Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nhox_kute_love_congchua
#966393 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Miêu tả:Khái quát những vấn đề lý luận về quản lý phát triển đội ngũ viên chức hành chính của trường cao đẳng. Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ viên chức hành chính và hiệu quả của các biện pháp quản lý nguồn nhân lực này của Trường cao đẳng sư phạm trung ương (CĐSPTW). Đề xuất một số biện pháp quản lý phát triển đội ngũ viên chức hành chính của Trường CĐSPTW trong giai đoạn hiện nay.
Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
MỞ ĐẦU................................................................................................ 1
Chƣơng 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ VIÊN
CHỨC HÀNH CHÍNH Ở MÔT ̣ CƠ SỞ GD&ĐT............................... 6
1.1. Các khái niệm công cụ và lí luận cơ bản .......................................... 6
1.1.1. Quản lý.......................................................................................... 6
1.1.2. Chức năng của quản lý .................................................................. 8
1.1.3. Phát triển và phát triển đội ngũ ...................................................... 10
1.1.4. Quản lý đội ngũ ............................................................................ 13
1.1.5. Viên chức hành chính, đội ngũ viên chức hành chính .................... 17
1.1.6. Quản lý đội ngũ viên chức hành chính........................................... 19
1.2. Vai trò, vị trí của viên chức hành chính trong nhà trường cao đẳng.......... 21
1.2.1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của trường cao đẳng sư phạm............. 21
1.2.2. Vai trò, nhiệm vụ của viên chức hành chính (không giữ chức
vụ quản lý và tham gia giảng dạy theo chuyên môn) trong nhà
trường cao đẳng ................................................................................. 21
1.3. Các yếu tố quản lý (để phát triển) đội ngũ viên chức hành chính ........ 23
Tiểu kết chương 1 ..................................................................................... 25
Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÍ ĐỘI NGŨ VIÊN
CHỨC HÀNH CHÍNH TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM
TRUNG ƢƠNG ....................................................................................... 26
2.1. Quá trình phát triển của Trường cao đẳng sư phạm Trung ương....... 26
2.1.1. Sơ lược lịch sử ra đời và phát triển của Trường ............................. 26
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và sứ mệnh của Trường ............................... 26
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Trường............................................................ 28
2.2. Thực trạng đội ngũ viên chức hành chính Trường CĐSPTW............ 32
2.2.1. Thực trạng về số lượng và cơ cấu đội ngũ VCHC.......................... 32

2.2.2. Thực trạng về trình độ đào tạo của đội ngũ VCHC. ....................... 33
2.2.3. Thực trạng về trình độ tin học, ngoại ngữ. ..................................... 35
2.2.4. Thực trạng về độ tuổi..................................................................... 36
2.2.5. Thực trạng về trình độ chính trị. .................................................... 36
2.2.6. Thực trạng về tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học ................ 37
2.3. Thực trạng về công tác quản lý đội ngũ VCHC Trường CĐSPTW 40
2.3.1. Công tác tuyển dụng ..................................................................... 40
2.3.2. Thực trạng về đánh giá và sàng lọc đội ngũ VCHC ...................... 44
2.3.3. Thực trạng về qui hoạch và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ VCHC..... 45
2.4. Thực trạng về công tác giải quyết chế độ chính sách cho đội ngũ VCHC 49
2.5. Đánh giá chung thực trạng công tác quản lý đội ngũ viên chức
hành chính Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương ................................ 52
2.5.1. Điểm mạnh .................................................................................... 52
2.5.2. Điểm hạn chế................................................................................. 53
Tiểu kết chương 2 ................................................................................... 54
Chƣơng 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ ĐỘI NGŨ VIÊN
CHỨC HÀNH CHÍNH TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM
TRUNG ƢƠNG ..................................................................................... 55
3.1. Môṭ số lưu ý cho viêc ̣ xây dựng các biện pháp QL đôị ngũ VCHC
của Trường CĐSPTW trong giai đoạn hiện nay ..................................... 55
3.2. Nguyên tắc chỉ đạo đề xuất biện pháp............................................... 56
3.2.1. Tính khoa học................................................................................ 57
3.2.2. Tính kế thừa .................................................................................. 57
3.2.3. Tính thực tiễn ................................................................................ 58
3.2.4. Tính khả thi ................................................................................... 59
3.2.5. Tính hệ thống, đồng bộ ................................................................. 59
3.3. Biện pháp quản lý đội ngũ viên chức hành chính tại Trường
CĐSPTW ................................................................................................ 60
3.3.1. Biện pháp 1: Đổi mới qui trình tuyển dụng, sử dụng đội ngũ
VCHC theo định hướng chức năng nhiệm vụ và vị trí công tác. .............. 60
3.3.2. Biện pháp 2: Đổi mới qui hoạch theo hướng chuẩn hóa, chuyên
nghiệp hóa............................................................................................... 64

3.3.3. Biện pháp 3: Xây dựng môi trường mang tính thúc đẩy, khuyến
khích làm việc trong Trường CĐSPTW .................................................. 67
3.3.4. Biện pháp 4: Hoàn thiện qui trình đánh giá VCHC theo chức
trách, bản mô tả công việc 72
3.3.5. Biện pháp 5: Xây dựng và hoàn thiện chế độ chính sách hợp lí
cho đội ngũ VCHC và tăng cường đào tạo , bồi dưỡng đội ngũ
VCHC
79
3.4. Mối quan hệ giữa các biện pháp ....................................................... 82
3.5. Khảo nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp ......... 83
3.5.1. Mục đích khảo nghiệm .................................................................. 83
3.5.2. Nội dung khảo nghiệm .................................................................. 84
3.5.3. Phương pháp khảo nghiệm ............................................................ 84
3.5.4. Các bước tiến hành khảo nghiệm................................................... 84
3.5.5. Kết quả khảo nghiệm..................................................................... 85
Tiểu kết chương 3 ................................................................................... 89
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ........................................................ 90
1. Kết luận............................................................................................... 90
2. Khuyến nghị........................................................................................ 91
TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................................... 93
PHỤ LỤC............................................................................................... 95
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Giáo dục là một hiện tượng xã hội đặc biệt có tác động một cách sâu
sắc toàn diện đến tất cả các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Giáo dục
là môṭ ngành góp phần phát triển nguồn nhân lực cho XH và ngành GD cũng
cần có “nguồn nhân lực” cho mình để không ngừng phát triển ..
Trong xu thế phát triển và hội nhập hiện nay, Đảng và Nhà nước luôn
coi trọng công tác giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ, xác định giáo
dục là quốc sách hàng đầu. Nghị quyết Đại hội Đảng khóa X đã chỉ rõ mục
tiêu của Giáo dục đại học và chuyên nghiệp là: “Đổi mới cơ bản và toàn diện
giáo dục đại học, tạo được chuyển biến cơ bản về chất lượng, hiệu quả và quy
mô, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,
hội nhập kinh tế quốc tế và nhu cầu học tập của nhân dân. Đến năm 2020,
giáo dục Đại học Việt nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và tiếp cận
trình độ tiên tiến trên thế giới: có năng lực cạnh tranh cao, thích ứng với cơ
chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.
Đại hội Đảng lần thứ XI tiếp tục khẳng định: “Ðổi mới căn bản, toàn
diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa,
dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục,
phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt. Tập trung
nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống,
năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng lập nghiệp... Thực hiện đồng
bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục đại học, bảo đảm cơ chế tự
chủ gắn với nâng cao trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, đào tạo”.
Để đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng
giáo dục và đào tạo, ngoài việc phát triển toàn diện đội ngũ giảng viên, cán bộ
quản lý các cấp thì vấn đề phát triển đội ngũ viên chức hành chính của nhà


trường cần được quan tâm đặc biệt. Bởi lẽ đội ngũ viên chức hành chính trong
nhà trường đóng vai trò quan trọng trong mọi mặt hoạt động của Nhà trường.
Đội ngũ viên chức hành chính ở trường cao đẳng và đại học có nhiệm vụ làm
công tác chuyên môn hành chính sự nghiệp, tham gia trực tiếp và hỗ trợ các
hoạt động NCKH, bồi dưỡng, tự bồi dưỡng, góp phần đào tạo thế hệ trẻ thành
những người công dân vừa có đức lại vừa có trình độ kỹ thuật tiên tiến ... để
góp phần “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân
tài” cho đất nước. Vì vậy, việc xây dựng, quản lý và phát triển đội ngũ viên
chức hành chính đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu là vấn
đề quan trọng, then chốt cần được đặt ra và có biện pháp giải quyết.
Việc nghiên cứu đội ngũ viên chức hành chính đã được thực hiện dưới
góc độ quản lý giáo dục ở cấp vĩ mô và vi mô. Trong thực tiễn đã có những
hội thảo khoa học về chủ đề xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức hành
chính, đội ngũ phục vụ trong các trường cao đẳng, đại học. Một số luận văn
tốt nghiệp thạc sĩ đã chọn đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực quản lý nhân sự
trong giáo dục, trong đó có đề cập đến vấn đề phát triển đội ngũ viên chức
hành chính theo các lĩnh vực hoạt động chuyên môn. Tuy nhiên, chưa có
những nghiên cứu cụ thể và hệ thống về đội ngũ viên chức hành chính của
Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.
Trong những năm qua, Trường Cao đẳng sư phạm Trung Ương
(CĐSPTƯ) đã có những đóng góp tích cực trong việc đào tạo, bồi dưỡng giáo
viên Mầm non và giáo viên Tiểu học và Trung học cơ sở cho cả nước. Nhằm
đáp ứng những yêu cầu về “nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới
toàn diện và phát triển nhanh giáo dục và đào tạo” (Văn kiện Đại hội XI của
Đảng), việc phát triển đội ngũ viên chức hành chính của Trường CĐSPTƯ là
nhiệm vụ cấp thiết, đòi hỏi những người làm công tác tổ chức phải nghiên
cứu nghiêm túc và hệ thống các vấn đề về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử

dụng và phát triên đội ngũ viên chức hành chính của Trường CĐSPTƯ. Vì
vậy, tác giả đã lựa chọn vấn đề nghiên cứu: “Biện pháp quản lý đội ngũ viên
chức hành chính tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương trong giai
đoạn hiện nay”.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứ u cơ sở lí luân ̣ và phân tích, đánh giá thực trạng
quản lý phát triển đội ngũ viên chức hành chính của Trường cao đẳng , đề xuất
một số biện pháp quản lý phát triển đội ngũ viên chức hành chính của Trường
CĐSPTW trong giai đoạn hiện nay.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Khái quát những vấn đề lý luận về quản lý phát triển đội ngũ viên
chức hành chính của Trường cao đẳng .
- Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ viên chức hành
chính và hiệu quả của các biện pháp quản lý nguồn nhân lực này của Trường
CĐSPTW.
- Đề xuất một số biện pháp quản lý phát triển đội ngũ viên chức hành
chính của Trường CĐSPTW trong giai đoạn hiện nay.
4. Phạm vi nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu nhóm viên chức hành chính (VCHC)
“không giữ chức vụ quản lý” và không trực tiếp tham gia giảng dạy; VCHC
theo chuyên môn sự nghiêp ̣ là đối tượng khảo sát, đánh giá .
5. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu
5.1. Khách thể nghiên cứu
Đội ngũ đội ngũ viên chức hành chính ở Trường CĐSPTW.
5.2. Đối tượng nghiên cứu
Các biện pháp quản lý đội ngũ viên chức hành chính ở Trường
CĐSPTW giai đoạn 2012-2017.


6. Giả thuyết khoa học
Đội ngũ viên chức hành chính ở Trường Cao đẳng sư phạm Trung
ương đã được quan tâm xây dựng và phát triển. Song đứng trước yêu cầu phát
triển của ngành, nhu cầu xã hội và quá trình đổi mới giáo dục đại học mạnh
mẽ, vấn đề quản lý và phát triển đội ngũ viên chức hành chính vẫn còn nhiều
bất cập. Nếu đề xuất được hệ thống các biện pháp quản lý nguồn nhân lực
đồng bộ, có tính khả thi sẽ góp phần phát triển (cả về lượng, chất và cơ cấu)
chất lượng đội ngũ viên chức hành chính của nhà trường.
7. Phƣơng pháp nghiên cứu
7.1. Phương pháp luận nghiên cứu
- Tiếp cận hệ thống - cấu trúc: Đội ngũ viên chức hành chính và công
tác quản lý đội ngũ viên chức hành chính luôn có mối quan hệ biện chứng với
các yếu tố khác trong sự phát triển của Trường CĐSPTW (thông qua việc
nghiên cứu, sẽ phát hiện ra những yếu tố mang tính bản chất, tính quy luật
của sự vận động và phát triển đội ngũ này).
- Tiếp cận lịch sử - lôgic: Đội ngũ viên chức hành chính có quá trình kế
thừa và phát triển liên tục, gắn bó mật thiết, hữu cơ với quá trình xây dựng và
phát triển của nhà trường (xem xét đối tượng trong một quá trình phát triển
lâu dài của nó, từ quá khứ đến hiện tại, nhằm phát hiện ra những mối liên hệ
đặc trưng về quá khứ-hiện tại-tương lai của đối tượng thông qua những phép
suy luận biện chứng, logic).
- Tiếp cận thực tiễn: Việc khảo sát đội ngũ viên chức hành chính trong
thực tiễn hoạt động sẽ giúp phát hiện những mặt mạnh, mặt yếu của đội ngũ
này, những bất cập trong công tác quản lý phát triển nguồn nhân lực, giúp đề
xuất các biện pháp cải thiện thực trạng, đáp ứng được yêu cầu mới trong giai
đoạn phát triển hiện nay của nhà trường (cơ sở lý luận phải được minh chứng
và hoàn chỉnh thông qua các sự kiện và số liệu hoạt động thực tiễn).

7.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể
7.2.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận
Phương pháp phân tích - tổng hợp, hệ thống hóa và nghiên cứu tài liệu.
7.2.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
- Điều tra bằng phiếu hỏi: thu thập thông tin thông qua phiếu hỏi ý kiến
của giảng viên và cán bộ quản lý trong Trường.
- Phỏng vấn, tổng kết kinh nghiệm, lấy ý kiến chuyên gia, thu thập
thông tin, trao đổi, xin ý kiến trực tiếp của cán bộ quản lý, viên chức hành
chính và một số chuyên gia nghiên cứu về lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực.
7.2.3. Nhóm phương pháp toán thống kê
- Xử lý kết quả điều tra và số liệu thu được bằng các phương pháp
thống kê toán học thông qua các phần mềm máy tính.
8. Cấu trúc luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo, phụ
lục, nội dung chính của luận văn được trình bày trong 3 chương
Chƣơng 1: Cơ sở lí luận về quản lý đội ngũ viên chức hành chính ở
môṭ cơ sở giáo dục và đào tạo
Chƣơng 2: Thực trạng công tác quản lý đội ngũ viên chức hành chính
tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
Chƣơng 3: Các biện pháp quản lý đội ngũ viên chức hành chính tại
Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

CHƢƠNG 1
CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH
Ở MỘT CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1.1. Các khái niệm công cụ và lí luận cơ bản
1.1.1. Quản lý
Ngay từ khi con người bắt đầu hình thành các nhóm, để thực hiện mục
tiêu mà họ không thể đạt được với tư cách cá nhân riêng lẻ, thì cách quản lý
đã là một yếu tố cần thiết để đảm bảo sự phối hợp của những cá nhân. Cùng
với sự phát triển của xã hội, các nhóm, các hệ thống tổ chức ngày càng qui
mô, trở nên rộng lớn hơn, phức tạp hơn, cho nên nhiệm vụ quản lý ngày càng
quan trọng.
Hoạt động quản lý bắt nguồn từ sự phân công lao động, mục đích của
hoạt động quản lý nhằm tăng năng suất lao động, cải tạo cuộc sống. Để đạt
được mục tiêu trên cơ sở kết hợp các yếu tố con người, phương tiện… thì cần
có sự tổ chức và điều hành chung, đó chính là quá trình quản lý. Trải qua quá
trình phát triển, cùng với sự phát triển của xã hội, trình độ tổ chức và theo đó,
các nhiệm vụ và chức năng quản lý cũng được từng bước nâng lên.
Hiện nay vẫn còn tồn tại khá nhiều những khái niệm, định nghĩa về
quản lý. Trong tác phẩm “Những vấn đề cốt yếu của quản lý”, tác giả người
Mỹ H.Kootz đã đưa ra khái niệm “Quản lý là một hoạt động thiết yếu, nó
đảm bảo phối hợp những nỗ lực cá nhân nhằm đạt được mục đích theo nhóm.
Mục tiêu của mọi nhà quản lý là nhằm hình thành một môi trường mà trong
đó con người có thể đạt được các mục đích của nhóm với thời gian, tiền bạc,
vật chất và sự bất mãn cá nhân ít nhất. Với tư cách thực hành thì cách quản lý
là một nghệ thuật; còn kiến thức có tổ chức về quản lý là một khoa học”
(Đặng Quốc Bảo, 2010).
Xét trên quan điểm chính trị xã hội: “Quản lý là sự tác động liên tục có
tổ chức, có định hướng của chủ thể quản lý (người quản lý, người tổ chức
quản lý) lên khách thể quản lý (đối tượng quản lý) về các mặt chính trị, văn
hóa, xã hội, kinh tế… bằng một hệ thống các luật lệ, các chính sách, các
nguyên tắc, các phương pháp và các biện pháp cụ thể nhằm tạo ra môi trường
và điều kiện cho sự phát triển của đối tượng” (Nguyễn Thị Mỹ Lộc, 2009).
Tác giả Phạm Khắc Chương (dẫn theo Đặng Quốc Bảo, 2007) khái quát
về vấn đề quản lý như sau: “Quản lý là một khái niệm ghép giữa “quản” và “lý”
”. Khái niệm “Quản” bao hàm nhiều ý nghĩa phong phú: cai quản, thống trị, giữ
gìn, theo dõi… Dưới góc độ điều khiển, “quản” có thể hiểu là lái, điều khiển, chỉ
huy, kiểm soát… Trong khi đó nội hàm “lý” dưới góc độ khoa học, chính là
cách để nâng cao hiệu quả hoạt động “quản” (một cách hợp lí).
Xét về bản chất, quản lý là một hoạt động xã hội rất đặc thù, tồn tại
trong các thiết chế xã hội, các tổ chức hoạt động được vận hành trong mọi
thời đại. Bản chất của quản lý bao gồm những yếu tố sau:
- Là một loại lao động để điều khiển lao động;
- Là một hoạt động có tính khoa học và nghệ thuật nhằm tác động vào
hệ thống có hướng đích, có mục tiêu xác định;
- Thể hiện mối quan hệ giữa hai bộ phận chủ thể quản lý và đối tượng
quản lý, đây là quan hệ ra lệnh – phục tùng, không đồng cấp và có tính bắt
buộc. Tuy nhiên, trong thực tiễn quản lý vẫn tồn tại các cơ hội và khả năng
thích nghi giữa chủ thể với đối tượng quản lý và ngược lại;
- Tính hướng đích cuối cùng của quản lý bao giờ cũng là việc quản lý
con người; Là sự tác động mang tính chủ quan nhưng phải phù hợp với qui
luật khách quan;
Quá trình thực hiện quản lý chính là việc triển khai những công việc có
tác dụng định hướng, điều tiết, phối hợp các hoạt động của cấp dưới, của
những người dưới quyền. Biểu hiện cụ thể qua việc, lập kế hoạch hoạt động,
thức. Các quy định đó thiếu hệ thống chuẩn mực, chuẩn bị đánh giá còn
chung chung, đồng thời các cấp quản lý cũng như các cán bộ chưa nhận thức
đúng, đủ và xác định được tầm quan trọng của đánh giá trong quản lý cán bộ.
Mặt khác do ảnh hưởng của nền văn hóa phương Đông nên cán bộ còn e ngại
và cả nể trong đánh giá….
2.3.3. Thực trạng về qui hoạch và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ VCHC
2.3.3.1. Thực trạng về qui hoạch đội ngũ
Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII của Đảng đã khẳng định “Công tác
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức nhà nước có trình độ chuyên môn
nghiệp vụ cao, có trình độ quản lý tốt, trung thành với chế độ xã hội chủ
nghĩa, tận tuỵ với công việc nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH
đất nước”.
Quán triệt tinh thần nêu trên, Trường CĐSPTW đặc biệt quan tâm,
chăm lo đào tạo bồi dưỡng và chuẩn hoá đội ngũ nhà giáo cũng như đội
ngũ quản lý giáo dục.Quy hoạch cán bộ có vị trí quan trọng trong Quản lý
nguồn nhân lực nói chung, Quản lý đội ngũ VCHC nói riêng. Xác định được
vị trí quy hoạch cán bộ, thời gian qua Trường CĐSPTW đã xây dựng đội ngũ
VCHC đủ mạnh về số lượng, cơ bản đồng bộ về cơ cấu và đạt tiêu chuẩn về
chuyên môn. Mặt khác, trường CĐSPTW đã xây dựng chiến lược đến 2020
trở thành một trung tâm đào tạo có các chuyên ngành dẫn đầu đạt chuẩn trong
cả nước và chuẩn của các nước trong khu vực và trên thế giới. Trong đó, vấn
đề quy hoạch Xây dựng đội ngũ đã được đặt ra và nêu biện pháp giải quyết.
Tuy nhiên, biện pháp quy hoạch trên mới hiện diện ở mức có văn bản quy
hoạch. Thực tế Nhà trường mới thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh
đạo, chủ chốt mà chưa thực hiện quy hoạch tốt các chức danh khác. Công tác
quy hoạch đội ngũ VCHC chưa gắn với dự báo trên cơ sở điều tra thực trạng
về độ tuổi, trình độ chuyên môn, tỷ lệ giới tính, chức danh, ngành nghề.
Như vậy, trong thời gian tới, trường CĐSPTW phải xác định tầm
quan trọng của quy hoạch. Đồng thời có những biện pháp cơ bản để đẩy
nhanh việc hoàn thiện cơ cấu, đảm bảo chất lượng và sự đoàn kết nhất trí cao
trong tập thể Nhà trường.
2.3.3.2. Thực trạng về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ VCHC
- Kế hoạch đào tạo
Nhà trường đã có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, định kỳ
theo các hình thức tập trung, tại chức, tự bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm,
đào tạo bồi dưỡng cũng nhằm đảm bảo cho sự cân đối về trình độ giữa các
phòng ban. Nhà trường cân đối có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn và
dài hạn một cách hợp lý, trong đó quan trọng nhất là xác định mục tiêu trước
mắt và lâu dài, số lượng là bao nhiêu, cơ cấu của mỗi đơn vị như thế nào và
độ tuổi cụ thể cần giới hạn để mọi đối tượng trong đội ngũ VCHC đều có thể
biết vận dụng thực hiện.
- Thực trạng tổ chức các khóa bồi dưỡng ngắn hạn
Đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị đó là năng lực của đội ngũ VCHC
không chỉ đơn thuần về trình độ chuyên môn mà còn là phẩm chất đạo đức
nhà giáo, có trình độ nhận thức cao về lý luận chính trị, am hiểu sâu về quan
điểm, chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, có tinh
thần thái độ đúng đắn trong công tác giảng dạy rèn luyện học sinh, sinh viên,
cần có kế hoạch đào tạo trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ VCHC.
Bồi dưỡng nghiên cứu khoa học: Công tác hành chính trng nhà trường
là rất quan trọng, nếu như giảng viên muốn giảng dạy tốt thì phải nghiên cứu
khoa học. Cán bộ VCHC muốn có chuyên sâu, kỹ năng nghề nghiệp giỏi thì
cũng phải coi NCKH là nhiệm vụ quan trọng của nhà trường trên cơ sở phối
hợp với các khoa, các phòng, các trung tâm… đề ra phương hướng, kế hoạch
thực hiện cụ thể cho các đề tài NCKH một cáh hợp lí và hiệu quả.
Kết quả khảo sát cho thấy: có 4% ý kiến cho rằng việc QL ĐT, bồi
dưỡng cán bộ là rất hợp lý, 35% cho rằng hợp lý và 56% cho rằng chỉ hợp lý
một phần. Chỉ có 5% cho rằng không hợp lý. Tuy nhiên, số người cho rằng
hợp lý một phần là quá 50%, vì vậy cần có các giải pháp để nâng cao
hiệu quả QLĐT, bồi dưỡng cán bộ.
Trên đây là một vài nét lớn trong công tác QLĐT, bồi dưỡng đội ngũ
VCHC của trường CĐSPTW trong thời gian qua. Công tác này đã đạt được
hiệu quả đáng kể trong việc góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp
vụ của đội ngũ VCHC, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà
trường.
2.4. Thực trạng về công tác giải quyết chế độ chính sách cho đội ngũ VCHC
Trong giai đoạn 2007-2012, trong bối cảnh kinh tế đất nước có nhiều
chuyển đổi, thu nhập và mức sống của VCHC đã tăng lên đáng kể nhưng vẫn còn
một khoảng cách rất lớn giữa mức sống hiện có với nhu cầu chung của xã hội.
Trường CĐSPTW là một trong những đơn vị sớm thực hiện cơ chế tự
chủ tài chính theo Nghị định 10/2002/NĐ-CP và thực hiện tự chủ về tài
chính, tổ chức, biên chế theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ.
Quyền tự chủ về tài chính nhân sự của trường CĐSPTƯ đã thuận lợi cho
trường thực hiện phân bổ chỉ tiêu nhân lực theo nhiệm vụ cho các đơn vị và
tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong trường, xây dựng và thực hiện
quy chế nội bộ. Đồng thời, để khuyến khích cán bộ trong học tập và nghiên
cứu khoa học, trường CĐSPTW đã ban hành quy định riêng về việc xét thi
đua khen thưởng cho cán bộ, trong đó có hình thức khen thưởng những CB có
thành tích xuất sắc trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, có cống hiến cho
quá trình xây dựng Nhà trường và sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo như:
danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; các danh hiệu khen thưởng khác. Gắn
thành tích của thi đua, khen thưởng vào việc xem xét nâng bậc lương trước
thời hạn.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By mrkiem83
#1034727 Bạn ơi link bị hỏng rồi. Bạn gửi lại đường link cho mình xin với. Thank bạn nhiều lắm.
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1034734 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement