Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#975906 Link tải miễn phí luận văn
MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
Ngày nay trong sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, việc đổi
mới nội dung, phƣơng pháp, hình thức và phƣơng tiện dạy học để chuẩn bị
cho thế hệ trẻ có đủ khả năng làm chủ đƣợc nền khoa học kĩ thuật hiện đại
là vấn đề cấp thiết. Nền giáo dục nƣớc ta đang từng bƣớc đổi mới về mọi
mặt để có thể đào tạo đƣợc những ngƣời lao động có hiệu quả cao, đáp ứng
đƣợc mục tiêu hiện đại hóa đất nƣớc. Cũng nhƣ trên toàn thế giới, mục đích
giáo dục ở nƣớc ta không chỉ dừng lại ở việc truyền thụ cho học sinh những
kiến thức, kỹ năng mà loài ngƣời đã tích lũy đƣợc trƣớc đây, mà còn đặc
biệt quan tâm đến việc bồi dƣỡng năng lực sáng tạo, năng lực giải quyết
vấn đề. Để có thể đạt đƣợc mục tiêu đó, ngành giáo dục và đào tạo phải
thực hiện đổi mới đồng bộ về nhiều mặt. Riêng về phƣơng pháp và phƣơng
tiện dạy học, cần khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện nếp tƣ duy
sáng tạo cho ngƣời học, từng bƣớc áp dụng các phƣơng pháp tiên tiến và
phƣơng tiện hiện đại vào quá trình dạy học, đảm bảo điều kiện và thời gian
tự học, tự nghiên cứu cho học sinh... Tóm lại, dạy học hiện nay là dạy học
giải quyết vấn đề, bản chất của quá trình dạy học là quá trình tổ chức hoạt
động tự chủ chiếm lĩnh tri thức của học sinh. Phƣơng pháp giáo dục phải
phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, phù hợp
với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dƣỡng phƣơng pháp tự học,
rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm,
đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh.
Hiện nay, việc đổi mới phƣơng pháp dạy học ở nƣớc ta đã thu đƣợc
những thành tựu đáng kể, quá trình dạy học ngày càng phù hợp với tiến
trình nhận thức khoa học, học sinh có thể tham gia vào hoạt động tìm tòi,
sáng tạo giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, để ngƣời giáo viên có thể kích thích
hứng thú học tập của học sinh, hay để rèn luyện cho học sinh phong cách
làm việc khoa học, lối tƣ duy logic sáng tạo hay tạo cho học sinh thói quen
tự suy nghĩ, tìm tòi tri thức,... không phải điều đơn giản. Quá trình dạy và
học là một quá trình phức tạp, phải qua một thời gian dài học sinh mới tích
lũy đủ những tri thức về một vấn đề nào đó hay những kĩ năng làm việc
khoa học. Do đó phƣơng pháp giảng dạy phải linh hoạt, phù hợp với từng
bài học, từng giai đoạn phát triển nhận thức của học sinh. Vận dụng những
phƣơng pháp dạy học mới, tích cực hơn trong quá trình nhận thức khoa học
của học sinh sẽ giúp học sinh hình thành từ sớm một phong cách học tập
tích cực, tự chủ và sáng tạo. Đối với môn vật lý, điều này càng có ý nghĩa
cực kỳ quan trọng. Trên thực tế, ở nhiều nơi, việc dạy và học môn này vẫn
theo kiểu cũ, giáo viên cung cấp kiến thức, học sinh tiếp nhận một cách thụ
động. Nhất là phần bài tập vật lý, nhiều khi đã không đƣợc chú trọng đúng
mức. Ngƣời giáo viên vật lý cần ý thức đƣợc rằng dạy bài tập chính là một
trong những cách để kiến thức vật lý đƣợc đào sâu, mở rộng cũng nhƣ vận
dụng linh hoạt trong trí óc của học sinh, hơn nữa còn là một công cụ để tìm
kiến thức mới cũng nhƣ phát triển tƣ duy sáng tạo. Đó là con đƣờng để
những định luật, những hiện tƣợng hay khái niệm vật lý in dấu rõ nét nhất
lên não bộ ngƣời học. Vì vậy, để quá trình dạy học nói chung, và quá trình
dạy học bài tập nói riêng của chƣơng "Cân bằng và chuyển động của vật rắn"
trong sách giáo khoa lớp 10, đƣợc trình bày theo quan điểm dạy học hiện đại,
sử dụng phƣơng pháp dạy học tích cực rèn luyện cho học sinh tính tự chủ, sáng
tạo, tui lựa chọn đề tài nghiên cứu là: Xây dựng hệ thống bài tập chương
"Cân bằng và chuyển động của vật rắn" trong chương trình sách giáo
khoa Vật lý 10 trung học phổ thông theo tiếp cận hệ thống.
2. Mục đích của đề tài
[download][/download]
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement