Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By girl_sieu_way_25193
#966139 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Phân tích vai trò của việc tự học trong quá trình tiếp thu kiến thức của sinh viên (đặc biệt là học ngoại ngữ) trong lý thuyết hoạt động dạy-tự học và phương pháp quản lý hoạt động này; Phân tích đặc điểm hoạt động đào tạo, thực trạng dạy-học ngoại ngữ, thực trạng dạy-tự học ngoại ngữ của trường Đại học Y tế công cộng (ĐHYTCC), từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá về thực trạng quản lý hoạt động tự học ngoại ngữ của sinh viên cử nhân hệ chính quy ở trường ĐHYTCC; Đưa ra 5 nhóm biện pháp để quản lý hoạt động tự học nghoại ngữ của sinh viên cử nhân YTCC hệ chính quy trường ĐHYTCC
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Chúng ta đang cùng nhân loại bước vào nhữmg năm đầu của thế kỷ XXI,
thế kỷ với đặc trưng là sự phát triển của nền kinh tế tri thức trên phạm vi toàn
cầu, thế kỷ của sự bùng nổ thông tin và khoa học công nghệ. Nền kinh tế tri thức
đòi hỏi con người phải có nhiều kiến thức, kỹ năng mới và một thái độ tích cực
để làm chủ cuộc sống. Với sự bùng nổ của thông tin và khoa học công nghệ, kiến
thức của nhân loại ngày càng tăng nhanh. Kiến thức con người được học ở nhà
trường luôn có nguy cơ bị lạc hậu, và hơn thế nữa thời gian học ở nhà trường là
có hạn, không thể đủ để học tất cả kiến thức ngày càng gia tăng của nhân loại.
Để giải quyết mâu thuẫn trên, theo giáo sư Phan Trọng Luận thì chỉ có cách tự
học. Theo ông, tự học là con đường khắc phục nghịch lý: Học vấn thì vô hạn mà
tuổi học đường thì có giới hạn.
Việt Nam mới bước vào sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hóa, nghĩa
là phải thực hiện hai cuộc cách mạng cùng một lúc để từ nền văn minh nông
nghiệp tiến lên văn minh công nghiệp rồi tiến thẳng luôn đến nền văn minh trí
tuệ. Rõ ràng dân tộc ta đang phải giải quyết một bài toán cực kỳ khó là làm sao
trong một thời gian lịch sử độ 20 năm sẽ phải thoát khỏi cảnh cùng kiệt nàn lạc hậu,
sánh vai với các cường quốc năm châu. Theo Giáo sư Nguyễn Cảnh Toàn, một
trong những cách để giải bài toán này là tự học.
Sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước đặt ra nhiệm vụ cho
ngành giáo dục - đào tạo là phải đào tạo ra con người có sức khoẻ, có đạo đức,
có tri thức và trình độ chuyên môn sâu, có năng lực học tập thường xuyên và học
tập suốt đời, năng động, tự chủ, sáng tạo để thực hiện tốt công cuộc xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.
Nghị quyết Trung Ương 4, khoá VII chỉ rõ một nhiệm vụ quan trọng của
ngành giáo dục - đào tạo là phải “khuyến khích tự học”. Nghị quyết Trung ương
2 khoá VIII tiếp tục khẳng định “đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục đào
tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của
người học ..., đảm bảo điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu của học sinh
nhất là sinh viên sau đại học, phát triển mạnh phong trào tự học, tự đào tạo
thường xuyên và rộng khắp trong toàn dân, nhất là thanh niên ...”
Văn kiện Đại hội Đảng IX cũng nhấn mạnh: “tiếp tục nâng cao chất lượng
giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học ... Phát huy tinh
thần độc lập suy nghĩ và sáng tạo của học sinh, sinh viên, đề cao năng lực tự học,
tự hoàn thiện học vấn và tay nghề”. Tinh thần của nghị quyết Đảng về tự học
được thể chế hoá trong luật giáo dục. Điều 4 khoản 2 luật Giáo dục nước Cộng
Hoà Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1998 có ghi: “Phương pháp giáo dục phải
phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học, bồi
dưỡng năng lực tự học, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên”.
Tự học đã trở thành vấn đề cấp thiết đối với giáo dục và đào tạo nước ta.
Hoạt động tự học có ý nghĩa quyết định biến quá trình đào tạo thành quá trình tự
đào tạo.
Y tế công cộng là vấn đề toàn cầu và ngày càng đóng vai trò quan trọng
trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân của Đảng và nhà nước ta.
Trường ĐHYTCC, với trách nhiệm đào tạo ra các cán bộ YTCC cho Đảng và
nhà nước, luôn quan tâm đến chất lượng đào tạo, đặc biệt chất lượng đào tạo cử
nhân YTCC. Tiếng Anh là ngôn ngữ của YTCC. Học tốt tiếng Anh, có trình độ
tiếng Anh tốt không những sẽ giúp sinh viên tự học, tự nghiên cứu chuyên môn
YTCC tốt mà còn giúp cho họ công tác tốt khi ra trường nhất là trong thời kỳ hội
nhập hiện nay. Tuy nhiên với thời gian học ngoại ngữ trên lớp có hạn theo
chương trình quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo, thì chỉ có tự học ngoại ngữ
mới giúp sinh viên có đủ trình độ để học tập tốt các môn chuyên môn khác.
Trường ĐHYTCC rất quan tâm đến việc học ngoại ngữ (tiếng Anh) của sinh
viên cử nhân YTCC. Việc phát triển năng lực tự học ngoại ngữ, quản lý hoạt
động tự học ngoại ngữ do vậy đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất
lượng đào tạo của nhà trường.
Xuất phát từ những lý do nêu trên, người nghiên cứu chọn đề tài:
“Các biện pháp quản lý hoạt động tự học ngoại ngữ của sinh viên trường
Đại học Y tế Công Cộng” với mong muốn xây dựng được các biện pháp khả thi
và hiệu quả trên cơ sở lý luận khoa học và thực tiễn nhằm nâng câo chất lượng
quá trình đào tạo cử nhân YTCC của nhà trường.
2. Mục đích nghiên cứu:
- Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động tự học ngoại ngữ (tiếng Anh) của
sinh viên ở trường Đại học Y tế Công cộng nhằm nâng cao chất lượng quá
trình đào tạo cử nhân y tế công cộng của nhà trường.
3. Khách thể nghiên cứu:
- Quá trình quản lý sinh viên trong trường Đại học Y tế Công cộng.
4. Đối tƣợng nghiên cứu:
- Biện pháp quản lý hoạt động tự học ngoại ngữ của sinh viên trường Đại học
Y tế Công cộng.
5. Các nhiệm vụ nghiên cứu:
- Nghiên cứu lý luận về quản lý hoạt động tự học ngoại ngữ của sinh viên.
- Đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động tự học ngoại ngữ của sinh
viên ở trường Đại học Y tế Công cộng.
- Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động tự học ngoại ngữ của sinh viên, góp
phần nâng cao chất lượng quá trình đào tạo của trường Đại học Y tế Công
cộng.
6. Giả thuyết khoa học:
- Nếu đề xuất và áp dụng được một hệ biện pháp có tính hiện thực và khả thi
quản lý hoạt động tự học ngoại ngữ của sinh viên ở trường Đại học Y tế Công
cộng sẽ nâng cao chất lượng quá trình đào tạo của nhà trường.
7. Phạm vi nghiên cứu:
- Địa bàn nghiên cứu: Thực hiện tại trường Đại học Y tế Công cộng.
- Phạm vi nghiên cứu: Các biện pháp quản lý hoạt động tự học ngoại ngữ của
sinh viên cử nhân trường Đại học Y tế Công cộng.
- Phạm vi thời gian: từ năm 2002 đến nay.
8. Phƣơng pháp nghiên cứu:
- Các phương pháp nghiên cứu lý luận: Bao gồm các phương pháp phân tích,
tổng hợp, hệ thống những vấn đề lý luận có liên quan đến nhiệm vụ nghiên
cứu của đề tài qua hệ thống sách, báo, và tài liệu tham khảo.
- Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Sử dụng các phương pháp điều tra
bằng phiếu hỏi, phỏng vấn, tọa đàm đối với sinh viên, giảng viên, cán bộ
quản lý để thu thập thông tin về thực trạng tự học ngoại ngữ của sinh viên và
thực trạng công tác quản lý hoạt động tự học ngoại ngữ.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement