Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By lephuong_rong
#966004 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn:Những biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức nghành văn hóa - thông tin tại Trường Cán bộ quản lý văn hóa - thông tin : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05

Làm rõ cơ sở lý luận liên quan đến công tác bồi dưỡng cán bộ (CB), công chức (CC). Trình bày và phân tích những thực trạng của công tác quản lý bồi dương CB, CC của Trường Cán bộ quản lý văn hoá - thông tin. Từ đó, đề xuất những giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng CB, CC tại Trường
1. Lý do chọn đề tài làm luận văn.................................................................. 6
2. Mục đích nghiên cứu..................................................................................... 7
3. Nhiộm vụ nghiên cứu..................................................................................... 8
4. Khách thể, đối tượng, phạm vi nghiên cứu................................................. 8
5. Giả thuyết khoa học....................................................................................... 8
6. Ý nghĩa của luận văn..................................................................................... 8
7. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu........................................ 9
8. Nội dung và kết cấu đề tài........................................................................... 9
Chưưng 1: Cơ sở lý luận về quản lý còng tác bồi dưững cán bộ, công chức 10
1.1. Một số khái niệm liên quan đến đề tài................................................... 10
1.1.1. Quản lý............................................................................................. 10
1.1.2. Quản lý giáo dục........................................................................... 11
1.1.3. Quản lý nhà trường....................................................................... 12
1.1.4. Bồi dưỡng..................................................................................... 12
1.1.5. Chất lượng..................................................................................... 13
1.1.6. Chất lượng giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng................................. 14
1.2. Nội dung cơ bản của quản lý công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức.. 15
1.2.1. Kế hoạch hoá công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức.;.......... 15
1.2.2. Công tác xAy dựng kế hoạch bồi dưỡng.................................... 16
1.2.3. Quản lý nội dung và chương trình bồi dưỡng cán bộ, công
chức.............................................................................................................. 17
1.2.4. Xác định hình thức và cách bổi đưỡng cán bộ, công
chức.............................................................................................................. 17
1.2.5. Quản lý khoá bồi dưỡng cán bộ, công chức............................... 18
1.2.6. Tổ chức đánh giá kết quả khoá bổi dưỡng cán bộ, công chức. 18
1.3. Các yếu tố ảnh hướng đến chất lượng bổi dưỡng cán bộ, công chức... 18
1.3.1. Mục tiêu, nội dung, chương trình bồi dưỡng.............................. 18
1.3.2. Phương pháp, hình thức, cách bồi dưỡng cán bộ, công
chứ c................................................................................................. 19
1.3.3. Đội ngũ giảng viên......................................................................... 21
1.3.4. Đội ngũ giảng viên....................................................................... 21
1.3.5. Cơ sở vật chất, kỹ thuật của nhà trường...................................... 22
1.3.6. Kiểm tra, đánh giá......................................................................... 23
Chương 2: Thực trạng công tác quản lý và chất lưựng bổi dưững
cán bộ công chức ngành văn hoá thóng tin tại Trường Cán bộ quản
lý Văn hoá Thông tin...................................................................................... 24
2.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Trường Cán bộ
quản lý Văn hoá Thông tin............................................................... 24
2.1.1. Quá trình hình thành................................................................. 24
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức................................... 26
2.1.3. Đội ngũ cán bộ, công nhân viên............................................. 28
2.1.4. Cơ sở vật chất............................................................................ 31
2.2. Kết quả và chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức của Trường Cán
bộ quản lý Vãn hoá Thông tin trong 5 năm qua (2000 - 2004)... 32
2.2.1. Tổng quan về thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức ngành
văn hoá thông tin ................................. ......................................... 32
2.2.2. Kết quả bồi dưỡng và đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán
hộ công chức tại Trường trong 5 năm qua.................................... 39
2.2.3. Đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ công chức của
Trường trong thời gian qua............................................................ 40
2.3 Thực trạng quản lý bồi dưỡng của Trường Cán bộ quản lý Văn hoá
Thông tin trong thời gian qua......................................................... 46
2.3.1. Công tác kế hoạch, xây dựng và phát triển các chương
trình và nội dung bồi dưỡng................................................... 46 2.3.2. Công tác quản lý các khoá bồi dưỡng........................................ 52
2.3.3. Công tác bồi dưỡng và phát triển giảng viên.................................. 55
2.3.4. Đổi mới phương pháp bồi dưỡng, tăng cường trang thiết bị
cho giảng dạy và học tập............................................................. 5 7
2.3.5. Công tác tổ chức đánh giá kết quá các lớp bồi dưỡng........... 58
2.4. Những tồn tại của công tác quản lý bồi dưỡng làm hạn chế chất
lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức của Trường............................................... 5 9
Chưưng 3: Những biện pháp quản ỉý nhằm nâng cao chất lượng
công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức tại Trường Cán bộ quản lý
Văn hoá Thông tin...................................................................................................
3.1. Ọuan điểm về nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức
Ngành Văn hoá Thông tin trong thời gian tới ................................................ 61
3.2. Những giải pháp quản lý chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng bồi
dưỡng cán bộ Ngành Văn hoá - Thông tin tại Trường Cán bộ Quản lý
Văn hoá Thông tin...................................................................................................... ^
3.2.1. Giải pháp xác định nhu cầu và quy hoạch bồi dưỡng......... 63
3.2.2. Giải pháp về cải tiến nội dung chương trình và phương
pháp giảng dạy................................................................................... 66
3.2.3. Giải pháp về đổi mới đánh giá kết quả khoá học và kết
quả học tập của học viên................................................................ 7 0
3.2.4. Giải pháp về tổ chức nhân sự và quy chế làm việc................ 72
3.3. Kiểm chứng tính cần thiết và tính khả thi của những biện pháp 75
Kết luận và khuyến nghị............................................................................ 77
Danh mục tài liệu tham khảo........................................................................ 81
Phụ lụ c ......................................................................................................................... 84

Trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiộn đại hoá của đất nước, vấn đề
nguồn nhân lực trí tuệ và tay nghề cao ngày càng trở thành nhân tố quan trọng
hàng đầu quyết định sự phát triển. Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra các
chủ trương, chính sách đổi mới giáo dục, thực sự coi giáo dục là quốc sách
hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đào tạo nhân tài
phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ.
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành TW Đảng khoá VIII, Nghị
quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đà khẳng định: “Phát triển giáo dục -
đào tạo là một tronq nhữìĩg động lực quan trong nhất thúc đẩy sự nghiệp công
nghiệp hoá - hiện đại hoá, là diều kiện tiên quyết để phát triển nguồn nhân lực
con người" |6, tr.8|
Muốn thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, trước hết phải
chú trọng đến phát triển nguồn nhân lực. Chất lượng nguồn nhân lực phụ thuộc
vào chất lượng giáo dục. Nhìn chung, hiện nay đội ngũ cán bộ, công chức (CB,
CC) Ngành Văn hoá - Thông tin (VH-TT) còn thiếu về số lượng, chất lượng
chuyên mồn nghiệp vụ cũng còn nhiều yếu kém, đặc biệt còn gặp nhiều khó
khăn trong đời sống, điều kiên làm việc còn cùng kiệt nàn. Nguyên nhân của tình
trạng đó là do có sự hạn chế về năng lực trình độ quản lý, chế độ chính sách
chưa kịp thời và phù hợp. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta rất quan
tâm đến công tác cán bộ, đã xây dựng đội ngũ CB, cc về cơ bản đã đáp ứng
các yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển đổi cơ cấu
nền kinh tế - xã hội, đội ngũ CB, cc của ta còn bộc lộ nhiều yếu kém và hạn
chế. Nghị quyết TW 3 khoá VIII đã chỉ rõ: Đội ngũ CB, cc tuy đông nhưng
không đồng bộ, vẫn còn tình trạng vừa thừa vừa thiếu. Trình độ kiến thức,
năng lực lãnh đạo và quản lý chưa đáp ứng yêu cáu và nhiệm vụ mới. Qio nên
xây đựng đội ngũ CB, cc có phẩm chất năng lực là yếu tố quyết định chất lượng
của bộ máy nhà nước.
1. Lý do chọn đé tài làm luận văn
Chương 1: cơ SỞ LÝ LUẬN VỂ QUẢN LÝ CÔNG TÁC
BỔI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
1.1. Một sỏ khái niệm liên quan đến đề tài
/ . / . / . Quản lý
Quán lý vừa là khoa học vừa là nghệ thuật. Có nhiều cách tiếp cận khác
nhau vé quản lý. Trong phạm vi của đề tài tác giả chỉ đề cập tới một số cách
tiếp cận có liên quan.
- Nhóm các nhà khoa học quản lý nước ngoài: “ Quản lý là thiết kế và duy
trì một môi trường mà tronÇ đó các cá nhân làm việc với nhau trong các nhóm
có thê hoàn thành các mục tiêu đã đinh”. [ 13, tr. 11 ]
- Theo Henry Fayol:
“ỉỉoạt động quản /v gồm 4 chức năng chính là:
+ Lập kế hoạch cho tương lai và sắp xếp lên kế hoạch.
+ Tổ chức chuẩn bị vật tư, trang thiết bị và bố trí lao động cho công việc.
+ Thống nhất và phối hợp các hoạt động.
+ Kiêm tra để xác định mọi hoạt độnq có được thực hiện theo đúng
nguyên tắc díĩ được đặt ra và những quan điểm đã được ban hành". |9|
- Theo quan điểm xã hội, Herbert Siman cho rằng: “Quán lý là việc chỉ rõ
cho mỗi nẹười trong tổ chức cần đưa ra nhŨMỊ quan diêm ỳ và ánh hườnẹ của
những quan điểm đó đôi với công việc mà người đó thực liiện".
- Một số tác giả Việt Nam có cách tiếp cận như sau:
Theo tác giả Nguyễn Quốc Chí và Nguyễn Thị Mỹ Lộc: “Hoạt động quản
lý lù hoạt động có định hướng, có chủ định của chủ thể quản lỷ đến khách thể
quản lý trong một tổ chức làm cho tổ chức làm tổ chức vận hành và đạt được
mục đích của tổ chức' 115,tr. 1 ị.
Tác giả Nguyền Minh Đạo cho rằng: “Quản lý là sự tác động có tổ chức,
có định hướng của chủ thể quản /v (người quản lý hay tổ chức quản lý) lên
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#1032473 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement