Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By yang_fung
#966301 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Khoa Sư phạm. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Tìm hiểu cơ sở lý luận của vấn đề quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên. Sơ lược về Đại học Mở Hà Nội. Nghiên cứu thực trạng tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện đại học Mở Hà Nội. Đề xuất và khảo nghiệm một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện Đại học Mở Hà Nội
ỉ. Lý do chọn đề tài
Trước những yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ đổi mới. Hội nghị lần
thứ 4 Ban chấp hành Trung ưcSìg Đảng cộng sản Việt Nam khóa IX đã giao
cho ngành giáo dục nhiệm vụ: “ Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn
diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học... Phát huy tinh thần độc lập
suy nghĩ và sáng tạo của học sinh, sinh viên để nâng cao năng lực tự học, tự
hoàn thiện” [3, tr.109].
Với trách nhiệm vổ cùng nặng nề và quan trọng đó, các trường đại học
đã xác định mục tiêu của mình là đào tạo các nhà chuyên môn giỏi, có trình
độ tri thức khoa học vững vàng, có khả năng tư duy sáng tạo để giải quyết các
vấn đề mà thực tiễn cuộc sống đòi hỏi. Nhằm thực hiện mục tiêu này, các
trường đã phải không ngừng tìm tòi các biện pháp để nâng cao chất lượng đào
tạo và một trong những biện pháp quan trọng đó là đưa sinh viên vào hoạt
động nghiên cứu khoa học. Trong Luật Giáo dục cũng đã nêu rõ nhiệm vụ của
các trường đại học, cao đẳng là: “ Đào tạo những con người có phẩm chất
chính trị, đạo đức, ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực
hành nghề nghiệp tương ứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ đáp ứng yêu
cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc” . [4; tr 12].
Trong các trường đại học và cao đẳng, việc tổ chức và hướng dẫn sinh viên
nghiên cứu khoa học là những nhiệm vụ cơ bản của mỗi cán bộ - giảng viên.
NCKH có tác dụng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho
giảng viên, tạo điều kiện cho các giảng viên có cơ hội ứng dụng các thành tựu
khoa học - kỹ thuật vào thực tiễn công tác, phát huy năng lực sáng tạo, góp
phần nâng cao chấi lượng và hiệu quả đào tạo của nhà trường.
NCKH ỉà một hình thức tổ chức dạy học đặc thù ở đại học, giúp sinh viên
chủ động học tập, tìm tòi sáng tạo, vừa nắm vững tri thức mới, vừa luyện tập
vận dụng các phương pháp nhận thức, đồng thời hình thành và rèn luyện thói
quen nghiên cứu khoa học. Hình thành và phát triển tính kiên trì, nhẫn nại,
trung thực, tác phong làm việc có kế hoạch, có phương pháp...Vì vậy hình
thức này có tác dụng rất lớn đến kết quả học tập của sinh viên nói riêng, kết
quả của toàn bộ quá trinh đào tạo nói chung. Đây cũng chính là một trong
những mục tiêu đào tạo của các nhà trường đã được cố Thủ tướng Phạm Văn
Đồng nhấn mạnh: “ Trong nhà trường điều chủ yếu không phải là nhồi nhét
cho học trò một mớ kiến thức hỗn độn, tuy rằng kiến thức là cần thiết, điều
chủ yếu là giáo dục cho học trò phương pháp suy nghĩ, phương pháp suy luận,
phương pháp diễn tả rồi đến phương pháp nghiên cứu, phương pháp học tập,
phương pháp giải quyết vấn đề...[ 9; tr 16] . Tuy nhiên hiên nay việc tổ chức
đưa sinh viên vào hoạt động nghiên cứu khoa học còn gặp không ít khó khăn
vướng mắc trong cổng tác quản lý, trong đó có việc đé xuất các biện pháp tổ
chức nghiên cứu khoa học cho sinh viên chưa đạt được hiệu quả cần thiết.
Việc tổ chức, chỉ đạo hoạt động NCKH của Viện Đại học Mở Hà Nội » ^ ■ • « •
đã có tác dụng khuyến khích, thúc đẩy cán bộ, giảng viên và sinh viên tham
gia hoạt động NCKH và chính kết quả NCKH đã góp phẩn hoàn thiện và
nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Chính vì vậy, hoạt động NCKH
của giảng viên và sinh viên trong những nãm qua đã luôn nhận được sự quan
tâm của lãnh đạo nhà trường và hoạt động NCKH được coi là một nhiệm vụ,
một nội dung quan trọng trong công tác của giảng viên và trong quy trình đào
tạo của Viện Đại học Mở. Tuy nhiên, thực tế hoạt động NCKH của giảng viôn
và sinh viên trong những năm qua còn bộc lộ nhiẻu hạn chế, đó là nhiệm vụ
NCKH chưa thực sự lôi cuốn được đông đảo mọi người cùng tham gia, việc
NCKH chưa trở thành nhu cầu tự nguyên của mỗi giảng viên, sinh viên, việc
tham gia hoạt động NCKH còn mang nặng tính chất đối phó, hình thức vừa
lãng phí thời gian vừa tiêu tốn tiền của, sức lực...
Ngày 30 tháng 3 năm 2000, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Quyết định
số 08/2000/QĐ-BGD&ĐT ban hành Quy chế nghiên cứu khoa học của sinh
viên các trường đại học và cao đẳng. Đè quản lý hoạt động NCKH, xây dựng
được một quy trình quản lý hiệu quả, nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào
tạo của Viện Đại học Mở Hà Nội, trước hết cần đánh giá đúng thực trạng
hoạt đóng NCKH của trường hiện nay. Điều quan trọng là phải đề xuất được
một số biện pháp quản lý phù hợp với từng bước đưa hoạt động NCKH vào né
nếp, tạo nên một sức sống mới trong hoạt động NCKH của một số giảng viên
và sinh viên.
'ừ những lý do trên, chúng tui chọn đề tài nghiên cứu "Biện pháp quản
lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội
trong giai đoạn phát triển mới" với mong muốn có những đóng góp nhất định
vào việc nâng cao chất lượng đào tạo nhà giáo nói chung và hoạt động NCKH
của giảng viên và sinh viên nhà trường nói riêng.
2. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở đánh giá khách quan thực trạng hoạt động NCKH của sinh
viên Viện Đại học Mở Hà Nội, để xuất được một số biện pháp quản lý tối ưu
nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả NCKH của nhà trường, góp phần đưa
sự nghiệp đào tạo của nhà trưòng lên một vị trí thế mới trong giai đoạn tới.
3. Khách thể và đôi tượng nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu
Ọuá trình quản lý hoạt động nghiôn cứu khoa học của giáng vicn và
sinh vién Viện Đại học Mở Hà Nội
3.2. Đôi tượng nghiên cứu
Cấc biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên
Viện Đ ủ học Mở Hà Nội.
4. Giả thuyết khoa học
Kiện nay việc tổ chức hoạt động NCKH cho sinh viên cũng như việc
thực hUìn nhiệm vụ NCKH của giảng viên ờ Viện Đại học Mở Hà Nội còn
nhiêu bất cập, đặc biệt là việc đánh giá chất lượng và hiệu quả nghiên cứu.
Nếu để xuất được các biện pháp quản lý phù hợp và vận dụng hợp ỉý các biện
pháp được sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động NCKH của sinh viên nói
riêng và chất lượng đào tạo của trường nói chung.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By hattieudd
#1013110 chào mod, mod ơi link này bị hỏng, các bạn có link nào khác không. xin cảm ơn!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1013132 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement