Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1005596 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Tóm Tắt
Thông qua việc ñánh giá thực trạng công tác GDTC trường ñại học
Tây Nguyên, chúng tui lựa chọn một số giải pháp nhằm nâng cao trình ñộ thể
lực cho nam sinh viên không chuyên ngành TDTT trường Đại học Tây
Nguyên, góp phần vào mục tiêu ñào tạo con người mới phát triển toàn diện.
Trong quá trình nghiên cứu chúng tui ñã sử dụng phương pháp nghiên
cứu: Phân tích tổng hợp các sách báo, tài liệu có liên quan, các chỉ thị, văn
kiện của Đảng và Nhà nước, quyết ñịnh của Bộ GD - ĐT ñối với TDTT nói
chung và công tác GDTC nói riêng. Thông qua phỏng vấn trực tiếp và gián
tiếp nhằm thu nhập thông tin cần thiết từ ý kiến người khác ñể xác ñịnh hiện
trạng vấn ñề và hình thành giả thiết khoa học. Phương pháp quan sát sư phạm,
chúng tui dùng quan sát quá trình dạy học và hoạt ñộng TDTT (nội, ngoại
khoá) của SV. Qua phương pháp kiểm tra sư phạm nhằm ñánh giá sự phát
triển thể lực của SV trước và sau khi áp dụng các biện pháp ñã ñược ñề xuất,
khẳng ñịnh tính khoa học và hiệu quả của việc duy trì và phát triển công tác
GDTC. Sử dụng phương pháp thực nghiệm sư phạm nhằm mục ñích ñánh giá
hiệu quả các giải pháp nâng cao trình ñộ thể lực của nam sinh viên không
chuyên ngành TDTT trường Đại học Tây Nguyên. Các kết quả nghiên cứu thu
ñược qua phỏng vấn, quan sát, kiểm tra và thực nghiệm sư phạm ñã ñược tính
bằng phương pháp toán học thống kê.
Từ những kết quả nghiên cứu chúng tui có những kết luận sau:
1. Trình ñộ thể lực là nội dung quan trọng ñể ñánh giá hiệu quả GDTC
trong quá trình tham gia học tập của sinh viên trường ñại học Tây Nguyên.
Qua ñánh giá thực trạng công tác GDTC và việc rèn luyện thể lực của nam
sinh viên không chuyên ngành Thể dục thể thao trường Đại học Tây Nguyên
chúng tui thấy:
Việc thực hiện chương trình giáo dục thể chất của bộ môn chưa ñược
triệt ñể, nội dung phương pháp tổ chức chưa ñáp ứng ñể giải quyết các nhiệm
vụ GDTC trong nhà trường. Đội ngũ giảng viên giảng dạy thể dục trong
trường còn thiếu. Điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy,
học tập và tập luyện TDTT chưa ñáp ứng ñược nhu cầu cũng như số lượng
SV của trường. Nhận thức về tác dụng của GDTC trong trường của sinh viên
còn nhiều hạn chế. Trình ñộ thể lực của nam sinh viên ñạt ở các chỉ tiêu thể
lực từ năm thứ nhất ñến năm thứ 3 có chiều hướng giảm xuống, số lượng SV
có trình ñộ thể lực chỉ ở mức ñạt là nhiều chiếm từ 25% trở lên, số SV không
ñạt chiếm 21% ñến 42%. Như vậy cho thấy trình ñộ thể lực của các em là
thấp.
2. Từ những căn cứ và qua quá trình nghiên cứu, phân tích tài liệu, phỏng vấn
cũng như qua ñánh giá thực trạng công tác GDTC và việc rèn luyện thể lực,
ñể nâng cao chất lượng GDTC bước ñầu chúng tui ñã xác ñịnh, lựa chọn ñược
các giải pháp sau: Nâng cao nhận thức, vai trò môn học GDTC cho sinh
viên.Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập.Tăng cường hệ
thống bài tập thể lực cho nam sinh viên. Đẩy mạnh, ña dạng hóa các hình thức
tập luyện ngoại khóa của SV.
3. Sau khi áp dụng các giải pháp mới chúng tui thấy trình ñộ thể lực của SV
không chuyên ngành TDTT trường Đại học Tây Nguyên ñược tăng lên rõ rệt.
Cụ thể thành tích kiểm tra thể lực của SV nhóm thực nghiệm cao hơn hẳn
nhóm ñối chứng ở tất cả các nội dung. Nó thể hiện sự khác biệt về thành tích
có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất P < 0,05. (ttính > tbảng= 1.96 )
Từ khóa: Giải pháp - Trình ñộ thể lực - Nâng cao hiệu quả Nam sinh
viên - Không chuyên ngành Thể dục thể thao - Đại học Tây Nguyên

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement