Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hakhoai
#966307 Link tải miễn phí luận văn
Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học tin học ở các trường Cao đẳng. Khảo sát và phân tích thực trạng quản lý hoạt động dạy học tin học ở trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh. Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học tin học ở trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh trong giai đoạn hiện nay
Trang
Lời Thank ... i
Danh mục viết tắt ... ii
Danh mục các bảng, biểu .. iii
Mục lục ... iv
MỞ ĐẦU 1
Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY
HỌC TIN HỌC Ở CÁC TRƢỜNG CAO ĐẲNG .

6
1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề ... 6
1.1.1. Ngoài nước ... 6
1.1.2. Trong nước ... 7
1.2. Một số khái niệm cơ bản . 9
1.2.1. Quản lý .... 9
1.2.2. Quản lý giáo dục 13
1.2.3. Quản lý nhà trường . 14
1.2.4. Quản lý hoạt động dạy học 15
1.2.5. Phương pháp dạy học ... 18
1.2.6. Đổi mới phương pháp dạy học .... 19
1.2.7. Khái niệm tin học ... 19
1.2.8. Quản lý hoạt động dạy học tin học ... 20
1.2.9. Biện pháp quản lý ... 21
1.2.10. Môi trường học tập đa phương tiện 21
1.3. Quản lý hoạt động dạy học tin học ở các trường Cao đẳng 25
1.3.1. Quản lý việc thiết kế và sử dụng giáo án dạy học tin học .... 25
1.3.2. Quản lý công tác bồi dưỡng thường xuyên cho GV .. 27
1.3.3. Quản lý việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của SV . 29
1.3.4. Quản lý hoạt động học tập của SV . 30
Tiểu kết chương 1 ... 32
Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIN
HỌC Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH ....

33
2.1. Vài nét về trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh . 33
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển .... 33
2.1.2. Tổ chức của trường . 34
2.1.3. Khoa Hệ thống thông tin kinh tế . 35
2.2. Hoạt động dạy học tin học ở trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh 36
2.2.1. Về mục tiêu . 36
2.2.2. Về nội dung . 36
2.2.3. Về phương pháp .... 37
2.2.4. Phần củng cố và hướng dẫn sinh viên học tập ở nhà . 37
2.2.5. Về hình thức . 37
2.2.6. Về sử dụng phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại .... 37
2.3. Thực trạng quản lý hoạt động dạy học tin học ở trường Cao đẳng Tài
chính - Quản trị kinh doanh ...

38
2.3.1. Nhận thức của cán bộ quản lý và giảng viên về công tác quản lý hoạt
động dạy học tin học....

38
2.3.2. Thực trạng về quản lý hoạt động giảng dạy .. 41
2.3.3. Thực trạng về quản lý hoạt động học tập của SV . 59
2.4. Phân tích thực trạng quản lý hoạt động dạy học Tin học ở trường Cao
đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh ...

60
2.4.1. Mặt mạnh. 60
2.4.2. Mặt yếu.... 62
2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế. 63
Tiểu kết chương 2 ... 64
Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TIN HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ KINH
DOANH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY ...


65
3.1. Những nguyên tắc đề xuất các biện pháp . 65
3.1.1.Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ 65
3.1.2.Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống .... 65
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn ... 66
3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 66
3.2. Một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học tin học .... 67
3.2.1. Biện pháp 1: Tăng cường chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch
dạy học để đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, chương trình dạy học..

67
3.2.2. Biện pháp 2: Tăng cường đầu tư mua sắm phương tiện kỹ thuật dạy
học hiện đại, xây dựng phòng học đa phương tiện ....

70
3.2.3. Biện pháp 3: Tăng cường xây dựng và thực hiện quy trình thiết kế
giáo án dạy học môn tin học theo hướng tích cực hoá nhận thức của SV

75
3.2.4. Biện pháp 4: Tăng cường xây dựng và thực hiện quy trình sử dụng
giáo án dạy học môn tin học theo hướng tích cực hoá nhận thức của SV

78
3.2.5. Biện pháp 5: Chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng giảng viên, đổi mới
phương pháp dạy học ..

80
3.2.6. Biện pháp 6: Tăng cường kiểm tra, đánh giá quá trình dạy học và
đánh giá kết quả học tập của SV

82
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp .... 86
3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp 87
Tiểu kết chương 3 ... 92
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 93
1.Kết luận 93
2. Khuyến nghị .. 94
TÀI LIỆU THAM KHẢO ... 97
PHỤ LỤC .... 100

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Công nghệ thông tin có ảnh hưởng sâu sắc đến mọi hoạt động của đời
sống xã hội ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Đặc biệt với tốc độ phát triển
nhanh chóng của khoa học kỹ thuật thì yêu cầu cấp thiết là phải trang bị kiến
thức nền tảng, kỹ năng cơ bản, đồng thời dạy cách học cho người học, tạo cho
họ khả năng, thói quen và niềm say mê học tập suốt đời.
Đảng và nhà nước ta đã xác định rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công
nghệ thông tin và truyền thông cũng như những yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng
công nghệ thông tin vào quá trình đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng được yêu
cầu CNH, HĐH đất nước, hướng tới nền kinh tế tri thức. Vì vậy, nghị quyết
trung ương 2 khoá 8 đã khẳng định: “Chiến lược phát triển đất nước ta là
chiến lược dựa vào tri thức và thông tin, chiến lược đi tắt đón đầu với mũi
nhọn là công nghệ thông tin”.
Để thực hiện được chiến lược trên thì vai trò của giáo dục và đào tạo là
hết sức quan trọng, trong đó phải kể đến vai trò của các trường Cao đẳng, Đại
học trong việc dạy học về tin học và công nghệ thông tin.
Trong những năm qua, việc đào tạo tin học được mở ra với nhiều loại
hình đào tạo, trong đó đào tạo ở các trường Cao đẳng, Đại học giữ vai trò then
chốt, có khả năng cung cấp nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội
đất nước.
Mặc dù nghành giáo dục đã nỗ lực không ngừng và thường xuyên quan
tâm đến việc nâng cao chất lượng giáo dục, tuy nhiên qua đánh giá chất lượng
nói chung, chất lượng dạy học từng môn học vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt
là chất lượng dạy học tin học cho sinh viên. Nhìn chung, trình độ tin học đa
phần học sinh, sinh viên nước ta, mặc dù đã chú trọng hơn trước nhưng vẫn
còn yếu hơn học sinh, sinh viên của một số nước trong khu vực. Những yếu
kém, bất cập về chất lượng giáo dục có nhiều nguyên nhân, cả chủ quan và
khách quan, nhưng trước hết là do công tác quản lý chưa theo kịp yêu cầu
phát triển giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
Dạy học môn tin học là hết sức cần thiết. Trong những năm qua dạy học
môn tin học ở trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh đã được quan
tâm nhưng chưa thoả đáng mặc dù Trường trang bị các phòng máy vi tính cho
sinh viên và trang bị máy chiếu đa năng cho giáo viên sử dụng trong giảng dạy.
Nhưng hiệu quả của việc dạy học tin học còn rất thấp. Nguyên nhân do Giáo
viên chưa nhận thức được hết vai trò và ý nghĩa của việc dạy học môn Tin học,
chưa đủ kiến thức, kỹ năng tin học cơ bản; Một số cán bộ quản lý còn hạn chế về
trình độ tin học, chưa có khả năng định hướng cho giáo viên nhận thức đúng về
bản chất của giáo án dạy học tích cực có ứng dụng CNTT.
Công tác quản lý dạy học trong nhà trường nói chung, quản lý dạy học
môn tin học nói riêng chưa được quan tâm đúng mức và chưa thật sự khoa
học, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra. Việc dạy và học còn mang
nặng tính thành tích, khả năng sử dụng máy vi tính của sinh viên kém, phần
lớn không đáp ứng được yêu cầu khi thi tuyển dụng vào các công ty nước
ngoài. Cả người dạy và người học đều ngại hay không có thói quen sử dụng
các phương tiện hiện đại như: Máy vi tính, máy chiếu và khai thác Internet
trong quá trình dạy và học môn Tin học. Do đó, công tác quản lý dạy học môn
tin học ở trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh có vai trò và ý
nghĩa hết sức quan trọng.
Chính vì vậy, việc nghiên cứu đề tài: “Biện pháp quản lý hoạt động
dạy học tin học ở trƣờng Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh
trong giai đoạn hiện nay” là vấn đề mang tính cần thiết.
2. Mục đích nghiên cứu
- Nghiên cứu cơ sở lý luận, quản lý hoạt động dạy học tin học.
- Khảo sát và phân tích thực trạng quản lý hoạt động dạy học tin học ở trường
Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement