Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tranquangsang_qd
#966536 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Tổng quan cơ sở lý luận của quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học ở trường đại học. Lấy quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Công đoàn làm đối tượng nghiên cứu, tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động này trong thời gian từ năm 2001 đến nay, chỉ rõ những nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên. Từ thực tiễn đó, đề xuất các biện pháp cơ bản nhằm cải tiến hoạt động NCKH như quản lý chặt chẽ các nguồn lực NCKH, tổ chức lại bộ máy quản lý hoạt động này một cách hợp lý, có hiệu quả; đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt khoa học; quản lý chặt chẽ hoạt động đối ngoại trong NCKH; tin học hóa công tác NCKH; phối hợp chặt chẽ giữa Ban Giám hiệu, các bộ phận và tổ chức trong trường về quản lý hoạt động NCKH; xây dựng cơ chế khen thưởng, kỷ luật hợp lý trong hoạt động NCKH của trường
Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Khoa Sư phạm. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008

MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng của giảng
viên và sinh viên các trường đại học nói chung và Trường Đại học Công đoàn
nói riêng. Chức năng của trường đại học đòi hỏi mỗi trường đại học là một cơ
sở nghiên cứu khoa học, bởi vậy công tác nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ
chính trị của mỗi giảng viên và sinh viên trong nhà trường. Cần có sự sắp xếp,
phân công hợp lý, kết hợp chặt chẽ để phát huy tối đa lực lượng khoa học và
công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học
trong cả nước.
Trường Đại học Công đoàn là trường đại học đa ngành, đa cấp, là trung
tâm đào tạo cán bộ đồng thời là trung tâm nghiên cứu lý luận về phong trào
công nhân, công đoàn của hệ thống Công đoàn trong cả nước nên nhà trường
luôn chú trọng đến công tác nghiên cứu khoa học.
Trong 10 năm gần đây, công tác nghiên cứu khoa học ở Trường Đại học
Công đoàn đã được chú trọng. Cán bộ, giảng viên Nhà trường đã chủ trì hoặc
tham gia nghiên cứu các đề tài cấp nhà nước, cấp bộ và cấp cơ sở. Công tác
nghiên cứu khoa học trong sinh viên cũng có sự khởi sắc. Một số đề tài
nghiên cứu của sinh viên đã được giải thưởng trong các cuộc thi “Sinh viên
nghiên cứu khoa học” và giải thưởng “Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam -
VIFOTEX” do Bộ Giáo dục & Đào tạo và Hội Khoa học - kỹ thuật Việt Nam
tổ chức.
Tuy vậy, việc nghiên cứu khoa học ở một số không nhỏ cán bộ, giảng
viên, sinh viên còn là mới mẻ. Nhận thức về vai trò của công tác nghiên cứu
khoa học chưa thật đúng và toàn diện, phương pháp nghiên cứu của một số
giảng viên, nhất là giảng viên trẻ còn lúng túng. Chất lượng của một số đề tài
còn hạn chế do người nghiên cứu chưa có phương pháp hay thiếu nhiệt tình.
Trong công tác tổ chức quản lý nghiên cứu khoa học chưa có sự phối hợp
đồng bộ giữa các bộ phận chức năng trong trường, quy mô và chất lượng
nghiên cứu khoa học chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của nhà trường và
xã hội, sự phối hợp nghiên cứu liên ngành còn gặp nhiều khó khăn… Việc
hợp tác nghiên cứu với các cơ quan khoa học trong và ngoài nước tuy đã có
nhưng chưa được mở rộng và có hiệu quả thiết thực.
Tình hình trên đặt ra yêu cầu cấp bách là cần hoàn thiện công tác quản lý
hoạt động nghiên cứu khoa học ở Trường Đại học Công đoàn. Với những lý
do đó, chúng tui chọn đề tài: "Biện pháp cải tiến quản lý hoạt động nghiên
cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Công đoàn”.
2. Mục đích nghiên cứu
Đề xuất biện pháp cải tiến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của
giảng viên Trường Đại học Công đoàn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động
nghiên cứu khoa học của nhà trường.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
Nghiên cứu cơ sở lý luận về công tác quản lý hoạt động nghiên cứu
khoa học ở trường đại học.
Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng
viên Trường Đại học Công đoàn.
Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên
và tiến hành khảo sát tính hiệu quả, tính khả thi ở Trường Đại học Công đoàn.
4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
Khách thể: Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Đại
học Công đoàn.
Đối tượng: Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên
Trường Đại học Công đoàn.
5. Phương pháp nghiên cứu
Tổng hợp tư liệu
Phương pháp điều tra xã hội học
Phương pháp chuyên gia.

6. Phạm vi nghiên cứu
Đề tài chỉ giới hạn nghiên cứu các vấn đề liên quan đến biện pháp
quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học hàng năm của giảng viên (2001 -
2006) mà không đề cập đến những nội dung khác của hoạt động khoa học
và công nghệ như các hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ, hoạt
động chuyển giao công nghệ. Hoạt động nghiên cứu khoa học của những
người đi học nâng cao trình độ ở những cơ sở khác (học cao học, làm
nghiên cứu sinh...) hay việc tham gia nghiên cứu khoa học của các đối
tượng khác như sinh viên, cán bộ quản lý, viên chức trong nhà trường...
cũng nằm ngoài phạm vi nghiên cứu của đề tài.
7. Giả thuyết khoa học
Nếu xây dựng được và thực hiện các biện pháp cải tiến quản lý
hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên thì công tác nghiên cứu
khoa học của giảng viên Trường Đại học Công đoàn sẽ đi vào nề nếp, ổn
định và phát triển.
8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
Tổng kết công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của trường
Đại học Công đoàn từ năm 2001 đến nay, chỉ rõ những ưu điểm và nhược
điểm của công tác đó.
Kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng làm cơ sở khoa học để cải
tiến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên tại trường Đại học
Công đoàn và các trường đại học có hoàn cảnh tương tự.
9. Cấu trúc luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục,
luận văn được trình bày trong 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận của vấn đề quản lý hoạt động nghiên cứu
khoa học ở trường đại học
Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của
giảng viên Trường Đại học Công đoàn

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1008979 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement