Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoak_gift
#1005081 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Miêu tả:Trình bày những khái niệm cơ bản liên quan đến động cơ học tập và kết quả học tập như: Hoạt động học tập của sinh viên, Động cơ, Động cơ học tập của sinh viên, Kết quả học tập. Nghiên cứu mối quan hệ của động cơ học tập với kết quả học tập và so sánh ảnh hưởng của các thành tố trong động cơ học tập đến kết quả học tập của sinh viên. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài, đề xuất một số giải pháp để tăng cường động cơ học tập nhằm nâng cao kết quả học tập của sinh viên trường Cao đẳng Sư Phạm Quảng Ninh nói riêng và của sinh viên hệ cao đẳng nói chung.
Luận văn ThS. Đo lường và Đánh giá trong giáo dục (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) -- Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
MỞ ĐẦ ................................................................................................................... 8
1. Lý do chọn đề tài ................................................................................................... 8
2. Mục đích nghiên cứu ............................................................................................ 9
3. Giới hạn nghiên cứu ........................................................................................... 10
4. Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu ...................................................................... 10
5. Khách thể và đối tượng nghiên cứu.................................................................... 10
6. Phương pháp nghiên cứu……………………………………...……………….10
CHƯƠNG 1. TỔNG Q AN................................................................................... 12
1.1. Một số công trình nghiên cứu ở trên thế giới về mối quan hệ giữa ĐCHT
và KQHT.................................................................................................................. 12
1.2. Một số công trình nghiên cứu ở Việt Nam về mối quan hệ giữa ĐCHT và
KQHT....................................................................................................................... 15
Chương 2: CƠ SỞ LÝ L ẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨ ........................... 18
2.1. Những khái niệm cơ bản liên quan đến vấn đề nghiên cứu ......................... 18
2.1.1. Hoạt động học tập của sinh viên ................................................................... 18
2.1.2. Động cơ........................................................................................................... 19
2.1.3. Động cơ học tập của sinh viên....................................................................... 20
2.1.4. Kết quả học tập............................................................................................... 24
2.2.Khung lý thuyết nghiên cứu của đề tài ........................................................... 27
2.2.1. Những căn cứ xây dựng ................................................................................ 27
2.2.2.Mô hình lý thuyết nghiên cứu của đề tài ....................................................... 30
CHƯƠNG 3: Tổ chức và phương pháp nghiên cứu ............................................ 32
3.1. ối cảnh địa bàn nghiên cứu ........................................................................... 32
3.2. Phương pháp và tổ chức nghiên cứu .............................................................. 37
3.2.1. Các phương pháp tiếp cận nghiên cứu ......................................................... 37
3.2.2. Quy trình nghiên cứu..................................................................................... 37
3.2.3. Thiết kế công cụ đo lường ............................................................................. 37
3.2.4. Đánh giá thang đo.......................................................................................... 43
CHƯƠNG 4. KẾT Q Ả NGHIÊN CỨ ............................................................ 489
4.1. Thực trạng ĐCHT của SV trường CĐSP Quảng Ninh .............................. 499
4.1.1. ĐCHT của SV biểu hiện thông qua nhận thức về giá trị của việc học tập
đối với bản thân...................................................................................................... 499
4.1.2. ĐCHT của SV biểu hiện thông qua thái độ học tập................................... 522
4.1.3. ĐCHT của SV biểu hiện thông qua hành vi học tập.................................. 552
4.2. KQHT của SV trường CĐSP Quảng Ninh .................................................. 595
4.3. Ảnh hưởng của ĐCHT đối với KQHT của SV trường CĐSP Quảng Ninh623
4.3.1. Xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính bội .................................................. 623
4.3.2. Kiểm định các giả thuyết nghiên cứu.......................................................... 679
4.3.2.1. Kiểm định giả thuyết H1 ........................................................................... 679
4.3.2.2. Kiểm định giả thuyết H2 ........................................................................... 689
KẾT L ẬN VÀ KH YẾN NGHỊ....................................................................... 724
1. Kết luận .............................................................................................................. 724
2. Khuyến nghị....................................................................................................... 735
3. Hạn chế của nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo............................... 757
TÀI LIỆ THAM KHẢO .................................................................................... 779
PHỤ LỤC 1.............................................................................................................. 84
PHỤ LỤC 2.............................................................................................................. 88
PHỤ LỤC 3.............................................................................................................. 90
PHỤ LỤC 4.............................................................................................................. 93
PHỤ LỤC 5.............................................................................................................. 96
PHỤ LỤC 6.............................................................................................................. 98 MỞ ĐẦ
1. Lý do chọn đề tài
Nền inh tế nư c ta đang hội nhập v i nền inh tế hu vực và uốc tế ua
việc gia nhập tổ chức thương mại uốc tế (WTO) vào năm 2006. i mục tiêu đưa
nư c ta trở thành nư c công nghiệp vào năm 2020, vấn đề phát triển nguồn lực là
yếu tố cơ b n cho sự phát triển nhanh và bền v ng, trong đ giáo dục và đào tạo là
con đư ng uan trọng nhất để phát huy nguồn lực con ngư i. ột trong nh ng
nguồn nhân lực đ là đội ng lao động trẻ, c trình độ cao về hoa học ỹ thuật. D
đ , trình độ năng lực hoa học ỹ thuật - công nghệ và tri thức n i chung của S
(lực lượng bổ sung cho đội ng lao động trẻ) hông ch c nghĩa v i b n thân mỗi
cá nhân, mà c n đ ng vai tr uan trọng đối v i uá trình phát triển inh tế - xã hội
của đất nư c.
Chất lượng đào tạo được ph n ánh một phần thông ua ết u học tập
(KQHT) của sinh viên (S ). Ng t hai thế ỷ trư c, nh ng nhà tư tưởng l n như
Weber, arx đã hẳng định rằng: Trên con đư ng chinh phục tri thức, “ngư i tiên
phong” ph i là tr chứ hông ph i là thầy. Do đ , để gia tăng KQHT, hông ch c
đổi m i về mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học mà uan trọng hơn c là b n
thân mỗi S ph i tự nỗ lực, phấn đấu. ột số công trình nghiên cứu ở trong và
ngoài nư c về các yếu tố nh hưởng đến KQHT c ng đã ch ra rằng: KQHT chịu
tác động của nhiều yếu tố, trong đ c các yếu tố thuộc b n thân S . Cái gì thúc
đẩy S nỗ lực phấn đấu? Đ chính là động cơ. Động cơ là vấn đề nguyên nhân bên
trong thúc đẩy hoạt động của con ngư i – đ là vấn đề đã được các nhà hoa học
th i cổ đại đ t ra. Slavin (2008) hẳng định: “ ột trong nh ng thành phần c tính
then chốt nhất của việc học là động cơ học tập...; mọi S đều c động cơ học tập”
[Trích d n theo Lê thị Hạnh, 2001, tr.2]. ậy, động cơ học tập (ĐCHT) c mối uan
hệ như thế nào v i KQHT? Đây là vấn đề đã được một số nhà nghiên cứu trên thế
gi i nghiên cứu trên nh ng g c độ hác nhau. Ở iệt Nam, chưa c nhiều công trình nghiên cứu về mối uan hệ gi a ĐCHT v i KQHT trong hi nghiên cứu vấn
đề này hông ch c nghĩa l luận mà c n c nghĩa thực tiễn sâu s c.
Trư ng CĐSP Qu ng Ninh là trư ng cao đẳng duy nhất của t nh đào tạo giáo
viên các bậc học THSC, tiểu học và mầm non đáp ứng yêu cầu phát triển ngành
giáo dục – đào tạo của t nh Qu ng Ninh. ột thực tế nhận thấy ở trư ng là các S
hệ cao đẳng chính uy c điểm thi đầu vào gần tương đương nhau, nhưng trong uá
trình học tập lại c nh ng biểu hiện về hành vi học tập hác nhau: c nh ng S tích
cực, chăm ch , say mê học tập, song c ng c nh ng S lư i học, b học, học “đối
ph ”, gian lận trong thi c , KQHT chưa cao. ột trong nh ng nguyên nhân là do
S chưa xác định rõ ĐCHT của mình. Liệu rằng việc xác định đúng đ n, rõ ràng
ĐCHT c giúp cho S đạt được thành tích học tập cao hơn hông? Tr l i cho câu
h i này là việc làm rất cần thiết. Xuất phát từ nh ng l do trên, tui chọn đề tài
nghiên cứu: “Nghiên cứu mối quan hệ giữa động cơ học tập và kết quả học tập
của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm” (Nghiên cứu trường hợp Trường
Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh)
Hy vọng rằng, ết u của nghiên cứu sẽ g p một phần cơ sở l luận cho các
nghiên cứu tiếp theo để hám phá mối uan hệ của các yếu tố hác ngoài ĐCHT
v i KQHT của S n i riêng và v i chất lượng giáo dục n i chung.
Kết u của đề tài c n c nghĩa về m t thực tiễn, giúp cho các S tự xác
định cho mình ĐCHT đúng đ n và gia tăng KQHT; giúp gi ng viên hiểu rõ hơn về
mối uan hệ gi a ĐCHT và KQHT, từ đ c phương pháp gi ng dạy thích hợp để
ích thích, hình thành ĐCHT cho S , đồng th i c ng g p phần giúp các cấp u n
l của nhà trư ng c biện pháp u n l việc dạy và học c hiệu u .
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
Đề tài nhằm nghiên cứu mối quan hệ của ĐCHT v i KQHT và so sánh nh
hưởng của các thành tố trong ĐCHT đến KQHT của S . Trên cơ sở kết qu nghiên
cứu của đề tài, đề xuất một số gi i pháp để tăng cư ng ĐCHT nhằm nâng cao
KQHT của S trư ng CĐSP Qu ng Ninh n i riêng và của SV hệ cao đẳng n i
chung.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1035438 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement