Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Harland
#965468 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (bộ môn Lịch sử) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu cơ sở lý luận liên quan đến chủ quyền biển, đảo Tổ quốc và việc giáo dục ý thức cho học sinh về chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Nghiên cứu thực trạng việc giáo dục ý thức về chủ quyền biển, đảo cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học lịch sử Việt Nam. Nghiên cứu nội dung chương trình Lịch sử Việt Nam lớp 10 (chương trình chuẩn) qua đó xác định nội dung giáo dục ý thức về chủ quyền biển, đảo Tổ quốc cho học sinh khi dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn từ nguyên thủy đến nửa đầu thế kỷ XIX. Xác định những yêu cầu phải thực hiện và đề xuất một số biện pháp sư phạm giáo dục ý thức về chủ quyền biển, đảo cho học sinh Trung học phổ thông trong dạy học Lịch sử Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng bộ môn. Tiến hành khảo sát thực nghiệm sư phạm để khẳng định tính khả thi của đề tài nghiên cứu
MỞ ĐẦU …………………………………………………………. ......... 1
Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC GIÁO
DỤC Ý THỨC VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO TỔ QUỐC CHO HỌC
SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƢỜNG PHỔ THÔNG......... 13
1.1. Cơ sở lí luận ..................................................................................... 13
1.1.1. Một số khái niệm............................................................................ 13
1.1.2. Mục tiêu của bộ môn Lịch sử ở trường phổ thông .......................... 17
1.1.3. Đặc điểm tâm lí học sinh và việc giáo dục ý thức về chủ quyền biển,
đảo Tổ quốc cho học sinh trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông. ............ 19
1.1.4. Môn Lịch sử với việc giáo dục thế hệ trẻ về chủ quyền biển, đảo
Tổ quốc trong bối cảnh quốc tế hiện nay .................................................. 21
1.1.5. Nội dung giáo dục ý thức về chủ quyền biển, đảo Tổ quốc trong
dạy học lịch sử Việt Nam ở trường phổ thông ......................................... 23
1.1.6. Vai trò, ý nghĩa của việc giáo dục ý thức về chủ quyền biển, đảo
Tổ quốc trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông .................................. 30
1.2. Cơ sở thực tiễn ................................................................................. 33
1.2.1. Thực trạng của việc giáo dục ý thức về chủ quyền biển, đảo Tổ
quốc cho học sinh trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông................... 33
1.2.2. Những vấn đề đặt ra cần giải quyết................................................. 39
Chƣơng 2: CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC Ý THỨC VỀ CHỦ
QUYỀN BIỂN, ĐẢO TỔ QUỐC CHO HỌC SINH LỚP 10 - TRUNG
HỌC PHỔ THÔNG TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM .......... 43
2.1. Mục tiêu, nội dung cơ bản của chương trình Lịch sử Việt Nam lớp
10 (Chương trình chuẩn) .......................................................................... 43
2.1.1. Mục tiêu ......................................................................................... 43
2.1.2. Những nội dung cần khai thác trong chương trình lịch sử Việt
Nam (từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XIX ) để giáo dục ý thức chủ quyền
biển, đảo Tổ quốc. ................................................................................... 45 2.2. Những yêu cầu cơ bản khi xác định biện pháp giáo dục ý thức về chủ
quyền biển, đảo Tổ quốc cho học sinh trong dạy học Lịch sử Việt Nam......... 50
2.2.1. Xác định đúng những kiến thức cơ bản cần giáo dục ...................... 50
2.2.2. Đảm bảo tính khoa học, chính xác và tính tư tưởng. ....................... 50
2.2.3. Đảm bảo tính cụ thể, hình ảnh, giàu biểu tượng lịch sử .................. 51
2.2.4. Phát huy tính tích cực của học sinh................................................. 54
2.3. Các biện pháp giáo dục ý thức về chủ quyền biển, đảo Tổ quốc cho
học sinh lớp 10 trong dạy học lịch sử Việt Nam ở trường phổ thông. ....... 55
2.3.1. Giáo dục ý thức về chủ quyền biển, đảo Tổ quốc cho học sinh
trong giờ học nội khóa.............................................................................. 55
2.3.2. Giáo dục ý thức về chủ quyền biển, đảo Tổ quốc cho học sinh
thông qua hoạt động ngoại khóa ............................................................... 81
2.4. Thực nghiệm sư phạm ....................................................................... 87
2.4.1. Mục đích thực nghiệm.................................................................... 87
2.4.2. Đối tượng và địa bàn thực nghiệm.................................................. 88
2.4.3. Nội dung và phương pháp thực nghiệm .......................................... 88
2.4.4. Kết quả thực nghiệm....................................................................... 89
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ......................................................... 92
1. Kết luận................................................................................................ 92
2. Khuyến nghị......................................................................................... 93
TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................................... 96
PHỤ LỤC ............................................................................................... 100 MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Sự phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ đặt ra cho đất nước
những thách thức và vận hội mới trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát
triển. Thời đại đã đặt ra cho giáo dục nhiệm vụ đào tạo những con người phát
triển toàn diện để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Ngay từ những năm 1990, Đảng đã xác định rất rõ tầm quan trọng của việc
giáo dục và đào tào con người. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của
Đảng (1991) đã xác định mục tiêu giáo dục đào tạo nhằm “nâng cao dân trí,
đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, hình thành đội ngũ lao động có tri thức
và có tay nghề, có năng lực thực hành, tự chủ, năng động sáng tạo, có đạo
đức cách mạng và có tinh thần yêu nước...”[24, tr 205]. Đại hội Đảng lần thứ
X (2006) nhấn mạnh việc giáo dục cho học sinh, sinh viên “bản lĩnh, phẩm
chất lối sống của thế hệ trẻ Việt Nam hiện đại”[24, tr 205]. Vì vậy nhà trường
phổ thông có vai trò quan trọng cùng với xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo
dục thế hệ trẻ trong điều kiện hiện nay. Môn lịch sử với chức năng giáo dục
của mình đã “...góp phần hình thành thế giới quan khoa học, giáo dục lòng
yêu quê hương, đất nước, truyền thống dân tộc, cách mạng, bồi dưỡng các
năng lực tư duy hành động, thái độ ửng xử đúng dắn trong đời sống xã hội”
[24, tr 67]. Đặc biệt trong xu thế quốc tế hóa ngày càng mở rộng việc giáo dục
cho thế hệ trẻ những giá trị truyền thống, những phẩm chất cao quý và những
bài học lịch sử có ý nghĩa vô cùng quan trọng.
Thế kỉ XIX được các nhà chiến lược xem là “Thế kỷ đại dương”, bởi cùng
với tốc độ tăng trưởng kinh tế và dân số hiện nay, nguồn tài nguyên thiên
nhiên, nhất là tài nguyên không tái tạo được trên đất liền, sẽ bị cạn kiệt sau
vài ba thập kỷ tới. Trong bối cảnh đó, các nước có biển, nhất là các nước lớn
đều vươn ra biển, xây dựng chiến lược biển. Việt Nam là một quốc gia biển
với 3.260 km bờ biển, tổng diện tích những vùng biển chủ quyền bao gồm
những đảo và quần đảo, những vùng đặc quyền kinh tế biển rộng gấp ba lần đất liền. Và là một quốc gia đứng thứ 10 thế giới về tỷ lệ sở hữu biển (cứ
100km2 trên đất liền có 1km ven biển). Vì vậy biển Việt Nam không chỉ chứa
đựng tiểm năng kinh tế to lớn và là cửa ngõ để chúng ta mở rộng quan hệ với
quốc tế; Biển còn đóng vai trò quan trọng về an ninh quốc phòng, là địa bàn
chiến lược quan trọng trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Trong lịch sử hàng
nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, biển luôn gắn liền với quá
trình xây dựng và phát triển của đất nước con người Việt Nam. Đặc biệt,
trong bối cảnh quốc tế hiện nay, bên cạnh những thuận lợi, Việt Nam cũng
đang phải đối mặt với những nguy cơ, thách thức mang tính khu vực và tính
toàn cầu. Các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu can thiệp vào công
việc nội bộ, gây mất ổn định chính trị - xã hội, xâm phạm chủ quyền lãnh thổ,
biên giới quốc gia, nhất là trong tình hình hiện nay vấn đề bảo vệ chủ quyền
quốc gia trên biển đang có nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy việc giáo dục ý
thức về chủ quyền biển, đảo Tổ quốc cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ cần thiết và
có ý nghĩa chiến lược.
Tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), đã nhấn
mạnh: biển Việt Nam đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn, mật độ dân cư trên
biển, đảo và quần đảo thấp, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội vùng ven biển, trên
biển, đảo còn chưa hoàn thiện, khả năng bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia trên
biển còn nhiều hạn chế. Do đó, cần đầu tư thích đáng về mọi mặt, đảm bảo
cho sự phát triển kinh tế và tăng cường khả năng bảo vệ chủ quyền lợi ích quốc
gia trên biển. cần có một chiến lược tổng thể với các giải pháp mang tính
hệ thống như tuyên truyền, giáo dục nhận thức về chủ quyền biển, đảo; tăng
cường Quốc phòng – An ninh giữ vững chủ quyền biển, đảo; phối hợp đồng bộ
các hoạt động phát triển kinh tế xã hội với quốc phòng an ninh...
Như vậy, việc tuyên truyền giáo dục ý thức về chủ quyền biển đảo là
một trong những nhiệm vụ chiến lược quan trọng, đòi hỏi phải có sự phối
hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành và địa phương; đặc biệt là các địa
phương có biển.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
#1042190 link không tải được bạn ơi
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1042191 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement