Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By vuduchanhquyen
#966583 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Luận án TS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Tổng quan cơ sở lý luận về phát triển nhà trường hiệu quả (NTHQ). Nghiên cứu về một số nhà trường ở nước ngoài và thích nghi hóa vào điều kiện nhà trường Việt Nam. Khảo sát và đánh giá thực trạng quản lý nhà trường trung học phổ thông (THPT) Việt Nam theo quan điểm NTHQ. Xây dựng các tiêu chí quản lý nhà trường THPT theo quan điểm trên, từ đó đề xuất các giải pháp: tổ chức các hoạt động tuyên truyền về quan điểm, mục tiêu và cách tổ chức để nâng cao nhận thức về phát triển nhà trường THPT theo quan điểm NTHQ cho các lực lượng tham gia giáo dục. Đào tạo, bồi dưỡng hiệu trưởng thành nhà quản lý, lãnh đạo chuyên nghiệp; Đổi mới tư duy và cách quản lý nhà trường theo hướng phân cấp, tự chủ, tự chịu trách nhiệm và thực hiện có hiệu quả lãnh đạo sự thay đổi nhà trường; Chú trọng lãnh đạo và quản lý phát triển giáo dục toàn diện cho học sinh; Xây dựng môi trường thân thiện, tạo dựng sự đồng thuận cho các lực lượng giáo dục và vận động cộng đồng, xã hội tham gia phát triển nhà trường. Thử nghiệm bộ tiêu chí quản lý và xin ý kiến chuyên gia về các giải pháp phát triển nhà trường THPT Việt Nam theo quan điểm nhà trường hiệu quả
Chƣơng 1. C¬ së lý luËn vÒ ph¸t triÓn nhµ tr-êng hiÖu qu¶ 19
1.1. Tæng quan vÊn ®Ò nghiªn cøu ……… ............................................................. 19
1.1.1. Ở nƣớc ngoài ................................................................................................ 19
1.1.2. Ở trong n-íc ....................................................................................... 25
1.2. Những khái niệm cơ bản của vấn đề nghiên cứu………………….…….... 27
1.2.1. Nhà trƣờng………………………………………………..……………….. 27
1.2.2. Quản lý……………………………………………………………………… 29
1.2.3. Quản lý nhà trƣờng……………………………………………..….……… 29
1.2.4. Lãnh đạo và Quản lý ………………………..……………..................... 30
1.2.5. Phát triển.............................................................................................. 32
1.2.6. Hiệu quả ………………..…………….................................................... 34
1.3. Nghiên cứu về một số nhà trƣờng ở nƣớc ngoài............................................ 37
1.3.1. Nhà trƣờng chất lƣợng (Quality School) ................................................... 37
1.3.2. Nhà trƣờng xuất sắc (Excellent School) .................................................. 39
1.3.3. Nhà trƣờng thành đạt (Successesful School) ......................................... 40
1.3.4. Nhà trƣờng tốt (Good School) ................................................................... 41
1.3.5. Nhà trƣờng hoàn thiện (Improvement School) ....................................... 43
1.4. Cơ sở lý luận về nhà trƣờng hiệu quả………………………..……………... 45
1.4.1. Khái niệm Nhà trƣờng hiệu quả................................................................. 45
1.4.2. Đặc trƣng cơ bản nhà trƣờng hiệu quả................................................ 46
1.4.3. Các tiêu chí nhà trƣờng hiệu quả…………………………………….….. 47
1.4.4. Mối liên hệ giữa chất lƣợng giáo dục và hiệu quả giáo dục................ 55

1.4.5. Các yếu tố cơ bản có tác động đến phát triển nhà trƣờng hiệu quả……. 57
Kết luận chƣơng 1...................................................................................................... 63
Chƣơng 2. CƠ SỞ THỰC TIỄN VÀ CÁC QUAN ĐIỂM, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN
NHÀ TRƢỜNG THPT VIỆT NAM THEO QUAN ĐIỂM NTHQ ..........................
65
2.1. Nhà trƣờng trung học phổ thông Việt Nam…………………………..……... 65
2.1.1. Mục tiêu giáo dục trung học phổ thông..................................................... 65
2.1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của trƣờng trung học phổ thông…………….. 67
2.1.3. Chức năng của trƣờng trung học phổ thông............................................. 67
2.2. Thực trạng quản lý và phát triển nhà trƣờng THPT ở Việt Nam theo các yếu tố cơ
bản có tác động đến phát triển nhà trƣờng hiệu quả.................................. 72
2.2.1. Tổ chức việc khảo sát và đánh giá về thực trạng phát triển nhà trƣờng THPT Việt
Nam theo các yếu tố có tác động đến phát triển nhà trƣờng hiệu quả........ 73
2.2.2. Kết quả Khảo sát về các chỉ số về hiệu quả.................................... 77
2.2.3.Thực trạng về các hoạt động lãnh đạo, quản lý tác động đến phát triển
nhà trƣờng THPT ở việt nam............................................................ 78
2.2.4. Những nhận định về thực trạng lãnh đạo, QL trƣờng THPT ở VN............... 88
2.2.5. Khả năng vận dụng xây dựng nhµ tr-êng hiÖu qu¶ vµo ®iÒu kiÖn ViÖt Nam..... 90
2.3. Những quan điểm cơ bản phát triển trƣờng THPT hiệu quả ở Việt Nam ... 95
2.3.1. Quan điểm nhân văn chỉ đạo sự phát triển trong Giáo dục.................. 95
2.3.2. Quan điểm phát triển nội sinh..................................................................... 98
2.3.3. Quan điểm nhà trƣờng là một tổ chức với môi trƣờng mở.................... 99
2.4. Những nguyên tắc cơ bản phát triển trƣờng THPT hiệu quả ở Việt Nam........... 99
2.4.1. Nguyên tắc tính tất yếu của việc phát triển nhà trƣờng THPT Việt Nam
theo quan điểm nhà trƣờng hiệu quả..................................................... 100
2.4.2. Nguyên tắc đáp ứng đƣờng lối lãnh đạo, chính sách và cơ chế quản lý của
Đảng và Nhà nƣớc................................................................................. 101
2.4.3. Nguyên tắc đảm bảo các yếu tố của quá trình giáo dục..................... 101
2.4.4. Đảm bảo tính thực tiễn và phát triển................................................... 101
2.4.5. Nguyên tắc thoả mãn nhu cầu cộng đồng và xã hội.......................... 102
2.4.6. Nhà trƣờng THPT hiệu quả Việt Nam phải mang đặc trƣng của nhà trƣờng
hiệu quả đƣợc cụ thể hóa vào điều kiện Việt Nam............................... 102
Kết luận chƣơng 2....................................................................................................... 102
Chƣơng 3. BỘ TIÊU CHÍ QUẢN LÝ, CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÀTRƢỜNG
THPT VIỆT NAM THEO QUAN ĐIỂM NHÀ TRƢỜNG HIỆU QUẢ VÀ KẾT QUẢ
THỬ NGHIỆM…............................................................................................... 104
3.1. Bộ tiêu chí quản lý nhà trƣờng THPT theo quan điểm nhà trƣờng hiệu quả
ở Việt Nam........................................................................................................ 104
3.1.1. Giới thiệu về bộ tiêu chí…………………………………..……....…….... 104
3.1.2. Bộ tiêu chí ………………………………………..……………….……..... 105
3.2. Những nguyên tắc đề xuất giải pháp………………………………...……… 120
3.2.1. Dựa vào cơ sở lý luận quản lý giáo dục và quản lý trƣờng học….….. 120
3.2.2. Phù hợp với thực tiễn phát triển KT-XH và phát triển GD&ĐT của Việt
Nam và xu hƣớng phát triển giáo dục thế giới……………………..……….. 120
3.2.3. Bám sát chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của trƣờng THPT…….. 121
3.2.4. Gắn chặt với các tiêu chí quản lý nhằm phát triển nhà trƣờng THPT Việt
Nam theo quan điểm nhà trƣờng hiệu quả………………………………..... 122
3.3. Các giải pháp phát triển trƣờng THPT Việt Nam theo quan điểm nhà trƣờng
hiệu quả........................................................................................................... 122
3.3.1.Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về quan điểm, mục tiêu và phƣơng thức
tổ chức để nâng cao nhận thức về phát triển nhà trƣờng THPT theo quan điểm
NTHQ cho các lực lƣợng tham gia giáo dục………….……….......................... 122
3.3.2. Đào tạo bồi dƣỡng hiệu trƣởng thành nhà quản lý, lãnh đạo chuyên nghiệp 127
3.3.3. Đổi mới tƣ duy và phƣơng thức quản lý nhà trƣờng theo hƣớng phân cấp, tự
chủ, tự chịu trách nhiệm và thực hiện có hiệu quả lãnh đạo sự thay đổi nhà
trƣờng…………………………………………………………..……….….. 131
3.3.4. Chú trọng lãnh đạo và quản lý phát triển giáo dục toàn diện cho học sinh..... 134
3.3.5. Xây dựng môi trƣờng thân thiện, tạo dựng sự đồng thuận cho các lực lƣợng
giáo dục và vận động cộng đồng, xã hội tham gia quản lý và phát triển nhà trƣờng….. 141
3.4. Kết quả thử nghiệm một số tiêu chí quản lý nhà trƣờng THPT hiệu quả... 145
3.4.1. Thử nghiệm tiêu chí xây dựng kế hoạch chiến lƣợc……………….…… 145
3.4.2. Thử nghiệm tiêu chí xây dựng nhà trƣờng thành tổ chức biết học hỏi... 148
3.5. ý kiến chuyên gia về tính hợp lý và khả thi của các giải pháp……………. 153
3.5.1. Mục đích xin ý kiến chuyên gia…………………………………………... 153
3.5.2. Chọn đối t-ợng xin ý kiến chuyên gia................................................... 153
3.5.3. Lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức xin ý kiến chuyên gia................ 153
3.5.4. Kết quả xin ý kiến chuyên gia.............................................................. 154
Kết luận ch-ơng 3………………………………………………………………… .. 159
Kết luận và Kiến nghị ....................................................................................... 161
Danh mục công trình của tác giả có liên quan đến đề tài ................................ 164
Tài liệu tham khảo ........................................................................................... 165


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By mlmtg
#1004212 chào các anh chi, minh là nghiên cứu sinh muốn tham khảo cuốn tài liệu này, nhưng khi down về thì link báo lỗi rất mong được sự trợ giúp. xin chân thành cảm ơn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1004217 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement