Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#990186 Link tải luận văn miễn phí cho ae
1. Lý do lựa chọn đề tài
Với sự bùng nổ và phát triển của công nghệ thông tin trong những năm
gần đây, đã mang lại nhiều hiệu quả đối với khoa học cũng nhƣ các hoạt động
thực tế, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã làm cho khả năng
thu thập và lƣu trữ thông tin của các hệ thống thông tin tăng lên một cách
nhanh chóng, lƣợng dữ liệu lƣu trữ trở nên quá nhiều. Vì vậy việc xử lý thông
tin gặp phải nhiều khó khăn, đặc biệt là công tác tìm kiếm.
Dữ liệu trong máy tính đƣợc lƣu trữ dƣới nhiều dạng khác nhau trong
đó dữ liệu dạng chuỗi là một trong những cách phổ biến nhất. Trên chuỗi các
đơn vị dữ liệu không có ý nghĩa quan trọng bằng cách sắp xếp của chúng. Có
thể thấy các dạng khác nhau của mỗi chuỗi nhƣ ở các file dữ liệu, các gói tin,
trên biểu diễn của các gen hay chính văn bản chúng ta đang đọc. Để tìm kiếm
thông tin hữu ích nhiều giải pháp, đề xuất đã đƣợc áp dụng, bao gồm các giải
pháp dựa trên phần cứng và phần mềm. Tuy nhiên, hầu hết các hệ thống tìm
kiếm thông tin hiện còn gặp phải nhiều vấn đề về hiệu năng do chúng phải
phân tích, xử lý một lƣợng rất lớn các chuỗi dữ liệu. Hơn nữa việc phân tích,
tìm kiếm, so khớp chuỗi đòi hỏi chi phí tính toán và thời gian xử lý lớn. Khi
lƣợng dữ liệu lớn, nhiều thông tin có thể bị bỏ qua không đƣợc phân tích,
không đáp ứng đƣợc nhu cầu của ngƣời sử dụng.
Để tìm kiếm thông tin một cách chính xác mà không mất quá nhiều thời
gian cần đi sâu nghiên cứu về các thuật toán so khớp chuỗi có hiệu năng
cao. Một trong những thuật toán so khớp chuỗi có hiệu năng cao đó là thuật
toán Boyer – Moore.
Chính vì các lý do trên nên em đã chọn đề tài “Một số thuật toán tìm
chuỗi và xây dựng chƣơng trình minh họa thuật toán Boyer – Moore” làm
khóa luận tốt nghiệp của mình.
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục tiêu
- Áp dụng thuật toán Knuth - Morris – Pratt, Boyer – Moore, Franek -
Jennings – Smyth để tìm chuỗi.
- Xây dựng chƣơng trình minh họa thuật toán Boyer – Moore.
Nhiệm vụ
- Tìm hiểu một số thuật toán so khớp chuỗi.
- Xây dựng chƣơng trình tìm kiếm văn bản mã unicode dựa trên thuật
toán Boyer – Moor cải tiến bằng bảng giá trị dịch chuyển 2 chiều.
Cài đặt thử nghiệm và đánh giá kết quả.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Khóa luận đi sâu nghiên cứu một số thuật toán tìm chuỗi và xây dựng
chƣơng trình minh họa thuật toán Boyer – Moore cải tiến để tìm kiếm chuỗi
mã Unicode.
4. Giả thuyết khoa học
Tìm hiểu, nghiên cứu một số thuật toán tìm chuỗi sẽ giúp ngƣời lập
trình hiểu rõ hơn về công tác tìm kiếm. Từ đó, việc xây dựng các chƣơng
trình tìm kiếm văn bản, tìm kiếm thông tin và các chƣơng trình tìm kiếm mẫu
hay vết tấn công trong lĩnh vực an toàn mạng,… trở nên dễ dàng hơn.
Chƣơng trình đƣợc xây dựng nếu đƣa vào thực tiễn sẽ trợ giúp đắc lực
cho ngƣời sử dụng trong việc tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng,
chính xác mà không mất quá nhiều thời gian.
5. P ƣơn p p n i n ứu
a. P ƣơn p p nghiên cứu lý luận
Nghiên cứu qua việc đọc sách, báo và các tài liệu liên quan nhằm xây
dựng cơ sở lý thuyết của đề tài và biện pháp cần thiết để giải quyết các vấn đề
của đề tài.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement