Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoanganhhpman
#966549 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

Luận văn ThS. Quản lý Giáo dục -- Khoa Sư phạm. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin quản lý giáo dục (HTTTQLGD): đưa ra các khái niệm cơ bản, giới thiệu vai trò, yêu cầu và quy trình xây dựng HTTTQLGD trong đổi mới giáo dục Trung học phổ thông (THPT) hiện nay. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội cũng như tình hình phát triển giáo dục THPT tại thành phố Hải Phòng. Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động của HTTTQLGD THPT thành phố Hải Phòng (nhận thức của cán bộ quản lí và giáo viên về vai trò của HTTTQLGD, nhân lực cho hoạt động thông tin quản lý giáo dục, hệ thống tiêu chí, chỉ số thông tin quản lý giáo dục THPT, cơ chế thu thập, xử lý báo cáo dữ liệu, điều kiện đảm bảo cho HTTTQLGD hoạt động). Đề xuất các biện pháp như: tuyên truyền, giáo dục cho các đối tượng về vai trò, vị trí của HTTTQLGD trong công tác quản lý giáo dục; bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ cho cán bộ quản lý giáo dục; thống nhất các chỉ số thông tin quản lý giáo dục trong các trường THPT; cải tiến cơ chế thu thập và các kênh thông tin cấp trường; đổi mới công tác tài chính và trang thiết bị phục vụ cho công tác thông tin quản lý giáo dục; thực hiện triệt để phân cấp quản lý trong giáo dục để hoàn thiện HTTTQLGD… nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của HTTTQLGD THPT thành phố Hải Phòng

Mở đầu..................................................................................................... 3
1. Lý do chọn đề tài................................................................................... 3
2. Mục đích nghiên cứu............................................................................. 5
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu ....................................................... 5
4. Phạm vi nghiên cứu............................................................................... 5
5. Giả thuyết nghiên cứu ......................................................................... 6
6. Nhiệm vụ nghiên cứu ............................................................................ 6
7. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................... 6
8. Cấu trúc của luận văn ............................................................................ 7
Chương 1: Cơ sở lý luận của vấn đề nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ
thống thông tin quản lí giáo dục ............................................................. 8
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề.................................................................. 8
1.2. Các khái niệm công cụ ....................................................................... 14
1.2.1. Quản lý giáo dục và quản lí trường học ........................................... 14
1.1.2. Hệ thống thông tin quản lí giáo dục (Educational management
Information System - emis) ....................................................................... 19
1.1.3. Tiêu chí và chỉ số thông tin quản lí giáo dục.................................... 25
1.1.4. Hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin quản lý giáo dục ........... 26
1.2. Vai trò của hệ thống thông tin QLGD trong đổi mới giáo dục THPT hiện
nay ........................................................................................................... 28
1.2.1. Đổi mới giáo dục THPT hiện nay .................................................... 28
1.2.2. Vai trò của hệ thống thông tin QLGD trong đối mới giáo dục THPT
hiện nay..................................................................................................... 34
1.3. Yêu cầu và quy trình xây dựng hệ thống thông tin QLGD hoạt động có
hiệu quả các trường THPT ....................................................................... 36
1.3.1. Các yêu cầu về hệ thống thông tin QLGD trong các trường THPT hiện
nay ............................................................................................................ 36
1.3.2. Quy trình thông tin QLGD .............................................................. 38
Kết luận chương 1 ..................................................................................... 40
Chương 2: Thực trạng hệ thống thông tin quản lý giáo dục trung học phổ
thông thành phố Hải phòng .................................................................... 42
2.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hoá xã hội thành phố Hải
phòng ........................................................................................................ 42
2.2. Tình hình phát triển giáo dục Trung học............................................. 45
2.2.1. Tình hình phát triển giáo dục thành phố Hải phòng ......................... 45
2.2.2. Tình hình phát triển giáo dục THPT thành phố Hải phòng............... 50
2.3. Thực trạng hoạt động của hệ thống thông tin QLGD Trung học phổ thông
thành phố Hải phòng ................................................................................. 52
2.3.1. Khái quát về hệ thống thông tin QLGD Trung học phổ thông thành phố
Hải phòng.................................................................................................. 53
2.3.2. Nhận thức của cán bộ quản lí và giáo viên về vai trò của hệ thống thông
tin QLGD .................................................................................................. 58 2.3.3. Nhân lực cho hoạt động thông tin QLGD (trong hệ thống thông tin
QLGD)...................................................................................................... 60
2.3.4. Hệ thống tiêu chí, chỉ số thông tin quản lí giáo dục THPT .............. 61
2.3.5. Cơ chế thu thập, xử lý và báo cáo dữ liệu ...................................... 66
2.3.6. Điều kiện đảm bảo hoạt động cho hệ thống thông tin QLGD........... 68
2.4. Đánh giá thực trạng hệ thống thông tin QLGD Trung học phổ thông
thành phố Hải phòng. ................................................................................ 70
Kết luận chương 2 ..................................................................................... 73
Chương 3: Các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống
thông tin quản lí giáo dục ....................................................................... 74
3.1. Nguyên tắc xây dựng và thực hiện các biện pháp nhằm phát triển hoàn
thiện hệ thống thông tin QLGD Trung học phổ thông ............................... 74
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu .................................................. 74
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi ..................................................... 74
3.1.3. Nguyên tắc quán triệt tính thực tiễn ................................................ 75
3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính vận động phối hợp đồng bộ ..................... 75
3.2. Các biện pháp đề xuất ....................................................................... 76
3.2.1. Truyên truyền, giáo dục cho các đối tượng về vai trò, vị trí của hệ thống
thông tin quản lí giáo dục trong công tác QLGD ....................................... 76
3.2.2. Bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ cho cán bộ QLGD ............................ 78
3.2.3 Thống nhất các chỉ số thông tin quản lý giáo dục trong các trường THPT
.................................................................................................................. 79 3.2.4 Cải tiến cơ chế thu thập và các kênh thông tin cấp trường ................ 86
3.2.5 Đổi mới công tác tài chính và trang thiết bị phục vụ cho công tác
TTQLGD .................................................................................................. 89
3.2.6. Thực hiện triệt để phân cấp quản lí trong giáo dục để hoàn thiện hệ
thống thông tin quản lí giáo dục ................................................................ 92
3.3. Điều kiện để thực hiện các biện pháp ................................................. 94
3.3.1. Các điều kiện khách quan ............................................................... 94
3.3.2. Các điều kiện chủ quan ................................................................... 95
3.4. Trưng cầu ý kiến về ý nghĩa và tính khả thi của các biện pháp .......... 96
Kết luận chương 3 ..................................................................................... 100
Kết luận và khuyến nghị ......................................................................... 101
1. Kết luận................................................................................................. 101
2. Khuyến nghị......................................................................................... 103
Danh mục tài liệu tham khảo................................................................. 104
Phụ Lục.................................................................................................... 107 MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam theo xu hƣớng hội nhập
hiện nay đòi hỏi các nhà lãnh đạo, quản lý ở tất cả các lĩnh vực phải hết sức
năng động và phải biết sử dụng tối đa các công cụ quản lý. Trong các yếu tố
cấu thành của quản lý, thông tin đƣợc xem là thành tố và là khâu cơ bản đầu
tiên giúp nhà quản lý xây dựng kế hoạch, ra quyết định, điều hành bộ máy,
kiểm tra giám sát nắm bắt thông tin ngƣợc để nâng cao chất lƣợng quản lý.
Nói một cách hình ảnh hơn, thì hệ thống quản lý luôn đƣợc “nhúng” trong
thông tin. Hiệu quả của quản lý phụ thuộc rất nhiều vào tình trạng tổ chức
thông tin và sử dụng thông tin. Các hệ thống thông tin trở thành những yếu tố
quan trọng trong hệ thống quản lý của các tổ chức, là chìa khoá giúp các tổ
chức quản lý có hiệu quả và góp phần tăng sức cạnh tranh của họ trong môi
trƣờng hoạt động và thoả mãn tốt hơn nhu cầu của khách hàng.
Trong quản lý giáo dục (QLGD), hoạt động thông tin quản lý giáo dục
là một bộ phận quan trọng trong hoạt động quản lý của ngành Giáo dục và
Đào tạo. Hệ thống thông tin QLGD hữu hiệu góp phần nâng cao chất lƣợng
công tác QLGD và rộng hơn là nâng cao chất lƣợng của toàn bộ hệ thống giáo
dục.
Trƣớc đây, QLGD vận hành theo cơ chế quản lý tập trung thì hệ thống
thông tin QLGD có những đặc điểm khác với giai đoạn hiện nay. Hiện nay, hệ
thống thông tin QLGD trong các sở giáo dục đào tạo và đặc biệt trong các
trƣờng THPT có nhu cầu thay đổi do nhiệm vụ và yêu cầu đổi mới giáo dục
nhƣ: mạng lƣới và cơ cấu, mô hình nhà trƣờng đa dạng hơn rất nhiều (các
trƣờng THPT có nhiều loại hình trƣờng lớp nhƣ công lập, bán công, dân lập,
tƣ thục). Tính chất của nội dung và mục tiêu đào tạo cũng phức tạp và phong phú hơn và đặc biệt với công cuộc đổi mới giáo dục trong mấy năm gần đây
yêu cầu về chất lƣợng, hiệu quả giáo dục cũng đòi hỏi đƣợc nâng cao hơn
khiến cho công tác QLGD ngày càng trở nên phức tạp.Vai trò của thông tin
trong QLGD đƣợc coi trọng hơn với mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác
quản lý, đặc biệt trong việc thu nhập và cung cấp thông tin phục vụ cho quá
trình lập kế hoạch, xây dựng chính sách, theo dõi và đánh giá các hoạt động
giáo dục.
Các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin
quản lý giáo dục phù hợp với giai đoạn trƣớc nay không còn phù hợp với xu
thế phát triển mạnh mẽ trong ngành Giáo dục và Đào tạo.
Để giải quyết những vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực thông tin, quản lí
thông tin, Đảng và Nhà nƣớc Việt Nam đã ban hành những chính sách và chủ
trƣơng cụ thể. Chỉ thị số 218/TTg ngày 7/4/1997 của Thủ tƣớng Chính phủ về
một số biện pháp cải tiến lề lối làm việc của Chính phủ và chế độ thông tin
báo cáo đã nhấn mạnh yêu cầu chấn chỉnh công tác thông tin báo cáo, bảo
đảm thông tin hai chiều, phục vụ có hiệu quả hoạt động quản lí nhà nƣớc từ
trung ƣơng đến địa phƣơng và cơ sở. Nghị quyết số 49/CP ngày 04 tháng 8
năm 1993 của Chính phủ về phát triển CNTT, đã khẳng định :
" Phổ biến kiến thức về CNTT rộng rãi trong xã hội, đồng thời tăng cường
áp dụng CNTT trong bản thân ngành giáo dục và đào tạo ".
"Nghiên cứu áp dụng tích cực CNTT trong công tác giáo dục và đào tạo ".
Trong khi đƣa ra những chủ trƣơng và biện pháp chính để thúc đẩy phát
triển CNTT, vấn đề hàng đầu đƣợc đề cập tới là tạo nguồn thông tin và chuẩn
hoá các thông tin phát sinh trong xã hội, Nghị quyết nhấn mạnh :
" Trong việc thực hiện các dự án ứng dụng CNTT, nội dung quan trọng
nhất là xây dựng các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu... Các loại mẫu biểu
và chế độ báo cáo, truyền đưa thông tin phải được cải tiến và bổ sung theo
yêu cầu của ứng dụng CNTT ".

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By khsv
#1044815 Chào Ad, mình đang làm một tiểu luận liên tới tới vấn đề này, nếu được bạn cho mình xin bản full tài liệu để tham khảo với nhé, Mình Thank nhiều !
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1044821 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement