Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By bl4ck4ndwhjt3r0s3
#966419 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý đào tạo cao đẳng nghệ thuật. Chương 2: Thực trạng công tác quản lý đào tạo của trường Cao đẳng Múa Việt Nam. Chương 3: Một số biện pháp đổi mới quản lý đào tạo tại trường Cao đẳng Múa Việt Nam

Trang
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục đích nghiên cứu 3
3.Nhiệm vụ nghiên cứu 3
4. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu 3
5. Khách thể nghiên cứu và đối tƣợng nghiên cứu: 3
6. Giả thuyết nghiên cứu 4
7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 4
8. Phƣơng pháp nghiên cứu 4
9. Cấutrúc của luận văn 5
Chƣơng 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGHỆ THUẬT 6
1.1. Sơ lƣợc về lịch sử nghiên cứu quản lý đào tạo 6
1.2. Một số khái niệm cơ bản 8
1.2.1. Quản lý…………………………………………………………………………………………… 8
1.2.2. Quản lý giáo dục………………………………………………………………………………… 10
1.2.3. Quản lý nhà trường……………………………………………………………………………… 12
1.2.4. Quản lý đào tạo………………………………………………………………………………….. 13
1.2.5. Đổi mới quản lý đào tạo………………………………………………………………………….. 14
1.3. Đặc thù của công tác quản lý đào tạo trong trƣờng cao đẳng nghệ thuật…………………………. 14
1.3.1. Quản lý công tác tuyển sinh……………………………………………………………………… 15
1.3.2. Quản lý mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo……………………………………………….. 18
1.3.3. Quản lý Giảng viên và hoạt động dạy học của giảng viên………………………………………. 21
1.3.4. Quản lý hoạt động học tập của học sinh, sinh viên………………………………………………. 23
1.3.5. Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học………………………………………………..... 25
1.3.6. Kiểm tra, đánh giá…………………………………………………………………………............ 27
1.4. Những yêu cầu mới về quản lý đào tạo trong trƣờng cao đẳng nghệ thuật.............................................. 29
1.5. Mối quan hệ giữa nhà trƣờng và nơi sử dụng.................................................................................................. 33
Tiểu kết chƣơng 1 34
Chƣơng 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CỦA TRƢỜNG CAO ĐẲNG
MÚA VIỆT NAM 35
2.1. Sơ lƣợc về Trƣờng Cao đẳng Múa Việt Nam................................................................................................ 35
2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trƣờng............................................................................................................. 36
2.3. Cơ cấu ngành nghề đào tạo................................................................................................................................... 38
2.4. Thực trạng đào tạo của nhà trƣờng...................................................................................................................... 38
2.4.1. Quy mô đào tạo.................................................................................................................................................... 39
2.4.2. Trình độ đào tạo.......................................................................................................................
2.4.3. Mục tiêu, nội dung chương trình..........................................................................................
2.4.4. Phương pháp đào tạo.............................................................................................................
2.4.5. Đánh giá kết quả học tập.......................................................................................................
2.5. Thực trạng công tác quản lý đào tạo củatrƣờng Cao đẳng Múa Việt Nam..............
2.5.1. Quản lý công tác tuyển sinh...................................................................................................
2.5.2. Tổ chứcthực hiện đào tạo trong trường............................................................................
2.5.3. Quản lý mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo...........................................................
2.5.4. Quản lý hoạt động giảng dạy của giảng viên...................................................................
2.5.5. Quản lý hoạt động học tập của học sinh............................................................................
2.5.6. Quản lý cơ sở vật chất và phương tiện dạy và học.........................................................
2.6. Đánh giá chung
2.6.1. Mặt mạnh...................................................................................................................................
2.6.2. Nhược điểm và bất cập...........................................................................................................
2.6.3. Phân tích nguyên nhân của mặt mạnh...............................................................................
2.6.4. Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém......................................................................
Tiểu kết chƣơng 2
Chƣơng 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG MÚA VIỆT NAM.
3.1. Định hƣớng quản lýđào tạo của trƣờng Cao đẳng Múa VN.........................................
3.1.1. Nhu cầu xã hội..........................................................................................................................
3.1.2. Sơ lược dự báo phát triển của trường
3.2. Nguyên tắc đề xuất biện pháp..................................................................................................
3.3. Một số biện pháp đổi mới quản lý đào tạo tại trƣờng Cao đẳng Múa Việt Nam.
3.3.1. Biện pháp 1: Cải tiến công tác tuyển sinh.........................................................................
3.3.2. Biện pháp 2:Tăng cườngquản lý mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo.........
3.3.3. Biện pháp 3: Tăng cường quản lý hoạt động giảng dạy của giảng viên.................
3.3.4. Biện pháp 4: Tăng cường quản lý hoạt động học tập của Học sinh........................
3.3.5. Biện pháp 5: Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học..........................
3.3.6. Biện pháp 6: Đổi mới chính sách đãi ngộ trong trường...............................................
3.3.7. Biện pháp 7: Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá........................................................
3.4. Khảo sát mức độ cần thiết và khả thi của các biện pháp...................................................
Tiểu kết chƣơng 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận..............................................................................................................................................
2. Khuyến nghi....................................................................................................................................
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 1. Lý do chọn đề tài
Sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển kinh tế tri thức đòi hỏi
có một nguồn nhân lực dồi dào và chất lƣợng đảm bảo cho sự phát triển bền vững
và lâu dài của đất nƣớc. Đảng ta luôn chú trọng phát triển nguồn nhân lực, chăm lo
cho sự nghiệp giáo dục coi giáo dục – đào tạo “là quốc sách hàng đầu”, coi con
ngƣời là nguồn vốn quý giá nhất, đầu tƣ cho con ngƣời là đầu tƣ cho phát triển. Đại
hội Đảng lần thứ IX khẳng định “Phát triển giáo dục – đào tạo là một trong những
động lực thúc đẩy sự nghiệp CNH – HĐH là điều kiện tiên quyết để phát triển
nguồn lực con ngƣời yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trƣởng kinh tế nhanh
và bền vững”.
Để đáp ứng yêu cầu về con ngƣời và nguồn nhân lực trong thời kỳ CNH –
HĐH thì việc đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục – đào tạo đã và đang đặt ra những
yêu cầu cấp bách. Những năm gần đây, song hành với nhiều chính sách phát triển
kinh tế, Đảng và Nhà nƣớc đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên
quan đến phát triển giáo dục nhằm tạo ra những chuyển biến về chất lƣợng đào tạo
nhƣ Nghị quyết số 14/2005/NQ/CP của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện
giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020. Quyết định số 201/ 2001/QĐ-
TTg của Thủ tƣớng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lƣợc giáo dục giai đoạn
2001- 2010” trong đó đổi mới quản lý giáo dục đƣợc coi là một trong 7 giải pháp
quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực cho sự nghiệp đổi
mới đất nƣớc. Hơn nữa để thực hiện mục tiêu ”Đào tạo lớp ngƣời lao động có kiến
thức cơ bản, làm chủ kỹ năng nghề nghiệp, quan tâm hiệu quả thiết thực, nhạy cảm
với cái mới, có ý thức vƣơn lên về khoa học và công nghệ....” 3 thì công tác quản
lý đào tạo phải đƣợc tổ chức một cách khoa học, có chất lƣợng, hiệu quả để đáp ứng
mục tiêu trên. Nhƣ vậy đổi mới quản lý đào tạo vừa là yêu cầu, vừa là điệu kiện để
nâng cao chất lƣợng đào tạo. Hệ thống các trƣờng Văn hoá - nghệ thuật là một bộ phận của hệ thống giáo
dục Việt Nam đang phải đối mặt với những đòi hỏi nâng cao chất lƣợng đào tạo đáp
ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong giao lƣu văn hoá và hội nhập quốc tế. Để hội
nhập mà không bị hoà tan, giao lƣu văn hoá không trở thành bản sao với dân tộc
khác đòi hỏi những ngƣời làm công tác quản lý đào tạo nghệ thuật và đặc biệt là
trƣờng đầu ngành - trƣờng Cao đẳng Múa Việt Nam luôn trăn trở làm thế nào để
xây dựng và phát triển nền nghệ thuật múa Việt Nam mang bản sắc dân tộc đồng
thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá nhân loại nhằm giữ gìn và phát huy bản
sắc văn hoá dân tộc. Muốn giữ gìn và phát huy nền văn hoá dân tộc nói chung và
nền nghệ thuật nói riêng trƣớc hết chúng ta phải quan tâm đến việc nâng cao dân trí,
đào tạo nhân lực, bồi dƣỡng nhân tài về văn hoá nghệ thuật bởi vì con ngƣời là
trung tâm của sự phát triển, con ngƣời không chỉ là chủ thể sáng tạo văn hoá mà còn
là sản phẩm của văn hoá. Do đó để nâng cao chất lƣợng đào tạo trong nghệ thuật thì
chúng ta phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong đó đổi mới quản lý giáo dục
là khâu đột phá. Muốn đổi mới công tác quản lý thì cần đổi mới, nâng cao năng
lực quản lý của đội ngũ cán bộ, lãnh đạo. Chính vì thế công tác quản lý đào tạo luôn
là sự quan tâm hàng đầu của các nhà trƣờng trong giai đoạn hiện nay.
Tuy nhiên trong những năm qua, mặc dù đã có nhiều cố gắng nhƣng chất
lƣợng đào tạo nghệ thuật múa của nƣớc ta còn chƣa cao, chƣa có nhiều tài năng
đỉnh cao, đạt trình độ quốc tế. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên nhƣ:
nội dung chƣơng trình còn nhiều bất cập, chƣa thay đổi kịp, phƣơng pháp dạy học
chƣa phù hợp, phƣơng tiện dạy học sơ sài, cùng kiệt nàn không gây đƣợc hứng thú học
tập cho học sinh, sinh viên...và một trong những nguyên nhân cơ bản là nhiều nhà
trƣờng của chúng ta vẫn còn lúng túng trong việc tìm ra các biện pháp quản lý đào
tạo có hiệu qủa. Trong khi đó, yêu cầu của nền giáo dục nƣớc ta là đẩy mạnh việc
đổi mới theo hƣớng chuẩn hoá, hiện đại hoá một cách toàn diện, đồng bộ trên tất cả
các khâu của quá trình đào tạo đặc biệt là công tác quản lý đào tạo.
Có thể nói vấn đề quản lý giáo dục – đào tạo đã có nhiều tác giả ở cả trong
và ngoài nƣớc đề cập và nghiên cứu dƣới nhiều góc độ, nhiều khía cạnh khác nhau. Tuy nhiên đề tài nghiên cứu chuyên sâu về công tác quản lý giáo dục – đào tạo nghệ
thuật Múa còn rất thiếu.
Thực tế tại trƣờng CĐMVN đã có một số đề tài, nghiên cứu về quản lý giáo
dục, quản lý văn hoá nhƣ “Các giải pháp tăng cƣờng quản lý đào tạo tại trƣờng Múa
Việt Nam” của thạc sỹ Vũ Dƣơng Dũng, “Múa trong lễ hội” của Ths Trịnh Quốc
Minh, hay đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Tiêu chí tuyển chọn học sinh năng
khiếu Múa” do NGND Trần Quốc Cƣờng làm chủ nhiệm đã đáp ứng một phần yêu
cầu nâng cao chất lƣợng tuyển sinh....Từ những lý do trên việc nghiên cứu, đề xuất
các biện pháp quản lý phù hợp với điều kiện hiện nay là cấp thiết. Đó là lý do tác
giả đi đến thực hiện đề tài “Biện pháp quản lý đào tạo tại trƣờng Cao đẳng Múa
Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp.
2. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu về lý luận, thực tiễn quản lý đào tạo, đề tài nhằm góp
phần đề xuất một số biện pháp quản lý đào tạo góp phần nâng cao chất lƣợng đào
tạo tại Trƣờng Cao đẳng Múa Việt Nam.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý đào tạo.
- Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý đào tạo tại Trƣờng Cao đẳng
Múa Việt Nam.
- Đề xuất một số biện pháp quản lý đào tạo tại Trƣờng Cao đẳng Múa VN.
4. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu
- Do điều kiện thời gian và trình độ có hạn trong đề tài chỉ tiến hành khảo sát
nghiên cứu ở một số khoá đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp diễn viên múa giai
đoạn từ 2005 – 2009.
- Trong đề tài chỉ nghiên cứu các biện pháp quản lý đào tạo tại Trƣờng Cao
đẳng Múa Việt Nam.
5. Khách thể nghiên cứu và đối tƣợng nghiên cứu
5.1. Khách thể nghiên cứu
Hoạt động đào tạo tại Trƣờng Cao đẳng Múa Việt Nam.
5.2. Đối tƣợng nghiên cứu Công tác quản lý đào tạo tại Trƣờng Cao đẳng Múa Việt Nam.
6. Giả thuyết nghiên cứu
Xây dựng các biện pháp quản lý đào tạo một cách có cơ sở khoa học và phù
hợp với điều kiện thực tế của nhà trƣờng thì chất lƣợng đào tạo đƣợc nâng cao và
học sinh – sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ dễ dàng thích nghi với công việc, đáp ứng
yêu cầu của xã hội.
7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
7.1. Ý nghĩa lý luận
- Tổng kết công tác quản lý đào tạo Trƣờng Cao đẳng Múa Việt Nam, nêu ra
những mặt mạnh và những hạn chế, bất cập trong quản lý đào tạo của trƣờng.
- Cung cấp cơ sở khoa học về các biện pháp đổi mới quản lí đào tạo trong nhà
trƣờng.
7.2. Ý nghĩa thực tiễn
Kết quả nghiên cứu bƣớc đầu có thể áp dụng đối với Trƣờng Cao đẳng Múa
Việt Nam nói riêng và các trƣờng đào tạo nghệ thuật nói chung. Nó còn có giá trị
tham khảo cho các nhà quản lý các trƣờng đào tạo nghệ thuật.
8. Phƣơng pháp nghiên cứu
8.1. Phƣơng pháp nghiên cứu lý luận
Tham khảo các tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu. Phƣơng pháp này
chủ yếu nhằm tập hợp và phân tích các quan điểm lý luận liên quan đến vấn đề
nghiên cứu.
8.2. Phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn
- Phƣơng pháp điều tra, khảo sát
Phƣơng pháp này đƣợc thực hiện thông qua hệ thống phiếu hỏi và phỏng vấn
để thu thập thông tin, phân tích các cứ liệu thực tiễn về đào tạo tại trƣờng Cao đẳng
Múa Việt Nam.
- Phƣơng pháp quan sát và tổng kết thực tiễn
- Phƣơng pháp thống kê toán học
9. Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, phụ lục, danh mục tài liệu
tham khảo, kết cấu luận văn gồm 3 chƣơng.
Chƣơng 1. Cơ sở lý luận về quản lý đào tạo cao đẳng nghệ thuật
Chƣơng 2. Thực trạng công tác quản lý đào tạo của trƣờng Cao đẳng Múa Việt
Nam
Chƣơng 3. Một số biện pháp đổi mới quản lý đào tạo tại trƣờng Cao đẳng Múa
Việt Nam
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1021173 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement