Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#965404 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Toán học) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Nghiên cứu nội dung chương quan hệ song song và quan hệ vuông góc trong HHKG lớp 11 (nâng cao). Nghiên cứu một phần thực trạng của việc ứng dụng phần mềm Cabri 3D của giáo viên trong quá trình dạy học Hình học không gian (HHKG) 11 chương quan hệ song song và quan hệ vuông góc (ban nâng cao). Đề xuất một số biện pháp nhằm phát huy hơn nữa các ưu điểm của phần mềm Cabri 3D, nâng cao hiệu quả dạy và học hai chương quan trọng nhất trong HHKG lớp 11, đó là chương quan hệ song song và quan hệ vuông góc. Thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm tra hiệu quả của phương pháp sử dụng phần mềm Cabri 3D trong dạy học chương quan hệ song song và quan hệ vuông góc của HHKG lớp 11 (ban nâng cao)

7. Cấu trúc của luận văn............................................................................ 3
Chƣơng 1 : CƠ SỞ LÍ LUẬN................................................................. 4
1.1. Hoạt động dạy học ............................................................................. 4
1.1.1. Khái niệm hoạt động dạy học.......................................................... 4
1.1.2. Bản chất quá trình dạy học.............................................................. 4
1.2. Hoạt động dạy, hoạt động học, vai trò của giáo viên, học sinh ........... 4
1.3. Phương pháp dạy học......................................................................... 5
1.3.1. Một số phương pháp dạy học ......................................................... 6
1.3.2. Đổi mới phương pháp dạy học ........................................................ 7
1.4. Đổi mới phương pháp dạy học và vai trò của công nghệ thông tin ..... 9
1.4.1. Dạy học theo quan điểm tích hợp công nghệ thông tin .................... 9
1.4.2. Ưu thế của việc dạy học với phương tiện hiện đại........................... 10
1.5. Sử dụng công nghệ thông tin vào dạy môn Toán................................ 11
1.5.1. Vai trò của công nghệ thông tin trong dạy học Toán ....................... 13

1.5.2. Giới thiệu phần mềm Cabri 3D ....................................................... 14
Kết luận chương 1 .................................................................................... 20
Chƣơng 2: SỬ DỤNG PHẦN MỀM CABRI 3D TRONG DẠY HỌC
HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 11 CHƢƠNG QUAN HỆ SONG SONG
VÀ QUAN HỆ VUÔNG GÓC ( BAN NÂNG CAO)............................. 21
2.1. Chương quan hệ song song và quan hệ vuông góc trong chương trình
hình học không gian 11 THPT(ban nâng cao)........................................... 21
2.2. Ưu điểm của phần mềm Cabri 3D trong dạy Hình học không gian 11
(THPT) chương quan hệ song song và quan hệ vuông góc - sách nâng cao...... 30
2.3. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình dạy học
HHKG ở các trường THPT ...................................................................... 31
2.4. Thực tiễn việc áp dụng phần mềm Cabri 3D vào dạy HHKG 11 -
chương quan hệ song song và quan hệ vuông góc..................................... 34
2.4.1. Đối với đội ngũ giáo viên đã có kinh nghiệm (thời gian giảng dạy
từ 15 năm trở lên) ..................................................................................... 36
2.4.2. Đối với đội ngũ giáo viên trẻ (thời gian dạy học từ 15 năm trở xuống).... 36
2.4.3. Những điểm mạnh và những mặt còn hạn chế trong việc sử dụng
phần mềm Cabri 3D vào dạy HHKG của giáo viên................................... 37
2.4.4. Nguyên nhân của những hạn chế khi sử dụng phần mềm Cabri 3D
vào dạy HHKG ......................................................................................... 43
2.5. Những đề xuất nhằm phát huy ưu điểm của phần mềm Cabri 3D
trong dạy HHKG 11 (nâng cao ) ............................................................... 48
Kết luận chương 2 .................................................................................... 53
Chƣơng 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM .............................................. 55
3.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm ......................................................... 55
3.2. Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm ........................................................ 55
3.3. Kế hoạch thực nghiệm ....................................................................... 55
3.3.1. Kế hoạch......................................................................................... 55
3.3.2. Đối tượng........................................................................................ 56
3.4. Nội dung thực nghiệm ....................................................................... 57
3.4.1. Lớp đối chứng................................................................................. 57
3.4.2. Lớp thực nghiệm ............................................................................ 58
3.5. Kết quả thực nghiệm.......................................................................... 65
Kết luận chương 3 .................................................................................... 71
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ......................................................... 73
1. Kết luận ................................................................................................ 73
2. Khuyến nghị ......................................................................................... 74
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................... 76
PHỤ LỤC
MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Đổi mới phương pháp dạy học là nhiệm vụ cấp thiết đang đặt ra cho ngành
giáo dục hiện nay. Nghị quyết Đại hội đại biểu lần IX của Đảng đã chỉ rõ: “Đổi
mới phƣơng pháp dạy và học, phát huy tƣ duy sáng tạo và năng lực tự đào tạo
của ngƣời học, coi trọng thực hành, thực nghiệm, ngoại khoá, làm chủ kiến
thức, tránh nhồi nhét, học vẹt, học chay”.
Chúng ta cần vận dụng một cách sáng tạo các phương pháp dạy học hiện đại
theo hướng phát huy tính tích cực nhận thức, tính chủ động, sáng tạo của sinh
viên, tăng cường tự học, tự nghiên cứu; từng bước áp dụng những thành tựu của
công nghệ thông tin vào hoạt động dạy và học.
Trong những năm vừa qua các trường trung học phổ thông (THPT) đều
quan tâm chỉ đạo và tăng cường đổi mới phương pháp dạy học theo đúng hướng
phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh, khắc phục tình trạng dạy học theo
phương pháp thụ động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phương tiện
trực quan trong dạy học, sử dụng các phương tiện nghe, nhìn, thực hiện các thí
nghiệm thực hành.
Ngày nay, các ngành khoa học kĩ thuật đang phát triển như vũ bão, đặc biệt
là sự phát triển của công nghệ thông tin (CNTT). CNTT đã đi vào hầu hết các lĩnh
vực. Việc ứng dụng CNTT vào dạy học hiện nay là một điều tất yếu, nhất là trong
việc dạy học môn Toán, các phần mềm dạy học đã đóng một vai trò quan trọng
trong việc xây dựng các tình huống dạy học, góp phần lớn vào việc đổi mới
phương pháp dạy học.
Hiện nay, phần mềm Cabri 3D đang tỏ ra rất hữu ích trong việc giúp giáo
viên dạy chương quan hệ song song và quan hệ vuông góc (Hình học không gian
11). Phần mềm này bên cạnh những lợi ích rất lớn đối với học sinh ví dụ như khắc
phục được sự khó khăn trong việc tưởng tượng những hình khối không gian phức
tạp nhất là trong thời gian đầu khi học sinh mới tiếp cận với môn học này. Mặt
khác nó còn giúp giáo viên rất nhiều trong việc soạn giáo án, trong việc vẽ hình.
Đặc biệt, nếu giáo viên có thể phát huy hết các chức năng của phần mềm này trong
quá trình dạy học thì sẽ giúp ích rất nhiều trong việc phát huy tính chủ động, tích
cực học tập từ phía học sinh. Đó là điều rất quan trọng trong việc đổi mới phương
pháp dạy học hiện nay.
Tuy nhiên, lượng giáo viên THPT sử dụng phần mềm này còn rất ít hoặc
nếu có sử dụng thì đều dừng lại ở mức độ thấp, chưa phát huy được rất nhiều tác
dụng của phần mềm này.
Với những lí do trên tui quyết định chọn đề tài: "Nghiên cứu việc sử dụng
phần mềm Cabri 3D của giáo viên trong giảng dạy Hình học không gian
chƣơng quan hệ song song và quan hệ vuông góc lớp 11 trung học phổ thông
(ban nâng cao)".
2. Mục đích nghiên cứu
Đề xuất một số phương án giúp giáo viên sử dụng phần mềm Cabri 3D
trong dạy học nội dung chương quan hệ song song và quan hệ vuông góc (lớp 11
THPT - chương trình nâng cao) một cách hiệu quả nhất, phát huy được hết các tác
dụng của phần mềm này.
3. Đối tƣợng và khách thể nghiên cứu
3.1. Đối tƣợng nghiên cứu: giáo viên dạy Toán khối 11 THPT.
3.2. Khách thể nghiên cứu: việc sử dụng phần mềm Cabri 3D của giáo viên trong
dạy học chương quan hệ song song và quan hệ vuông góc của HHKG lớp
11THPT (ban nâng cao)
4. Giả thuyết khoa học
Trong việc dạy học chương quan hệ song song và quan hệ vuông góc của
HHKG lớp 11THPT (chương trình nâng cao), nếu giáo viên sử dụng và phát huy
được hết các chức năng của phần mềm Cabri 3D theo các hướng đã nêu trong luận
văn thì sẽ đem lại hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng dạy học, góp phần vào
việc đổi mới phương pháp dạy học.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu nội dung chương quan hệ song song và quan hệ vuông góc
trong HHKG lớp 11 (nâng cao).
- Nghiên cứu một phần thực trạng của việc ứng dụng phần mềm Cabri 3D
của giáo viên trong quá trình dạy học HHKG 11 chương quan hệ song song và
quan hệ vuông góc (ban nâng cao)
- Đề xuất một số biện pháp nhằm phát huy hơn nữa các ưu điểm của phần
mềm Cabri 3D, nâng cao hiệu quả dạy và học hai chương quan trọng nhất trong
HHKG lớp 11, đó là chương quan hệ song song và quan hệ vuông góc.
- Thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm tra hiệu quả của phương pháp sử dụng
phần mềm Cabri 3D trong dạy học chương quan hệ song song và quan hệ vuông
góc của HHKG lớp 11 (ban nâng cao)
6. Phƣơng pháp nghiên cứu
Trong luận văn tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:
- Phương pháp nghiên cứu lý luận
- Phương pháp điều tra
- Phương pháp thực nghiệm sư phạm
7. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo,
luận văn được trình bày trong 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn
Chương 2: Sử dụng phần mềm Cabri 3D trong dạy Hỡnh học khụng gian
11(sỏch nõng cao)
Chương 3: Thực nghiệm sư phạm
CHƢƠNG 1
CƠ SỞ LÍ LUẬN
1.1. Hoạt động dạy học
1.1.1. Khái niệm hoạt động dạy học
Nhiều tác giả cho rằng: “Dạy học là toàn bộ các thao tác có mục đích nhằm
chuyển các giá trị tinh thần, các hiểu biết, các giá trị văn hóa mà nhân loại đã đạt
được hay cộng đồng đã đạt được vào bên trong một con người”.
1.1.2. Bản chất quá trình dạy học
Quá trình dạy học là quá trình thống nhất, biện chứng giữa hoạt động (HĐ)
dạy của giáo viên (GV) và HĐ học của học sinh (HS), trong đó HĐ học là trung
tâm.
HĐ dạy và HĐ học có mối quan hệ khăng khít, chặt chẽ. Trình tự các
bước trong HĐ học hoàn toàn thống nhất với trình tự các bước trong HĐ dạy
nếu GV vạch ra nhiệm vụ, các HĐ học tập sắp tới của HS bằng các biện pháp
thích hợp và kích thích thì HS sẽ tiếp nhận các nhiệm vụ đó, thực hiện các HĐ học
tập đề ra; nếu GV kiểm tra HĐ của HS và điều chỉnh HĐ dạy của mình thì dưới
ảnh hưởng của GV, HS cũng điều chỉnh HĐ của mình. Sự thống nhất của quá
trình dạy và học được thể hiện ở sự tương ứng giữa các giai đoạn HĐ của cả GV
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1034435 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement