Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By xXx_xXx
#965880 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hóa các vấn đề lí luận quản lí chất lượng và quản lý các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường Cao đẳng. Phân tích thực trạng hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục theo chuẩn tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Đề xuất các biện pháp quản lí hoạt động đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường Cao đẳng

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay đang
là một đòi hỏi khách quan trước xu thế hội nhập với thế giới, đáp ứng nhu cầu
về nguồn nhân lực cho công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.
Với nhiệm vụ đào tạo trình độ cao đẳng và liên kết đào tạo đại học đội ngũ
cán bộ và giáo viên các cấp nhằm cung cấp nguồn nhân lực thích ứng với môi
trường làm việc và có khả năng giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực
tiễn. Nghiên cứu khoa học giáo dục, đặc biệt là khoa học giáo dục Mầm non
và các lĩnh vực đào tạo. Tham vấn cho các cấp lãnh đạo, các cơ quan ban
ngành, các địa phương về những vấn đề có liên quan; Bồi dưỡng kiến thức, kĩ
năng, nghiệp vụ quản lý, nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ cán bộ, giáo viên
trong các lĩnh vực đào tạo; Hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa
học cũng như chuyển giao công nghệ. Với tầm nhìn đến cuối những năm
2020, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương phấn đấu trở thành cơ sở giáo
dục và đào tạo có các chuyên ngành dẫn đầu đạt chuẩn trong nước và chuẩn
của các nước trong khu vực và trên thế giới.
Mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục của các bậc học nói chung và đại
học, cao đẳng nói riêng đã được cụ thể hóa qua các văn bản của Luật, Chỉ thị,
Nghị quyết của Đảng qua các kỳ đại hội.
Đặc biệt, để có những căn cứ đánh giá và nâng cao chất lượng giáo dục
của trường cao đẳng, ngày 01 tháng 11 năm 2007 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã
ra Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Qui định về Tiêu chuẩn
đánh giá chất lượng giáo dục trường Cao đẳng và ngày 14 tháng 12 năm
2007 ra Quyết định số 76/2007/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Qui định qui
trình và chu kì kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và
trung cấp chuyên nghiệp.
Như vậy, chất lượng giáo dục trường cao đẳng đã có căn cứ là các tiêu
chuẩn đánh giá. Để việc nâng cao chất lượng giáo dục trường cao đẳng đáp ứng
yêu cầu này thì các cơ sở giáo dục cao đẳng cần triển khai hoạt động đảm
bảo chất lượng giáo dục theo chuẩn đã ban hành. Trên thực tế, nhiều cơ sở giáo
dục cao đẳng trong cả nước, trong đó có trường CĐSPTW chưa nhận thức đúng
yêu cầu của hoạt động ĐBCL theo tiêu chuẩn đánh giá. Một trong những biểu
hiện cụ thể là qua công tác tự đánh giá để kiểm định chất lượng giáo dục các cơ
sở giáo dục trường cao đẳng theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT với các trường còn
gặp rất nhiều vướng mắc, hạn chế, làm với hình thức đối phó. Vì vậy, hoạt động
đảm bảo chất lượng giáo dục theo chuẩn chưa hiệu quả, bền vững.
Do vậy, vấn đề nghiên cứu biện pháp quản lí hoạt động đảm bảo chất
lượng giáo dục trong trường cao đẳng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo
dục trường cao đẳng là một trong những yêu cầu cấp thiết đối với trường cao
đẳng. Đó là lí do để tác giả chọn đề tài: “Quản lý hoạt động đảm bảo chất
lượng tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương theo tiêu chuẩn đánh giá
chất lượng giáo dục trường cao đẳng” để làm đề tài luận văn tốt nghiệp.
2. Mục đích nghiên cứu
Từ thực tiễn quản lí hoạt động đảm bảo chất lượng tại trường Cao đẳng
Sư phạm Trung ương theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường
Cao đẳng, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động đảm bảo chất lượng theo
tiêu chuẩn đánh giá chất lượng do Bộ GD&ĐT đã ban hành.
3. Khách thể nghiên cứu và đối tƣợng nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu
Hoạt động đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo
dục trường Cao đẳng.
3.2. Đối tượng nghiên cứu
Quản lí hoạt động đảm bảo chất lượng trường Cao đẳng Sư phạm Trung
ương theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục.
4. Giả thuyết nghiên cứu
Quản lí hoạt động đảm bảo chất lượng ở trường Cao đẳng Sư phạm
Trung ương theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục chưa theo đúng các

nguyên tắc, yêu cầu của quản lý chất lượng. Nếu đề xuất được biện pháp quản
lí hoạt động đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn đánh giá sẽ góp phần nâng
cao chất lượng giáo dục tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Hệ thống hóa các vấn đề lí luận quản lí chất lượng và quản lý các hoạt
động đảm bảo chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo
dục trường Cao đẳng.
- Phân tích thực trạng hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục theo chuẩn
tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.
- Đề xuất các biện pháp quản lí hoạt động đảm bảo chất lượng theo tiêu
chuẩn đánh giá chất lượng trường Cao đẳng.
6. Phạm vi nghiên cứu
Do điều kiện và thời gian có hạn, đề tài tập trung nghiên cứu các biện
pháp quản lí hoạt động đảm bảo chất lượng theo chuẩn tại trường Cao đẳng
Sư phạm Trung ương.
7. Phƣơng pháp nghiên cứu
7.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lí thuyết
Sử dụng các phương pháp như: phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa lí thuyết
để xác định các khái niệm công cụ và xây dựng khung lí thuyết cho đề tài.
7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
- Phương pháp điều tra
+ Xây dựng các phiếu hỏi ý kiến cho đối tượng là cán bộ quản lí về công tác
quản lí chất lượng giáo dục.
+ Xây dựng các phiếu hỏi ý kiến cho đối tượng là người đứng đầu các tổ chức
đoàn thể trong nhà trường về công tác quản lí chất lượng giáo dục
+ Xây dựng các phiếu hỏi ý kiến cho đối tượng là cán bộ, giáo viên, nhân viên
về công tác quản lí chất lượng giáo dục
+ Xây dựng các phiếu hỏi ý kiến cho đối tượng là học sinh - sinh viên của nhà
trường về công tác quản lí chất lượng giáo dục
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1010371 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement