Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By le.thehien
#965842 Link tải luận văn miễn phí cho ae

Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Xác định cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh trong các trường Đại học. Khảo sát và đánh giá thực trạng hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng và quản lý hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh ở các trường đại học trên địa bản thành phố Hà Nội. Đề xuất các biện pháp tăng cường quản lý hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh ở các trường đại học địa bàn thành phố Hà Nội

9
1. Lý do chọn đề tài
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên
Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập,
lãnh đạo và rèn luyện. Đối với tổ chức Đoàn, dù ở cấp cơ sở hay cấp Trung
ương, công tác giáo dục chính trị tư tưởng là một nội dung có ý nghĩa vô cùng
quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đoàn viên và sức chiến đấu
của tổ chức Đoàn. Trong đó, lực lượng ĐVTN khối trường học là lực lượng
nòng cốt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc phát triển tổ chức, duy trì
các hoạt động phong trào của Đoàn. Đây là lực lượng đoàn viên có trình độ
nhận thức và trình độ học vấn cao, tập trung trí tuệ, sức trẻ phục vụ đắc lực
cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, trước yêu cầu mở rộng
về quy mô giáo dục ở bậc đại học, số lượng các trường đại học đang gia tăng
và đang có sự chuyển đổi mạnh mẽ từ hình thức đào tạo truyền thống (theo
niên chế) sang hình thức đào tạo theo tín chỉ ở các trường, đòi hỏi tổ chức
Đoàn cần có các biện pháp để quản lý hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng
cho đoàn viên ở các trường đại học phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
Qua thực tế công tác Đoàn và phong trào thanh niên các năm gần đây,
hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng của Đoàn thanh niên các trường đại học
đã có sự chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, còn bộc lộ nhiều hạn chế, cụ thể:
Công tác bồi dưỡng giáo dục lý tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống
văn hoá và ý thức chấp hành pháp luật cho ĐVTN hiệu quả chưa cao; nội
dung giáo dục chưa phong phú, chậm đổi mới, nhiều vấn đề mới phát sinh
chưa được tiếp cận để có giải pháp định hướng hiệu quả. Hình thức giáo dục ở
không ít cơ sở còn cứng nhắc, chưa thực sự phù hợp và chưa hấp dẫn ĐVTN;
công tác nắm thông tin và định hướng dư luận trong ĐVTN chưa được quan
tâm đầu tư đúng mức. Tính hiệu quả trong giáo dục của tổ chức Đoàn thanh
niên, Hội Sinh viên trước những hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội chưa cao...
Xuất phát từ yêu cầu cấp bách từ thực tế, nhằm quản lý hoạt động giáo
dục chính trị tư tưởng của Đoàn các trường đại học, tui chọn đề tài : “Quản lý
hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh trong các trường đại học địa bàn thành phố Hà Nội”.
2. Mục đích nghiên cứu
Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho
đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh trong các trường đại học địa bàn thành phố Hà
Nội nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng của
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong các trường đại học.
3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu
Hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh
trong các trường đại học
3.2 Đối tượng nghiên cứu
Các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên
TNCS Hồ Chí Minh trong các trường đại học địa bàn thành phố Hà Nội.
4. Giả thuyết khoa học
Công tác quản lý hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên TNCS
Hồ Chí Minh ở các trường Đại học đã được quan tâm và đã đạt được những kết
quả nhất định. Tuy nhiên, trước yêu cầu của giai đoạn phát triển xã hội hiện nay,
việc quản lý hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên cần có những
biện pháp phù hợp và hiệu quả hơn. Nếu phân tích rõ các yêu cầu của công tác
giáo dục chính trị tư tưởng và thực trạng công tác này ở các trường Đại học địa
bàn Hà Nội thì có thể đề ra được các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục chính
trị tư tưởng cho đoàn viên phù hợp và sát thực, mang lại kết quả giáo dục tốt hơn.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
5.1. Xác định cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng
cho đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong các trường Đại học

5.2. Khảo sát và đánh giá thực trạng hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng
và quản lý hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên TNCS Hồ
Chí Minh ở các trường đại học trên địa bản thành phố Hà Nội
5.2. Đề xuất các biện pháp tăng cường quản lý hoạt động giáo dục chính trị
tư tưởng cho đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh ở các trường đại học địa bàn
thành phố Hà Nội
6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu công tác quản lý hoạt động giáo dục chính trị
tư tưởng cho đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh là sinh viên ở các trường đại học địa
bàn thành phố Hà Nội. Đề tài không nghiên cứu đối tượng đoàn viên là giảng
viên trẻ của các trường đại học.
Chúng tui đã tiến hành khảo sát ở 20 trường đại học trên địa bàn thành
phố Hà Nội, bao gồm: Trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam, Đại học Dân lập
Đông Đô, Đại học Kiến Trúc, Đại học Giao thông vận tải, Đại học Sư phạm
nghệ thuật Trung ương, Đại học Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Đại học Xây
dựng, Đại học Lao động xã hội, Đại học Y Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội,
Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Điện lực, Đại học
Công nghiệp Hà Nội, Đại học Y tế công cộng, Đại học luật Hà Nội, Đại học Tài
nguyên Môi trường, Đại học Nội vụ, Đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội,
Đại học Bách khoa Hà Nội. Số liệu được sử dụng phục vụ quá trình nghiên cứu,
tham khảo từ năm 2003 đến năm 2012.
7. Phƣơng pháp nghiên cứu
7.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận
Phân tích và tổng hợp nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh, Điều lệ Đoàn, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn, Luật
thanh niên, các Văn kiện, báo cáo của các cấp, các ngành liên quan đến công
tác Đoàn và phong trào thanh niên.
7.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn
7.2.1. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm
Thu thập thông tin qua việc quan sát các hoạt động quản lý giáo dục
chính trị tư tưởng của BCH Đoàn các trường đại học địa bàn thành phố Hà Nội.
7.2.2. Phương pháp chuyên gia
Xin ý kiến các chuyên gia, cán bộ Đoàn để tìm hiểu thêm thông tin về hoạt
động giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên ở các trường đại học hiện nay.
7.3. Phương pháp phỏng vấn
Trực tiếp trò chuyện, tìm hiểu thông tin qua các ĐVTN, sinh viên các
trường đại học về hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên của các
trường đại học địa bàn thành phố Hà Nội.
7.4. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi
Xây dựng bảng câu hỏi khảo sát gửi cán bộ, đoàn viên, sinh viên nhằm
mục đích thu thập thông tin về hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn
viên của các trường đại học địa bàn thành phố Hà Nội.
7.5 Phương pháp xử lý số liệu bằng toán thống kê
Dùng phương pháp thống kê toán học để xử lý các số liệu của đề tài.
8. Cấu trúc luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, tài liệu tham khảo và phụ lục
nội dung, luận văn được trình bày trong 3 chương:
Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về vấn đề quản lý hoạt động giáo dục chính trị
tư tưởng cho đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh trong các trường đại học.
Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng và quản lý
hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh ở các
trường đại học địa bàn thành phố Hà Nội.
Chƣơng 3: Các biện pháp tăng cường quản lý hoạt động giáo dục chính
trị tư tưởng cho đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh ở các trường đại học địa bàn
thành phố Hà Nội.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#991423 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement