Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#1005137 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Miêu tả:Nghiên cứu đánh giá các mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến sự lựa chọn ngành nghề học tập của sinh viên Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội. Hoạt động đánh giá được tiến hành ở 10 ngành nghề (5 khoa) của 3 khóa hệ Cao đẳng: khóa 32-34. Qua đó, cung cấp những kết luận có cơ sở khoa học về nhận định lựa chọn ngành nghề của các sinh viên, đưa ra những kiến nghị góp phần cải tiến công tác tuyển sinh của nhà trường.
Luận văn ThS. Đo lường và Đánh giá trong giáo dục (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) -- Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013

MỞ ĐẦU................................................................................................................12
1. Lý do chọn đề tài................................................................................................12
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài .........................................................................13
3. Giới hạn nghiên cứu của đề tài ..........................................................................13
4. Câu hỏi nghiên cứu/giả thuyết nghiên cứu ........................................................14
5. Khách thể và đối tượng nghiên cứu ...................................................................14
6. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu......................................................................15
6.1. Dạng thiết kế nghiên cứu .........................................................................15
6.2. Phương pháp thu thập thông tin ..............................................................15
6.3. Công cụ thu thập và xử lí thông tin..........................................................15
6.4. Quy trình chọn mẫu nghiên cứu...............................................................15
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN ................................................16
1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN...........................................................................................16
1.1.1. Lựa chọn ngành nghề học tập và tính chất của nó ...............................16
1.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn ngành nghề của sinh viên -
Trường CĐN CN HN ......................................................................................17
1.1.2.1. Con người.......................................................................................17
1.1.2.2. Phương tiện thông tin đại chúng ....................................................19
1.1.2.3. Yếu tố xã hội..................................................................................19
1.1.2.4. Các khái niệm ................................................................................23
1.1.2.4.1. Tính cách .................................................................23
1.1.2.4.2. Chọn ngành..............................................................23
1.1.2.4.3. Ngành học................................................................23
1.1.2.4.4. Hướng nghiệp..........................................................24
1.1.2.4.5. Tư vấn hướng nghiệp ..............................................25
1.2. TỔNG QUAN .................................................................................................26
1.2.1. Các nghiên cứu trên thế giới.................................................................26
1.2.2. Các nghiên cứu trong nước...................................................................28

Chương 2. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..............................32
2.1. ĐẶC ĐIỂM MẪU NGHIÊN CỨU.................................................................32
2.1.1. Khó khăn của mẫu nghiên cứu đối với quá trình đánh giá ..................32
2.1.2. Biện pháp khắc phục .............................................................................33
2.2. MẪU NGHIÊN CỨU .....................................................................................34
2.2.1. Quy trình chọn mẫu...............................................................................34
2.2.2. Cách thức chọn mẫu .............................................................................34
2.2.3. Số lượng mẫu ........................................................................................35
2.3. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU.............................................37
2.3.1. Nội dung nghiên cứu .............................................................................37
2.3.2. Tiến trình nghiên cứu............................................................................37
2.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..................................................................39
2.4.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu..........................................................39
2.4.2. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi ...................................................39
2.4.3. Phương pháp thống kê toán học và sử dụng các phần mềm phân tích số
liệu...................................................................................................................39
2.5. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN .................................................40
2.6. ĐÁNH GIÁ THANG ĐO ...............................................................................40
2.6.1. Giai đoạn điều tra thử nghiệm..............................................................40
2.6.1.1. Hệ số tin cậy Cronbach Alpha .......................................................40
2.6.1.2. Mô hình Rasch ...............................................................................44
2.6.2. Giai đoạn điều tra chính thức ...............................................................48
2.6.2.1. Số liệu tiến hành điều tra ...............................................................48
2.6.2.2. Phân tích số liệu điều tra................................................................48
Chương 3. CÁC KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN.......................58
3.1. BỨC TRANH CHUNG VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA
CHỌN NGÀNH NGHỀ CỦA SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CỦA TRƯỜNG
CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI................................................58
3.1.1. Yếu tố con người ...................................................................................58
3.1.1.1. Bản thân .........................................................................................58
3.1.1.2. Người thân .....................................................................................60
3.1.1.3. Các mối quan hệ cộng đồng ngoài xã hội......................................61
3.1.2. Yếu tố thông tin đại chúng ....................................................................62
3.1.3. Yếu tố xã hội..........................................................................................64
3.1.3.1. Nghề nghiệp ...................................................................................65
3.1.3.2. Nhu cầu thị trường .........................................................................72
3.1.3.3. Nhà trường .....................................................................................67

3.2. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẾN VIỆC
LỰA CHỌN NGÀNH NGHỀ CỦA SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CỦA
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ..........................................68
3.2.1. Yếu tố con người ...................................................................................68
3.2.1.1. Bản thân .........................................................................................68
3.2.1.2. Người thân .....................................................................................73
3.2.1.3. Các mối quan hệ cộng đồng ngoài xã hội......................................77
3.2.2. Yếu tố thông tin đại chúng ....................................................................81
3.2.3. Yếu tố xã hội..........................................................................................84
3.2.3.1. Nghề nghiệp ...................................................................................84
3.2.3.2. Nhu cầu thị trường .........................................................................88
3.2.3.3. Nhà trường .....................................................................................91
TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 ........................................................................................96
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Giáo dục đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển đất nước, là
tiền đề cho sự phát triển nguồn nhân lực và là nền tảng để phát triển kinh tế nhanh
và bền vững. Giáo dục mang đến cho con người những tri thức vô cùng hữu ích,
làm giảm tỷ lệ thất nghiệp và giúp tăng thu nhập cho người lao động. Một thực tế
cho thấy, nền giáo dục của nước nhà đang gặp rất nhiều khó khăn bất cập chưa tìm
được hướng giải quyết. Chương trình giảng dạy ở các trường CĐ, ĐH đôi khi quá
tải với HSSV, có một số môn đào tạo chưa thích hợp với chương trình học, một số
ngành đào tạo xong SV tốt nghiệp ra trường không biết mình sẽ làm gì. Điều này
dẫn đến việc chương trình đào tạo cứ đào tạo, SVTN ra trường vẫn thất nghiệp
hay làm không đúng chuyên môn được đào tạo. Giáo dục chưa đi đôi với thực
tiễn. Kết quả cho thấy thực trạng thừa th y thiếu thợ và các ngành đào tạo chưa đáp
ứng được nhu c u lao động của xã hội. Một trong những nguyên nhân gây ra thực
trạng này là việc định hướng nghề nghiệp cho người học trước khi bước vào ĐH,
CĐ chưa được phổ biến rộng rãi. Việc chọn trường, chọn ngành thi tuyển vào Đại
học – Cao đẳng đang tồn tại vấn đề bất cập là làm sao nắm được các nhân tố ảnh
hưởng đến quyết định chọn trường, chọn ngành của học sinh THPT lên đến CĐ và
ĐH, từ đó có các biện pháp tư vấn cho phù hợp để việc chọn trường, chọn ngành
của học sinh phù hợp với nhu c u lao động của xã hội.
Đứng trước ngưỡng cửa vào đại học, h u hết học sinh đều phân vân khi lựa
chọn trường và ngành nghề để học tập vì nghề nghiệp là yếu tố quan trọng quyết
định tương lai của mỗi người. Trong quá trình chọn nghề có rất nhiều yếu tố ảnh
hưởng và tác động đến sự lựa chọn của học sinh sinh viên. Theo kết quả khảo sát
của Viện Tâm lý học cho thấy đa số các học sinh THPT đều đã có suy nghĩ về lựa
chọn ngành nghề sau khi tốt nghiệp THPT. Một số học sinh sinh viên sẽ nhờ đến
các sự trợ giúp tư vấn của gia đình, th y cô, bạn bè. Số khác lại theo ý kiến chủ
quan của cá nhân hay băn khoăn và không biết lựa chọn như thế nào nên nhiều
khi lựa chọn theo cảm tính… Với các kết quả nghiên cứu khảo sát khác cho thấy:
một số chọn theo sự phù hợp năng lực của cá nhân, sự hứng thú, say mê với nghề,
số khác lựa chọn theo mốt nghề và nhu c u của xã hội…
Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội với tiền thân là trường Đào tạo
công nhân Kỹ thuật Cơ khí- Điện Hà Nội, qua nhiều l n thay đổi, sáp nhập, nâng
cấp trường được mang tên như hiện nay. Trường có nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo
lao động kỹ thuật, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhu c u phát triển
kinh tế - xã hội của Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung. Đối với một trường
Cao đẳng như trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội, việc học sinh sinh viên
lựa chọn để học tập còn là một vấn đề bởi yếu tố “nghề” luôn được đề cập đến
trong suốt quá trình học tập và cũng chính là yếu tố khiến cho nhiều sinh viên phải
băn khoăn khi chọn lựa để học tập. Thêm vào đó, việc các trường cao đẳng và đại
học tuyển sinh theo nguyện vọng cũng làm giảm tỷ lệ hồ sơ đăng ký của HSSV khi
chọn trường và ngành nghề học tập.
Vì những điều này, tui quyết định chọn đề tài: “Đánh giá các yếu tố ảnh
hưởng đến sự lựa chọn ngành nghề của sinh viên hệ Cao đẳng - Trường Cao
đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội” để nghiên cứu, từ đó góp ph n cải thiện công tác
tuyển sinh của nhà trường trong thời gian tới.
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
Nghiên cứu đánh giá các mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến sự
lựa chọn ngành nghề học tập của sinh viên Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Hà
Nội. Qua đó, cung cấp những kết luận có cơ sở khoa học về nhận định lựa chọn
ngành nghề của các sinh viên, đưa ra những kiến nghị góp ph n cải tiến công tác
tuyển sinh của nhà trường.
3. Giới hạn nghiên cứu của đề tài
- Nghiên cứu này được tiến hành tại trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
#1023719 Xin chào Anh/Chị,
Mình rất muốn được tham khảo đề tài này cho một đề tài NCKH của mình. Vì vậy mong nhận được sự hỗ trợ chia sẻ tài liệu từ Anh/chị để mình có thể tham khảo ạ. Chân thành Thank Anh/Chị.
#1023721 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
#1023739 Thank Ban quản trị đã hỗ trợ chia sẻ tài liệu cho mình. Nó sẽ giúp ích cho đề tài của mình.

Trân trọng!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement