Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thebao.buzzlove
#966103 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Khoa Sư phạm. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Trình bày cơ sở lý luận về đội ngũ cán bộ quản lý, những đặc trưng cơ bản của giáo dục mầm non, đặc biệt là công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non hiện nay. Tìm hiểu thực trạng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường Mầm non Quận Thanh Xuân về số lượng, chất lượng, trình độ chính trị và cơ cấu; đánh giá những ưu điểm và hạn chế chủ yếu của đội ngũ cán bộ quản lý. Từ đó, đưa ra một số giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường Mầm non Quận Thanh Xuân: tổ chức giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý; xây dựng quy hoạch, tuyển chọn, bổ nhiệm, bố trí và sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý; tổ chức triển khai đào tại, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý; xây dựng chính sách đãi ngộ đối với cán bộ quản lý; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của dội ngũ cán bộ quản lý; tạo môi trường làm việc thuận lợi và tăng cường công tác giao lưu học hỏi, liên thông hỗ trợ giữa các cán bộ quản lý nhà trường

Chƣơng 1 : Cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ CBQL trƣờng Mầm
non
1.1 Những khái niệm chủ yếu
1.1.1. Khái niệm quản lý giáo dục,quản lý nhà trường
1.1.2. Quản lý giáo dục mầm non, quản lý trường Mầm non
1.1.3. Khái niệm đội ngũ CBQL trường học
1.1.4. Luận đề về phát triển đội ngũ CBQL
1.2. Vị trí, mục tiêu, nhiệm vụ cuả giáo dục Mầm non và những đặc
trƣng của giáo dục mầm non
1.2.1 Vị trí, mục tiêu, nhiệm vụ của giáo dục Mầm non
1.2.2. Vị trí, nhiệm vụ, tính chất và mục tiêu của trường MN
1.2.3. Đặc trưng cơ bản của giáo dục mầm non
1.2.4. Các loại hình trường Mầm non hiện nay và công tác quản lý
1.3. Lý luận về phát triển đội ngũ CBQL giáo dục MN
1.3.1. Vị trí, tầm quan trọng của đội ngũ CBQL trường MN
1.3.2. Đặc trưng cơ bản của đội ngũ CBQL trường MN
1.3.3. Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ CBQL trường MN hiện nay
Chƣơng 2. Thực trạng phát triển đội ngũ CBQL trƣờng MN Quận Thanh Xuân
2.1. Đặc điểm tự nhiên và dân cƣ
2.2. Vài nét về Giáo dục và Đào tạo Quận Thanh Xuân
2.2.1. Tổng quan về giáo dục ở Quận Thanh Xuân
2.2.2. Thực trạng giáo dục Mầm non Quận Thanh Xuân
2.2.2.1. Giáo dục mầm non Quận Thanh Xuân qua các giai đoạn phát triển
2.2.2.2. Về đội ngũ giáo viên Mầm non
2.2.2.3. Đánh giá chung về GDMN Quận Thanh Xuân
2.3. Thực trạng phát triển đội ngũ CBQL trƣờng Mầm Non Quận
Thanh Xuân
2.3.1 Thực trạng đội ngũ CBQL trường MN Quận Thanh Xuân
2.3.1.1 Số lượng đội ngũ
2.3.1.2. Chất lượng đội ngũ
2.3.1.3. Cơ cấu đội ngũ
2.3.2 Những ưu điểm và hạn chế chủ yếu của đội ngũ CBQL trường MN
2.3.3 Các giải pháp hiện hành về xây dựng và phát triển đội ngũ CBQL
giáo dục Mầm Non Quận TX
Chƣơng 3. Một số giải pháp phát triển đội ngũ CBQL trƣờng Mầm
Non Quận Thanh Xuân
3.1. Nguyên tắc xây dựng các giải pháp
3.2 . Các giải pháp cơ bản
3.2.1. Tổ chức giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBQL trường
Mầm Non
3.2.2 Xây dựng quy hoạch, tuyển chọn và bổ nhiệm đội ngũ CBQL, bố trí
và sử dụng đội ngũ CBQL trong các nhà trường
3.2.3. Giải pháp tổ chức triển khai đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBQL
trường MN
3.2.4. Xây dựng chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ CBQL trường Mầm non
3.2.5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đội ngũ CBQL trường
Mầm non
3.2.6. Tạo môi trường làm việc thuận lợi cho đội ngũ CBQL trường MN
3.2.7. Tăng cường giao lưu học hỏi, tạo mối liên thông hỗ trợ giữa các
CBQL các nhà trường
3.3. Kiểm chứng tính cần thiết và tính khả thi của những giải pháp
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
2. Khuyến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Đảng và nhà nước ta luôn chú trọng đến vai trò cuả giáo dục và coi
giáo dục là quốc sách hàng đầu, là điều kiện tiên quyết để phát triển con
người, là nhân tố quyết định để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và
bền vững. Trong những thập niên đầu thế kỷ XXI, khi xã hội đang hướng tới
nền “ kinh tế tri thức’, thì giáo dục trở thành đầu tư phát triển, nhà nước phải
thực hiện các chính sách ưu tiên, ưu đãi đối với giáo dục, đặc biệt là chính
sách đầu tư và chính sách tiền lương; có các giải pháp mạnh mẽ để phát triển
giáo dục. Giáo dục thực sự là “ quốc sách hàng đầu”.
Trong các bậc học thì bậc học mầm non được đánh giá là bậc học nền
tảng để hình thành và phát triển nhân cách con người. Chính vì vậy giáo dục
Mầm non có vị trí vô cùng quan trọng trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
Nhiệm vụ được đặt ra đó là chúng ta phải cần một đội ngũ làm công tác giáo
dục có đủ điều kiện để thực hiện các mục tiêu cơ bản trên, trong đó đội ngũ
cán bộ quản lý giáo dục chung và đội ngũ cán bộ quản lý các trường mầm
non nói riêng có vai trò then chốt, là lực lượng nòng cốt, quyết định đến chất
lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở lứa tuổi này.
Đối với giáo dục mầm non hiện nay, trên các mặt quy mô, mạng lưới,
đội ngũ giáo viên, chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ ta thấy giáo
dục mầm non đã có chỗ đứng trong hệ thống giáo dục quốc dân, đã tạo được
những tiền đề cho sự phát triển, song trong giáo dục Mầm non còn tồn tại
những điểm yếu, những điều còn bất cập trước yêu cầu phát triển của xã hội
nói chung và của giáo dục nói riêng.
Trên tinh thần đó, Nghị quyết Hội nghị lần thứ II của Ban chấp hành
TW Đảng (Khóa VIII- 1996) đã định hướng chiến lược phát triển giáo dục-
đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đặt ra các
nhiệm vụ cụ thể cuả giáo dục- đào tạo đến năm 2020. Trong bốn giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo ở các cấp học, vấn đề
"đổi mới công tác quản lý giáo dục" được xem là một trong những nhiệm vụ
trọng tâm, bức xúc. Đồng thời quán triệt sâu sắc Quyết định 161/2002/QĐ-
TTg của Thủ tướng chính phủ, cần đẩy mạnh công tác phát triển cho giáo dục
mầm non, đưa giáo dục Mầm non trở lại đúng vị trí của mình.
Ngành giáo dục đào tạo Quận Thanh Xuân là một quận ven ngoại thành
mới được thành lập hơn 10 năm nay, Quận Thanh Xuân đang từng bước đi
lên để tự khẳng định mình về mọi mặt văn hoá, chính trị, kinh tế và giáo dục
để theo kịp các Quận huyện khác trong nội thành Hà nội. Một trong những
mục tiêu hàng đầu của ngành giáo dục Quận Thanh Xuân đó chính là xây
dựng đội ngũ cán bộ quản lý các ngành học nói chung và của ngành Mầm
Non nói riêng. Với những yêu cầu và đòi hỏi cấp thiết phải phát triển đồng bộ
về mọi mặt trong giai đoạn này, việc phát triển đội ngũ cán bộ quản lý đủ về
số lượng, mạnh về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu góp phần thực hiện mục tiêu
chung cho sự nghiệp giáo dục đó là: "Nâng cao dân trí- đào tạo nhân lực - bồi
dưỡng nhân tài", phục vụ tốt cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
nước.
Với những lý do trên, tác giả lựa chọn đề tài "Giải pháp phát triển
đội ngũ cán bộ quản lý các trường Mầm non quận Thanh Xuân hiện
nay", với mong muốn góp phần vào việc tìm ra một số giải pháp hữu hiệu
nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ Cán bộ quản lý trường Mầm non trong
Quận Thanh Xuân.
2. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất giải pháp phát triển đội
ngũ cán bộ quản lý trường Mầm non, góp phần phát triển đội ngũ cán bộ
quản lý và nâng cao chất lượng Giáo dục Mầm non của Quận Thanh Xuân.
3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục Mầm non quá trính hình thành và
phát triển
3.2. Đối tượng nghiên cứu
Giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trường Mầm non
quận Thanh Xuân
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
4.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục
Mầm non
4.2. Đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý trường Mầm non Quận
Thanh Xuân và các giải pháp hiện hành về vấn đề này
4.3. Xây dựng những giải pháp có tính khả thi nhằm phát triển đội ngũ cán
bộ quản lý Mầm non Quận Thanh Xuân trong giai đoạn hiện nay
5. Giả thuyết khoa học
Đội ngũ cán bộ quản lý trường Mầm non Quận Thanh Xuân đang phát
triển còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng do công tác phát triển đội ngũ
chưa mang tính đồng bộ và chưa có sự đầu tư hiệu quả. Nếu đề xuất các giải
pháp phát triển đội ngũ cán bộ giáo dục Mầm non Quận Thanh Xuân trên cơ
sở thực trạng và đặc điểm của Quận sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình phát
triển giáo dục Mầm non của một Quận non trẻ đang trong giai đoạn xây dựng
và trưởng thành nói chung và nâng cao được chất lượng đội ngũ cán bộ quản
lý GDMN nói riêng.
6. Phạm vi nghiên cứu
Vì hạn chế về nguồn lực và thời gian nên đề tài chỉ tập trung nghiên
cứu đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non trong Quận Thanh Xuân ( gồm
18 trường công lập). Từ đó đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý
trường Mầm non Quận Thanh Xuân hiện nay.
7. Phƣơng pháp nghiên cứu - Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận:
Nghiên cứu các văn kiện, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước về
phát triển giáo dục nói chung và GDMN nói riêng trong giai đoạn hiện nay.
Nghiên cứu tạp chí, các tài liệu, giáo trình, sách tham khảo và các đề tài
nghiên cứu có liên quan đến đề tài để phân tích tổng hợp.
- Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn:
Sử dụng nhóm phương pháp trò chuyện, quan sát, phỏng vấn, phiếu điều tra,
tổng kết kinh nghiệm
- Nhóm các phương pháp xử lý số liệu:
Sử dụng các công thức toán học, phương pháp so sánh.
8. Những đóng góp của luận văn
- Làm rõ thực trạng về đội ngũ cán bộ quản lý trường Mầm non Quận Thanh
Xuân hiện nay
- Đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường Mầm non, góp
phần phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và nâng cao chất lượng Giáo dục
Mầm non của Quận Thanh Xuân hiện nay CHƢƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ
TRƢỜNG MẦM NON
1.1. Những khái niệm chủ yếu
1.1.1. Khái niệm quản lý giáo dục, quản lý nhà trường
1.1.1.1. Quản lý giáo dục
Quản lý giáo dục là một bộ phận quan trọng của hệ thống quản lý xã
hội cũng đã xuất hiện từ lâu và tồn tại dưới mọi chế độ xã hội. Trong lý luận
quản lý giáo dục, khái niệm quản lý giáo dục được hiểu theo những cách hiểu
khác nhau về giáo dục. Có người cho rằng quản lý giáo dục là tập hợp những
biện pháp nhằm đảm bảo sự vận hành bình thường của các cơ quan trong hệ
thống giáo dục, đảm bảo sự tiếp tục phát triển và mở rộng hệ thống cả về mặt
số lượng cũng như chất lượng. Nếu hiểu “giáo dục” là các hoạt động diễn ra
trong xã hội nói chung thì “quản lý giáo dục” là quản lý mọi hoạt động giáo
dục trong xã hội. Theo đó quản lý hiểu theo nghĩa rộng đó là: “Sự tác động có
ý thức của chủ thể quản lý xã hội đến mọi hoạt động giáo dục diễn ra trong
xã hội (Giáo dục nhà trường, giáo dục gia đình, giáo dục cộng đồng...) nhằm
làm cho các hoạt động đó đạt kết quả mong muốn một cách hiệu quả nhất”.
Với cách tiếp cận khác nhau, các nhà nghiên cứu đã đưa ra khái niệm
quản lý giáo dục như sau:
- "Quản lý giaó dục là hệ thống những tác động có mục đích, có kế
hoạch, hợp quy luật của chủ thể quản lý nhằm làm cho hệ vận hành theo
đường lối nguyên lý giáo dục của Đảng, thực hiện các tính chất của nhà
trường XHCN Việt Nam mà tiêu điểm hội tụ là quá trình dạy học- giáo dục
thế hệ trẻ, đưa hệ thống giáo dục tới mục tiêu dự kiến". [24,37] - Quản lý giáo dục là tập hợp những biện pháp, phương pháp nhằm
đảm bảo cho sự vận hành bình thường của các cơ quan trong hệ thống giáo
dục, đảm bảo sự tiếp tục phát triển và mở rộng hệ thống cả về mặt số lượng
cũng như chất lượng.
Nếu chỉ nói đến các hoạt động trong ngành GD & ĐT, ở các cơ sở
giáo dục thì lúc đó quản lý giáo dục sẽ được hiểu là quản lý nhà trường và
quản lý một hệ thống các cơ sở giáo dục. Theo tác giả Đặng Quốc Bảo:
“Quản lý giáo dục theo nghĩa tổng quát là hoạt động điều hành, phối hợp
các lực lượng XH nhằm thúc đẩy mảng công tác đào tạo thế hệ trẻ theo yêu
cầu phát triển XH”.
Có tác giả lại viết: “Quản lý hệ thống giáo dục có thể xác định như
là tác động của hệ thống, có kế hoạch, có ý thức và hướng đích của chủ thể
quản lý ở các cấp khác nhau, đến tất cả các mắt xích của cuộc sống (từ Bộ
giáo dục & đào tạo đến các trường, các cơ sở giáo dục khác...) nhằm mục
đích đảm bảo việc giáo dục XHCN cho thế hệ trẻ trên cơ sở nhận thức và
vận dụng những quy luật chung của CNXH cũng như các quy luật của quá
trình giáo dục, của sự phát triển thể lực và trí lực của thế hệ trẻ em, thiếu
niên, thanh niên” [ 28,50].
Trong quản lý giáo dục, đối tượng quản lý hàng đầu là những con
người với các quan hệ liên nhân cách (giáo viên, học sinh, nhân viên, các lực
lượng xã hội tham gia giáo dục..) hành động của họ từng lúc bị chi phối bởi
nhiều yếu tố rất phức tạp (động cơ, nguyện vọng, nhu cầu, hoàn cảnh gia đình
và xã hội, sự hứng thú, tự giác và sự ép buộc..) nên việc xử lý các tình huống
cụ thể đòi hỏi sự khôn khéo, tế nhị, sự nhạy cảm, sáng tạo, các kinh nghiệm
xử lý khôn ngoan của người quản lý. Trong hoạt động quản lý luôn luôn có sự
kết hợp giữa tính khoa học và tính nghệ thuật, tác giả Hà Sỹ Hồ đã nêu:
“Quản lý xã hội nói chung, quản lý giáo dục nói riêng vừa là khoa học, vừa là
nghệ thuật” [15,37] thưởng và kỷ luật, thực hiện các chế độ chính sách đối với CBQL cho phù
hợp.
- Nguồn CBQL trường MN chỉ có thể được chuẩn bị, phát hiện, lựa chọn từ
đội ngũ giáo viên MN theo các tiêu chuẩn cơ bản, cần thiết về năng lực,
phẩm chất. Đó là tiêu chuẩn cần thiết để đưa vào khảo sát, làm bộc lộ khả
năng quản lý ban đầu của giáo viên để lựa chọn đội ngũ CBQL dự nguồn.
Công tác xây dựng quy hoạch CBQL dự nguồn được tiến hành từ các nhà
trường , ban giám hiệu và cấp uỷ Đảng nhà trường chủ động tiến hành lựa
chọn, bồi dưỡng và tham mưu với cấp trên để đưa vào diện quy hoạch tạo
nguồn tại chỗ cũng như cho các trường bạn.
 Quy trình thực hiện
- Khảo sát, đánh giá các mặt của đội ngũ CBQL MN.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch đội ngũ CBQL trường MN theo
nội dung nêu trên. Trong đó : thiết kế các tiêu chí khảo sát, đánh giá đội ngũ,
phát hiện và chuẩn bị nguồn, xây dựng các tiêu chuẩn tuyển chọn trên cơ sở
dự báo về quy mô phát triển các trường MN, để tiến hành quy hoạch đọi ngũ
CBQL trường MN.
- Tổ chức thực hiện quy hoạch đội ngũ CBQL trường MN theo kế hoạch. Cụ
thể tiến hành các bước :
+ Xác định, xây dựng kế hoạch nhu cầu CBQL dựa trên cơ sở quy mô,
phát triển trường lớp MN của Quận.
+ Chuẩn bị đào tạo, bồi dưỡng, xét chọn cán bộ dự nguồn cho đội ngũ
CBQL trường MN.
+ Tổ chức khảo sát, đánh giá CBQL : phân tích, xác nhận giá trị thực tế
mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chất lượng và hiệu quả công việc, trình độ, sự
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By rica17
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement