Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By anvit_ihmv
#965796 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Miêu tả:Luận văn ThS. Quản lý Giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở trường Trung học phổ thông (THPT). Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở trường THPT Đồng Bành, tỉnh Lạng Sơn. Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở trường THPT Đồng Bành, tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn hiện nay
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Đất nước đang trên đường phát triển và hội nhập quốc tế ngày càng sâu
rộng. Nhu cầu đào tạo được nguồn nhân lực để phát triển kinh tế - xã hội đã
đặt ra ngành giáo dục nhiều khó khăn và thách thức. Trước thực tế đó đòi hỏi
ngành giáo dục cần có những đổi mới để đáp ứng được sự phát triển của
đất nước. Chiến lược Phát triển giáo dục giai đoạn 2011 - 2020 đã được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt có nêu: Xây dựng nền giáo dục có tính nhân dân,
tính dân tộc, tiên tiến, hiện đại, XHCN, lấy Chủ nghĩa Mác-Lê Nin và Tư
tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục,
nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó để đạt được mặt bằng chung, đồng
thời tạo điều kiện cho các địa phương và các cơ sở giáo dục có điều kiện bứt
phá nhanh, đi trước một bước đạt trình độ ngang bằng với các nước có nền
giáo dục phát triển. Xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện để ai cũng được đi
học, học tập suốt đời, đặc biệt đối với người dân tộc thiểu số, người nghèo,
con em diện chính sách [7].
Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 Hội nghị lần thứ sáu Ban
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) chỉ rõ: “Đổi mới căn bản, toàn diện
giáo dục và đào tạo là một yêu cầu khách quan và cấp bách của sự nghiệp đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở nước ta
trong giai đoạn hiện nay. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo bao
gồm: đổi mới tư duy; đổi mới mục tiêu đào tạo; hệ thống tổ chức, loại hình
giáo dục và đào tạo; nội dung, phương pháp dạy và học; cơ chế quản lý; xây
dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; cơ sở vật chất, nguồn lực, điều kiện
bảo đảm…, trong toàn hệ thống (giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo
dục đại học, đào tạo nghề)” Hội nghị đã đề ra phương hướng phát triển giáo
dục và đào tạo đến năm 2020: “Quán triệt đầy đủ và thể hiện bằng kế hoạch,
chương trình hành động cụ thể quan điểm giáo dục – đào tạo là quốc sách
hàng đầu, phải đi trước và được đầu tư trước”. [4]
Trong những năm qua, ngành GD&ĐT luôn nhận được sự quan tâm
của Đảng, Nhà nước và toàn thể xã hội. Ngành GD&ĐT đã có những chiến
lược và các giải pháp để tăng cường hiệu quả công tác quản lý dạy - học; đội
ngũ GV, cán bộ quản lý GD hoạt động có chất lượng và hiệu quả, đặc biệt
quản lý hoạt động của TCM. Đối với nhà trường THPT thì TCM là đơn vị
quản lý trực tiếp triển khai các hoạt động CM. Hoạt động TCM luôn có một
vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng DH
trong nhà trường. Đối với GV, TCM là nơi mà họ có thể thực hiện học tập,
trao đổi CM một cách gần gũi và thiết thực nhất. Hoạt động của tổ chuyên
môn hiệu quả thì chất lượng dạy và học trong nhà trường được nâng cao.
Tuy nhiên, trong quá trình quản lý hoạt động TCM của trường THPT
còn bộc lộ nhiều khó khăn, bất cập. Nhiều nhà trường chưa nhận thức được
hết vai trò, vị trí hoạt động của TCM trong hoạt động chung của nhà trường.
Các TCM chưa phát huy được hiệu quả hoạt động để có thể đáp ứng xu thế
phát triển GD hiện nay. Vấn đề quản lý hoạt động của TCM như thế nào vừa
đảm bảo hoạt động quản lý của hiệu trưởng vừa không làm rào cản hoạt động
TCM, vừa phát huy được vai trò, khả năng hoạt động sáng tạo, hiệu quả của
TCM trong hoạt động giảng dạy và thực hiện mục tiêu GD.
Xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn trên đây, tui chọn đề tài: “Quản
lý hoạt động tổ chuyên môn ở trường Trung học phổ thông Đồng Bành,
tỉnh Lạng Sơn”
2. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu lý luận và thực tiễn hoạt động của tổ chuyên môn ở trường
THPT Đồng Bành, tỉnh Lạng Sơn từ đó đề xuất các biện pháp quản lý hoạt
động tổ chuyên môn ở trường THPT Đồng Bành, tỉnh Lạng Sơn trong giai
đoạn hiện nay.
3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu
- Khách thể nghiên cứu: Hoạt động tổ chuyên môn ở trường THPT
Đồng Bành, tỉnh Lạng Sơn.
- Đối tượng nghiên cứu: Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở trường
THPT Đồng Bành, tỉnh Lạng Sơn.
4. Giả thuyết khoa học
Nếu như nghiên cứu và thực hiện các biện pháp quản lý hoạt động
TCM một cách đồng bộ, có hệ thống và áp dụng phương pháp quản lý khoa
học thì có thể nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn, góp phần nâng
cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở trường
THPT.
5.2. Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động tổ chuyên môn
ở trường THPT Đồng Bành, tỉnh Lạng Sơn.
5.3. Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở trường
THPT Đồng Bành, tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn hiện nay.
6. Phạm vi nghiên cứu
Điều tra, khảo sát hoạt động của các tổ chuyên môn và quản lý hoạt
động tổ chuyên môn từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2012 - 2013 của
trường THPT Đồng Bành, tỉnh Lạng Sơn.
7. Phƣơng pháp nghiên cứu
7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận
- Nghiên cứu các quan điểm, đường lối, chính sách, chiến lược phát
giáo dục của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục.
- Phân tích, tổng hợp, hệ thống hoá các quan điểm, đường lối giáo dục
của Đảng và Nhà nước; các phạm trù; khái niệm.
- Nghiên cứu một số các luận văn về khoa học quản lý giáo dục liên quan.
7.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
- Nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến quản lý hoạt động TCM ở
trường THPT Đồng Bành, tỉnh Lạng Sơn: Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm
học, các báo cáo tổng kết năm học


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#995382 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement