Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1002397 Link tải luận văn miễn phí cho ae

1. Lí do chọn đề tài
Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong
những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá
đất nước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người. Trước những yêu cầu
mới của sự nghiệp phát triển giáo dục trong thời kì mới, đòi hỏi phải đặc biệt
chú trọng đổi mới PPDH vì PPDH là một trong những yếu tố cơ bản quyết
định đến chất lượng giáo dục và đào tạo.
Định hướng đổi mới PPDH đã được thể chế trong Luật giáo dục: “PP giáo
dục phải phát huy tính tự giác, tích cực, chủ động, tư duy sáng tạo của người
học; bồi dưỡng năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý
chí vươn lên” (Luật giáo dục 2005, chương I, điều 5).
Chỉ thị 40 - CT/TW về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà
giáo và cán bộ quản lí giáo dục, trong đó nêu rõ nhiệm vụ đẩy mạnh việc đổi
mới nội dung chương trình và PP giáo dục theo hướng hiện đại, phù hợp với
thực tiễn Việt Nam và yêu cầu về đổi mới PP giáo dục là :” Đổi mới mạnh mẽ
và cơ bản PP giáo dục nhằm khắc phục kiểu truyền thụ một chiều, nặng lí
thuyết, ít thực hành, ít khuyến khích tư duy sáng tạo; bồi dưỡng năng lực thực
hành sáng tạo cho người học” và “ Tích cực áp dụng một cách sáng tạo các
PP tiên tiến, hiện đại, ... vào hoạt động dạy học”
Thực hiện sự chỉ đạo đó của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua
ngành giáo dục đã thực hiện đổi mới mạnh mẽ PPDH ở các cấp học, ngành
học. Trong quá trình đổi mới về PPDH, nhiều nhà giáo dục đã đưa ra những
cách tiếp cận khác nhau về HĐDH dựa trên sự kế thừa những thành tựu về lí
luận dạy học ở trong nước, đồng thời tham khảo có chọn lọc những thành tựu
về khoa học giáo dục ở một số nước có nền giáo dục phát triển.
Bốn trụ cột của giáo dục thế kỉ XXI do UNESCO xác định là: “Học để
biết - Học để làm - Học để tự khẳng định mình - Học để chung sống”, có ý
nghĩa rất quan trọng trong sự thành công của mỗi cá nhân, góp phần tạo nên
sức mạnh tổng hợp cho toàn xã hội. Như vậy mục tiêu giáo dục của thế giới
cho thấy rõ giáo dục không chỉ cung cấp kiến thức mà còn phải hình thành
cho người học những kĩ năng, thái độ để họ có thể sống và làm việc trong xã
hội luôn thay đổi sau khi hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.
Ở Việt Nam, để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thế hệ trẻ, đáp
ứng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và nhu cầu phát triển người học, giáo
dục phổ thông đã và đang được đổi mới mạnh mẽ theo bốn trụ cột giáo dục
của thế kỉ XXI. Cốt lõi của đổi mới giáo dục là đổi mới PPDH theo hướng
phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của HS, tăng cường kĩ năng
làm việc theo nhóm, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Đổi
mới PPDH là một việc làm đã và đang được toàn ngành giáo dục hưởng ứng
và đã có một số kết quả đáng ghi nhận, nhưng nhìn chung chưa đáp ứng được
hết nhu cầu đào tạo con người theo yêu cầu phát triển của xã hội hiện đại.
DHHT là một trong những PPDH tích cực theo xu hướng DH không
truyền thống, góp phần thực hiện định hướng đổi mới PPDH ở nước ta. Hợp
tác giữ vai trò quan trọng trong việc tạo nên thành công trong mọi mặt hoạt
động, phát triển một số năng lực của con người đáp ứng những thách thức của
cuộc sống, trong đó có năng lực tương tác, hòa đồng với nhiều nhóm xã hội.
Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, khi Việt Nam chính thức tham gia Chương
trình đánh giá HS quốc tế (PISA) và đang triển khai dự án mô hình trường
học mới Việt Nam (VNEN) thì DHHT càng phát huy thế mạnh trong việc đáp
ứng cho HS tiêu chuẩn các nhóm năng lực nhằm hội nhập theo thang đánh giá
quốc tế này. Đối với HS Tiểu học, do đặc điểm tâm lí lứa tuổi và hình thức tư
duy đặc thù, nhu cầu hợp tác của HS được đặt ra một cách tự nhiên. Hơn nữa,
do đặc điểm riêng, môn Toán có tiềm năng thuận lợi trong việc tạo cho HS
học qua làm việc, xử lí tình huống nhờ hợp tác nhóm. Bởi lẽ đó, việc vận dụng
DHHT đặc biệt có ý nghĩa trong việc hướng đích mục tiêu kết nối tích hợp
giữa con người với con người trong giáo dục.
Vấn đề sử dụng PPDHHT ở trường phổ thông đã được một số tác giả
trong và ngoài nước quan tâm và tiếp cận trên một vài phương diện: Nghiên
cứu một số khái niệm cơ bản về DHHT, cách thức tổ chức, thiết kế,... giờ học
DH thông qua hoạt động hợp tác. Các nghiên cứu này được thực hiện chủ yếu
áp dụng cho việc giảng dạy ở bậc Đại học hay dạy học một số môn học ở cấp
THPT, THCS. Ở cấp Tiểu học nói chung và môn Toán ở Tiểu học nói riêng
chưa có công trình nào đề cập đến vấn đề vận dụng DHHT một cách cụ thể,
có hệ thống. Vì những lí do trên chúng tui chọn “ Vận dụng dạy học hợp tác
trong môn Toán ở Tiểu học ” làm đề tài nghiên cứu.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích: Nghiên cứu lí luận DHHT để vận dụng trong DH môn Toán
ở Tiểu học nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy học.
Nhiệm vụ: Căn cứ vào mục đích nghiên cứu, đề tài có các nhiệm vụ
sau:
- Nghiên cứu cơ sở lí luận về DHHT.
- Tìm hiểu thực trạng DH môn Toán ở Tiểu học theo DHHT.
- Đề xuất quy trình vận dụng DHHT và một số biện pháp hỗ trợ trong
DH môn Toán ở Tiểu học
- Tổ chức thực nghiệm DHHT và đánh giá kết quả thực nghiệm.
3. Đối tƣợng nghiên cứu: Quá trình DHHT trong môn Toán ở trường Tiểu
học.
4. Giả thuyết khoa học
Từ việc nghiên cứu lí luận dạy học theo DHHT, nếu đề xuất được quy
trình và một số biện pháp hỗ trợ để vận dụng PPDHHT trong QTDH Toán ở
Tiểu học thì có thể giúp GV nâng cao hiệu quả DH.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
- Nghiên cứu lí luận: Nghiên cứu, phân tích, tổng hợp tài liệu về
PPDH môn Toán trong và ngoài nước có liên quan đến đề tài Luận án.
- Điều tra - khảo sát: Tiến hành điều tra thực trạng vận dụng DHHT
trong môn Toán ở Tiểu học nhằm làm rõ cơ sở thực tiễn của đề tài.
- Quan sát: Thực hiện quan sát trong khi tiến hành dự giờ nhằm bổ
sung cho lí luận và điều chỉnh quy trình, biện pháp hỗ trợ DHHT trong môn
Toán ở Tiểu học.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement