Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1000983 Link tải luận văn miễn phí cho ae

THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ MẶT HỌC THUẬT,
LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN

Tên luận án: Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh Trung học cơ sở qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
Tên chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục. Mã số: 06 14 01 02
Tên nghiên cứu sinh: Lê Thị Minh Hoa Khóa: 2012 - 2015
Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Dục Quang, TS. Nguyễn Hồng Thuận
Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam
NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
- Xây dựng được khung lý thuyết về năng lực hợp tác và phát triển năng lực hợp tác cho học sinh Trung học cơ sở qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
- Khảo sát và đánh giá được thực trạng năng lực hợp tác và thực trạng phát triển năng lực hợp tác cho học sinh Trung học cơ sở qua hoạt động giáo dục ngoài gời lên lớp.
- Đề xuất năm biện pháp giáo dục nhằm phát triển năng lực hợp tác cho học sinh Trung học cơ sở qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: Trang bị kiến thức, khuyến khích nhu cầu và giáo dục thái độ hợp tác cho học sinh; Tổ chức các trò chơi đòi hỏi học sinh phải có sự hợp tác với nhau; Sử dụng các tình huống giả định trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm tạo ra môi trường giải quyết vấn đề theo hướng hợp tác; Tạo môi trường trải nghiệm thực tế cho học sinh qua các hoạt động xã hội theo nhóm; Tổ chức các câu lạc bộ theo hướng tăng cường sự hợp tác.
- Khẳng định, các biện pháp giáo dục được đề xuất có tác dụng tích cực trong việc phát triển năng lực hợp tác cho học sinh Trung học cơ sở qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
Tập thể hướng dẫn Nghiên cứu sinh
1. Lý do chọn đề tài
Hợp tác là một yếu tố không thể thiếu của cuộc sống con người. Sự hợp tác
diễn ra trong suốt cuộc đời mỗi con người. Cùng với sự phát triển của xã hội, con
người ngày càng ý thức một cách đầy đủ hơn giá trị của sự hợp tác trong hoạt động
giữa con người với con người trong xã hội. Con người không thể sống và hoạt động
để thỏa mãn nhu cầu vật chất và tinh thần của mình nếu không có sự hợp tác với
mọi người xung quanh. Sức mạnh của con người chính là xã hội mà ở đó con người
hợp tác với nhau để cùng tồn tại và phát triển.
Các nhà giáo dục đã nhận định rằng sự phát triển của xã hội đòi hỏi giáo dục
phải có sự thay đổi toàn diện, giáo dục cần chuyển từ một nền giáo dục chủ yếu là
truyền thụ tri thức sang phát triển phẩm chất và NL của người học. Giáo dục không
chỉ đề cấp đến các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ mà còn hướng tới NL
hành động, trong đó đặc biệt chú ý đến NLHT, NL giải quyết vấn đề ở từng cá nhân
trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng sẵn có trong mỗi con người. Giáo dục cần giúp
HS có “NLHT, khả năng giao tiếp, NL chuyển đổi nghề nghiệp theo yêu cầu mới
của thị trường lao động, NL quản lý, NL phát triển và giải quyết vấn đề tôn trọng và
nghiêm túc tuân theo pháp luật, quan tâm và giải quyết các vấn đề bức xúc mang
tính toàn cầu, có tư duy phê phán, có khả năng thích ứng với những thay đổi trong
cuộc sống”[13]. Nghị quyết 29 ngày 4/11/2013 tại Đại hội TW 8 khóa XI về đổi
mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo cũng đã khẳng định sự cần thiết phải đổi
mới toàn diện giáo dục theo hướng coi trọng phát triển NL người học.[49]
Lứa tuổi HS THCS là lứa tuổi có những biến đổi lớn về tâm sinh lý. Cùng
với hoạt động học tập, hoạt động giao tiếp cũng phát triển rất mạnh, các mối quan
hệ được mở rộng, do đó sự phát triển của xã hội có tác động lớn đến lứa tuổi này.
Trong hoạt động học tập cũng như các hoạt động giáo dục khác đòi hỏi HS phải có
sự phối hợp, hợp tác với nhau nhằm thực hiện có hiệu quả các hoạt động. Tuy nhiên
trong thực tế hiện nay khả năng hợp tác của HS nói chung và HS THCS nói riêng
2
còn nhiều hạn chế, do đó khi đứng trước những tình huống những vấn đề cần có sự
hợp tác với nhau, các em tỏ ra rất lúng túng, không biết phải làm như thế nào. Thực
tế đó xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có nguyên nhân xuất phát
từ chỗ việc phát triển NLHT cho HS trong các hoạt động giáo dục chưa được chú trọng.
Hình thành và phát triển NL nói chung và NLHT cho HS nói riêng được coi
là một định hướng quan trọng của giáo dục Việt Nam trong giai đoạn mới. Trong
nhà trường THCS, việc phát triển NLHT cho HS được thực hiện thông qua các con
đường khác nhau trong đó có con đường tổ chức các HĐGDNGLL. HĐGDNGLL
là một hoạt động quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục giáo dục toàn
diện cho HS. HĐGDNGLL là một con đường giáo dục giúp HS củng cố, bổ sung
những kiến thức trong giờ học ở trên lớp, phát triển thái độ, tình cảm, niềm tin, sự
gắn bó với cộng đồng. Mặt khác qua HĐGDNGLL giúp HS rèn luyện các kỹ năng
cơ bản, cần thiết như kỹ năng nhận thức, kỹ năng hợp tác, kỹ năng ứng phó với các
vấn đề của cuộc sống làm cơ sở để phát triển các NL hoạt động. Đặc trưng của
HĐGDNGLL là việc tổ chức các hoạt động tập thể, do đó hoạt động này có ưu thế
lớn trong phát triển NLHT cho HS.
NLHT được coi là một giá trị sống cần được hình thành và phát triển ở HS,
do đó việc phát triển NLHTcho HS là một vấn đề quan trọng nhằm thực hiện mục
tiêu phát triển nguồn nhân lực mới cho xã hội. Tuy nhiên trong thực tế, vấn đề này
chưa thực sự được chú trọng trong tất cả các hoạt động ở trường THCS. Phát triển
NLHT thường chỉ được đề cập trong quá trình dạy các môn học cơ bản, còn trong
các hoạt động giáo dục khác chưa được quan tâm nhiều do những nguyên nhân khác
nhau. Do đó việc nghiên cứu phát triển NLHT cho HS THCS qua HĐGDNGLL
nhằm góp phần giúp họ nâng cao khả năng hợp tác trong cuộc sống là việc làm cần
thiết và có ý nghĩa trong việc nâng cao chất lượng giáo dục tòan diện nguồn nhân
lực đáp ứng yêu cầu mới của xã hội.
Xuất phát từ những lý do trên, chúng tui lựa chọn nghiên cứu “Phát triển
năng lực hợp tác cho học sinh Trung học cơ sở qua hoạt động giáo dục ngoài giờ
lên lớp” làm đề tài luận án.
2. Mục đích nghiên cứu
Xây dựng các biện pháp giáo dục nhằm phát triển NLHT cho HS THCS qua
HĐGDNGLL.
3. Khách thể - Đối tượng nghiên cứu
3. 1. Khách thể nghiên cứu
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong nhà trường THCS.
3.2. Đối tượng nghiên cứu
Mối quan hệ giữa cách thức tổ chức các HĐGDNGLL với việc phát triển
NLHT cho HS THCS.
4. Giả thuyết khoa học
Nếu các biện pháp giáo dục nhằm phát triển NLHT qua HĐGDNGLL gắn
liền với các quan hệ hợp tác, tạo cơ hội cho HS chia sẻ và chịu trách nhiệm, trải
nghiệm dưới nhiều hình thức và khuyến khích HS rèn luyện các kỹ năng cộng tác
thì chúng sẽ có ảnh hưởng tích cực đến quá trình hoạt động và có tác dụng phát
triển NLHT của HS.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
5.1. Xây dựng cơ sở lý luận của việc phát triển NLHT cho HS THCS qua
HĐGDNGLL.
5.2. Đánh giá thực trạng NLHT của HS và thực trạng phát triển NLHT cho
HS THCS qua HĐGDNGLL.
5.3. Xây dựng các biện pháp giáo dục nhằm phát triển NLHT cho HS THCS
qua HĐGDNGLL.
5.4. Thực nghiệm các biện pháp giáo dục nhằm phát triển NLHT cho HS
THCS qua HĐGDNGLL.
6. Phạm vi nghiên cứu
Luận án chỉ tập trung nghiên cứu phát triển NLHT cho HS THCS qua
HĐGDNGLL. Các biện pháp giáo dục nhằm phát triển NLHT cho HS THCS qua
HĐGDNGLL mà luận án xây dựng chủ yếu theo hướng đưa HS vào các hoạt động
trải nghiệm thực tiễn.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By quynhtranbmt90
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement