Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Ho_Lj
#966575 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Trên cơ sở lý luận về đào tạo theo môđun và đào tạo liên thông, xây dựng mô hình đào tạo liên thông giáo viên dạy nghề (GVDN) từ công nhân kỹ thuật (CNKT); Xây dựng được cấu trúc khung chương trình đào tạo liên thông GVDN từ CNKT và chương trình chi tiết đào tạo GVDN hàn trình độ cao đẳng từ CNKT hàn. Đề xuất mô hình quản lý và một số chính sách, cơ chế cần thiết để thực hiện đào tạo liên thông GVDN từ CNKT
CỞ SỞ LÝ LUẬN XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG
GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ TỪ CÔNG NHÂN KỸ THUẬT
1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu .......................................................... 16
1.1.1. Ngoài nước........................................................................................ 16
1.1.2. Trong nước........................................................................................ 19
1.2. Một số khái niệm .................................................................................... 24
1.2.1. Đào tạo nghề ..................................................................................... 24
1.2.2. Đào tạo liên thông............................................................................. 25
1.2.3. Giáo viên dạy nghề ........................................................................... 26
1.2.4. Công nhân kỹ thuật ........................................................................... 27
1.2.5. Mô hình ............................................................................................. 28
1.2.6. Quản lý và quản lý đào tạo ……………………………………….. 32
1.3. Mô hình đào tạo...................................................................................... 33
1.3.1. Các thành tố của mô hình đào tạo..................................................... 35
1.3.2. Một số vấn đề lý luận về xây dựng chương trình đào tạo................. 46
1.4. Đào tạo liên thông................................................................................... 53
1.4.1. Đào tạo liên thông trước yêu cầu mới của ngành GD - ĐT.............. 53
1.4.2. Đào tạo liên thông với triết lý học thường xuyên, học suốt đời ....... 54
1.4.3. Cơ sở khoa học của đào tạo liên thông: tính mềm dẻo, linh hoạt
và kế thừa trong đào tạo……………………………………….55
1.4.4. Liên thông trong đào tạo GVDN từ CNKT ...................................... 57
1.5. Mô hình tổng quát đào tạo liên thông .................................................. 64
1.5.1. Đầu vào và đầu ra của mô hình đào tạo liên thông........................... 64
1.5.2. cách đào tạo liên thông ........................................................ 64
1.5.3. Chương trình đào tạo liên thông ....................................................... 65
1.5.4. Hình thức tổ chức đào tạo liên thông................................................ 66
1.5.5. Quản lý đào tạo liên thông ................................................................ 66
Chương II
THỰC TRẠNG VỀ GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ, ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN
DẠY NGHỀ Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
2.1. Thực trạng đội ngũ giáo viên dạy nghề............................................... 68
2.1.1. Các nguồn hình thành đội ngũ GVDN Việt nam.............................. 68
2.1.2. Số lượng và cơ cấu ngành nghề ........................................................ 69
2.1.3. Chất lượng đội ngũ GVDN............................................................... 73
2.2. Thực trạng đào tạo GVDN ở Việt nam................................................ 89
2.2.1. Thực trạng đào tạo GVDN................................................................ 89
2.2.2. Thực trạng đào tạo liên thông GVDN............................................... 97
2.2.3. Thực trạng quản lý đào tạo, bồi dưỡng GVDN ................................ 98
2.3. Đào tạo GVDN ở một số nước............................................................. 100
2.3.1. Đào tạo GVDN ở Mỹ...................................................................... 101
2.3.2. Đào tạo GVDN ở cộng hoà liên bang Đức ..................................... 105
2.3.3. Đào tạo GVDN ở Australia............................................................. 105
Chương III
XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG
GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ TỪ CÔNG NHÂN KỸ THUẬT
3.1. Các nguyên tắc xây dựng mô hình đào tạo liên thông GVDN
trình độ cao đẳng từ CNKT ................................................................... 109
3.1.1. Phải tuân thủ luật giáo dục và các văn bản pháp qui dưới luật....... 109
3.1.2. Phải đảm bảo tính mềm dẻo, linh hoạt và liên thông với
chương trình dài hạn đào tạo CNKT các trình độ hiện hành .................. 109
3.1.3. Các cơ sở tham gia đào tạo liên thông phải đủ điều kiện
đảm bảo chất lượng……………………………………………….110
3.1.4. Các trường SPKT với chức năng và nhiệm vụ đào tạo GVDN
phải là các đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức,
triển khai thực hiện đào tạo liên thông GVDN……………………111
3.2. Một số yêu cầu của mô hình đào tạo GVDN liên thông từ CNKT.. 112
3.2.1. Yêu cầu về mục tiêu đào tạo ........................................................... 112
3.2.2. Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục nghề nghiệp............. 113
3.3. Xây dựng mô hình và xác định các thành tố của mô hình
đào tạo liên thông GVDN từ CNKT .................................................... 113
3.3.1. Đầu vào và đầu ra của mô hình ĐT liên thông GVDN từ CNKT .. 114
3.3.2. cách đào tạo liên thông GVDN từ CNKT ......................... 115
3.3.3. Chương trình đào tạo liên thông GVDN từ CNKT ........................ 115
3.3.4. Hình thức tổ chức đào tạo liên thông GVDN từ CNKT................. 118
3.3.5. Quản lý đào tạo liên thông GVDN từ CNKT ................................. 118
3.4. Xây dựng chương trình khung đào tạo GVDN trình độ cao đẳng.. 122
3.4.1. Xác định cấu trúc nội dung chương trình đào tạo........................... 122
3.4.2. Xác định thời lượng chương trình khung đào tạo GVDN
trình độ cao đẳng...................................................................................... 129
3.5. Xây dựng chương trình khung đào tạo GVDN liên thông
từ CNKT....................................................................................................... 138
3.5.1. Nguyên tắc xây dựng chương trình liên thông ............................... 138
3.5.2. Xây dựng cấu trúc chương trình liên thông GVDN từ CNKT ....... 139
3.5.3. Xây dựng chương trình đào tạo liên thông GVDN hàn
trình độ cao đẳng từ CNKT hàn................................................................ 142
3.5.4. Một số yêu cầu để thực hiện ĐTLT ................................................ 164
3.6. Thí điểm mô hình đào tạo liên thông GVDN hàn
từ CNKT nghề hàn...................................................................................... 166
3.6.1. Mục đích thí điểm .......................................................................... 166 3.6.2. Công tác chuẩn bị............................................................................ 166
3.6.3. Lập kế hoạch đào tạo ...................................................................... 168
3.6.4. Triển khai đào tạo thí điểm ............................................................. 168
3.6.5. Kết quả đào tạo thí điểm ................................................................. 171
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................... 175
Danh mục các công trình của tác giả......................................................... 178
Tài liệu tham khảo ...................................................................................... 179
Phụ lục.......................................................................................................... 186
Trong đào tạo GVDN ở Việt Nam, có thể nói chưa tồn tại mô hình đào
tạo liên thông. Bởi vì, với một mô hình ĐTLT phải hội tụ đủ các thành tố
như: cách ĐTLT, chương trình ĐTLT, hình thức tổ chức đào tạo và
quản lý ĐTLT như luận án đã trình bày ở trên. Trong thực tế, các trường
SPKT đã triển khai một số mô hình đào tạo GVDN với những đầu vào khác
nhau (mục 2.3.1) như: Mô hình đầu vào là CNKT (2/7), văn hoá THCS (giai
đoạn 1971- 1974), mô hình với đầu vào là GVDN trung học, THCN (giai
đoạn 1979-1982) và mô hình đào tạo theo hai giai đoạn (1982-1992), các mô
hình này tuy đã được triển khai trong thực tế và đã mang lại những kết quả
nhất định; tuy nhiên, những mô hình này đều đã không tồn tại lâu dài do
những nhược điểm đã được phân tích ở trên. Nguyên nhân chính của vấn đề
là các mô hình này chưa được xây dựng trên một cơ sở lý luận vững chắc để
lựa chọn các yếu tố của mô hình một cách hợp lý mà chỉ dựa vào sự nhận
thức trên nhu cầu của thực tiễn để triển khai mô hình do vậy, việc triển khai
gặp nhiều khó khăn không thể khắc phục được.
Để đánh giá những mặt được, chưa được và nguyên nhân thất bại trong
việc triển khai những mô hình trên, chúng tui nhận thấy:
- Những mặt được: Các mô hình đào tạo trên đã được các cơ sở đào tạo
nghề đánh giá cao về trình độ tay nghề của GV đã được đào tạo, đáp ứng
được nhiệm vụ đào tạo nghề cho CNKT. Đây là tiêu chí quan trọng của
ngưới GVDN mà các mô hình đào tạo khác không thể đạt được.
- Những hạn chế cơ bản:
+ Thời gian đào tạo quá dài, không cân đối hài hòa với các trình độ đào
tạo khác trong hệ thống đào tạo. Đối với mô hình đào tạo GVDN trình độ cao
đẳng theo chương trình đào tạo hai giai đoạn, giai đoạn I (2,5năm) + giai đoạn
II (2,5năm), tổng thời gian đào tạo 5 năm để trở thành GVDN Trung cấp là
không phù hợp với các trình độ khác của hệ thống đào tạo; do vậy, kém hấp
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1040132 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement