Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hung_hn
#966283 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Chương 1: Cơ sở lý luận của vấn đề quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên tại các trường cao đẳng, Đại học. Chương 2: Thực trạng kỹ năng sống của sinh viên và công tác quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên tại trường cao đẳng Tài chính – Quản trị kinh doanh. Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên Trường cao đằng Tài chính – Quản trị kinh doanh trong giai đoạn hiện nay

MƠ ̉ ĐẦ U
1. Lý do chọn đề tài
Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập với quốc tế ngày càng sâu rộng và ở đó
chúng ta có sự giao thoa và cơ hội tiếp nhận những giá trị tinh hoa của nhân loại,
nhưng hơn lúc nào hết chúng ta cũng đang phải đối diện với những thách thức không
nhỏ của hiện tượng toàn cầu hóa, biến đổi khí hậu, khủng bố quốc tế... Mặt khác,
cuộc cánh mạng khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển với quy mô ngày càng
rộng và trình độ ngày càng cao, đòi hỏi mối quốc gia phải đổi mới toàn diện hệ
thống giáo dục quốc dân theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá và xã hội hoá. .
Tại điều 2 Luật giáo dục được Quốc hội XI kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14
tháng 6 năm 2005 ghi rõ: “Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát
triển toàn diện, có đạo đức, có tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung
thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH); Hình thành và bồi
dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.”
Để đạt được mục tiêu đào tạo đội ngũ lao động có trí thức, có tay nghề, có
năng lực thực hành, tự chủ, năng động và sáng tạo…phục vụ cho sự nghiệp CNH
HĐH hiện đại hoá đất nước thì phải phát triển sự nghiệp giáo dục & Đào tạo, thực
sự coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, nâng cao và chuẩn hoá đào tạo theo hướng
quốc tế hoá trình độ đại học là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó coi trọng công tác giáo
dục phát triển toàn diện cho đối tượng là sinh viên. Bởi lẽ, sinh viên là lực lượng xã
hội quan trọng, là bộ phận ưu tú của thanh niên Việt Nam, có vai trò và trách nhiệm
to lớn góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, sớm
đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. Sau hơn 20 năm đổi mới, đặc biệt
là trong 05 năm vừa qua, giáo dục Đại học nước ta đã có sự thay đổi tích cực cả về
quy mô, cách và chất lượng đào tạo. Năm 2001-2002 chúng ta có gần
950.000 sinh viên, đến năm học 2007-2008 số sinh viên đã là 1.603.484 người.
Cùng với sự tăng nhanh về số lượng, chất lượng sinh viên cũng được tăng lên, từng
bước đáp ứng nguồn nhân lực trẻ có trình độ cao của đất nước.
Tuy nhiên, đứng trước bối cảnh nước ta hội nhập vào nền kinh tế thế giới sinh
viên đang bị nhiều tác động sâu sắc, một bộ phận không nhỏ sinh viên chưa có khả
năng, thiếu kỹ năng sống và hội nhập, tự tạo việc làm và làm việc hiệu quả sau khi
tốt nghiệp, những tiêu cực trong thi cử và tình trạng vi phạm pháp luật, sống thực
dụng của một bộ phận sinh viên đang là vấn đề “nóng”, ảnh hưởng không nhỏ đến
quá trình đào tạo và rèn luyện của đội ngũ trí thức tương lai nước nhà.
Chính từ nhận thức trên, với cương vị là Chủ tịch Hội sinh viên trường Cao
đẳng Tài chính – Quản trị kinh doanh nên tui đã chọn vấn đề: “Biện pháp quản lý
hoạt động giáo dục Kỹ năng sống cho sinh viên Trƣờng Cao đẳng Tài chính –
Quản trị kinh doanh” làm đề tài nghiên cứu cho mình với mong muốn góp phần
nâng cao khả năng thích ứng với cuộc sống của sinh viên nhà trường nói riêng và
nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường nói chung, đáp ứng phần nào nhu cầu
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn mới.
2. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu biện pháp tổ chức và quản lý các hoạt động giáo dục Kỹ năng
sống của các đơn vị tại trường cao đẳng Tài chính – Quản trị kinh doanh nhằm nâng
cao chất lượng giáo dục toàn diện nhân cách sinh viên đáp ứng yêu cầu phát triển
của xã hội.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến việc tổ chức và quản lý
hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh- sinh viên trong các trường cao đẳng,
Đại học.
3.2. Phân tích, đánh giá thực trạng Kỹ năng sống của sinh viên và thực trạng quản lý
hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên tại Trường Cao đẳng Tài chính – Quản
trị kinh doanh(Phân tích những thành công, hạn chế và nguyên nhân của thực trạng).
3.3. Đề xuất các giải pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cơ bản nhằm
nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện cho sinh viên Trường Cao đằng Tài chính –
Quản trị kinh doanh trong giai đoạn hiện nay.
4. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu
4.1. Khách thể nghiên cứu
Hoạt động quản lý giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên Trường Cao đẳng
Tài chính – Quản trị kinh doanh.
3
4.2 Đối tượng nghiên cứu
Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên tại Trường
Cao đẳng Tài chính – Quản trị kinh doanh.
5. Giả thuyết khoa học
Ở Trường Cao đẳng Tài chính – Quản trị kinh doanh các hoạt động giáo dục
kỹ năng sống chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, điều này ảnh hưởng đến sự
phát triển toàn diện nhân cách sinh viên.
Nếu nhà quản lý lãnh đạo, các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể trong Trường
Cao đẳng Tài chính – Quản trị kinh doanh chú trọng đến việc tổ chức và quản lý
hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên thì hoạt động này sẽ được triển khai
hiệu quả nhờ đó kỹ năng sống của sinh viên chắc chắn sẽ được cải thiện.
6. Phƣơng pháp nghiên cứu
6.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết
6.1.1. Nghiên cứu những chuyên đề lý luận chuyên nghành, các tài liệu tham khảo
liên quan để làm cơ sở lý luận cho vấn đề nghiên cứu để vạch ra được quy luật phát
triển nghiên cứu.
6.1.2. Nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị, chính sách của Đảng, các văn bản luật, chủ
trương, chính sách của Nhà nước, điều lệ trường…để làm cơ sở pháp lý của đề tài.
6.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
6.2.1. Phương pháp Phỏng vấn sâu
6.2.2. Phương pháp điều tra
6.2.3. Phương pháp chuyên gia
6.3. Nhóm phương pháp toán học
Sử dụng các thuật toán xác suất thống kê để sử lý số liệu.
7. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, tài liệu tham khảo, phụ lục nội
dung chính của luận văn gồm 3 chương
Chƣơng 1: Cơ sở lý luận của vấn đề quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng
sống cho sinh viên tại các trường cao đẳng, Đại học.
Chƣơng 2: Thực trạng KNS của sinh viên và công tác quản lý hoạt động giáo
dục kỹ năng sống cho sinh viên tại trường cao đẳng Tài chính – Quản trị kinh doanh
Chƣơng 3: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên
Trường cao đằng Tài chính – Quản trị kinh doanh trong giai đoạn hiện nay.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#997206 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement