để xác định đồng thời hàm lượng các hợp chất PCBs và thuốc trừ sâu cơ Clo trong mẫu thật lấy tại một số vùng ven biển điển hình của Việt Nam (Thái Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh)
Thư mục CSDL công trình NCKH Đại Học Quốc GiaHN 2006 - 2010
02 bài báo, 01 luận văn
Đánh giá được sự tồn lưu, vận chuyển của các hợp chất PCBs và thuốc trừ sâu cơ Clo trong các hợp phần của môi trường tại Hạ Long, Hải Phòng và cửa sông Ba Lạt và chỉ ra nguy cơ ô nhiễm tiềm tàng của các hợp chất này đối với sinh vật nói chung và sức khoẻ con người nói riêng
Đã xây dựng và tối ưu hoá được quy trình xử lý mẫu và phân tích đồng thời các hợp chất PCBs và thuốc trừ sâu cơ Clo trong mẫu nước, trầm tích và sinh học có độ lặp lại và hiệu suất thu hồi cao
Trường Đại học Khoa học tự nhiên Khoa Hóa học
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
I. MỞ ĐẦU
II. TỒNG QUAN
2.1. Giới thiệu về TTS cơ clo
2.1.1. Hexachỉorocylohexane (HCH)
2.1.2. Hexachlorobenzene (HCBị
2.1.3. Aldrin
2.1.4. Dieldrin
2.1.5. Endrin
2.1.6. DDT, DDD, DDE
2.2. Giới thiệu về Polychlorobiphenyl (PCB)
2.3. Độc tính và khả năng vận chuyển của các hợp chất POP trong môi trường
2.4. Một sô phương pháp tách chiết và làm giàu các hợp chát PCB và TTS cơ clo
2.5. Các phương pháp xác định PCB và TTS cơ clo
III. THỰC NGHIỆM
3.1. Hóa chất
3.2. Thiết bị
3.3. Dụng cụ
3.4. Quy trình phân tích đổng thời PCB và TTS cơ clo trong mẫu nước bể mặt
3.4.2. Chuẩn bị mẫu thêm chuẩn (mẫu giả)
3.4.3. Quy trình phán tích
3.5. Quy trình phân tích đồng thời PCB và TTS cơ clo trong mẩu trầm tích
3.5.1. Chuẩn bị mẫu trắng
3.5.2. Chuẩn bị mẫu thêm chuẩn (mẫu giả)
3.5.3. Quy trình phân tích
3.6. Quy trình phàn tích đổng thời PCB và TTS cơ clo trong mẫu sinh học
3.6.1. Chuẩn bi mẫu trắng
3.6.2. Chuẩn bị mẫu giả
3.6.3. Quy trình xử ly mẫu
3.7. Phân tích trên thiết bị GC/ECD
IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.2. Kết quả khảo sát quy trình xác đinh đồng thời PCB và TTS trong máu nước
4.2. Kết quả khảo sát quy trình xác đinh đồng thời PCB và TTS trong máu nước
4.3. Kết quả khảo sát quy trình phân tích đồng thời các hợp chát PCB và TTS cơ clo trong mảu trầm tích
4.3.1. Khảo sát thời gian siêu âm
4.3.2. Khảo sát dung môi chiết
4.3.3. Khảo sát hiệu suất thu hồi và kiểm tra độ đúng của phương pháp phán tích đống thời các hợp chất PCB và TTS cơ clo trong mẩu trâm tích
4.4. Kết quả khảo sát quy trình phân tích đồng thời các hợp chát PCB và TTS cơ clo trong mẫu sinh học
4.4.1. Lựa chọn dung môi để chiết tách PCB và TTS cơ c!o ra khỏi mẫu sinh học
4.4.2. Kháo sát thời gian chiết siêu âm
4.4.3. Kiểm tra hiệu suất thu hồi của quy tvình phản tích máu sinh học
4.5. Áp dụng các quy trình khảo sát được đê phân tích các mâu mỏi trương
4.5.1. Lựa chọn địa điểm lấy mẫu
4.5.2. Kết qủa phân tích đông thời PCB và TTS cơ clo trong màu nước
4.5.3. Kết quả phân tích các hợp chất PCB và TTS cơ clo trong mầu trầm tích
4.5.4. Kết quả phân tích PCBs vàTTS trong mâu sinh học
V. KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHIẾU ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH-CN
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
#1025240 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement