Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By girlhamxiencuaboy_hjhj
#965385 Link tải luận văn miễn phí cho ae
5
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ PHÁT
TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC
PHỔ THÔNG ......................................................................................................6
1.1. Khái niệm về năng lực và vấn đề phát triển năng lực cho học sinh trung học
phổ thông ..............................................................................................................6
1.1.1. Khái niệm về năng lực .................................................................................6
1.1.2. Khái niệm về năng lực của học sinh trung học phổ thông.............................7
1.1.3. Các đặc điểm của năng lực...........................................................................8
1.1.4. Một số năng lực cần phát triển cho học sinh trung học phổ thông ................9
1.2. Năng lực giải quyết vấn đề .............................................................................9
1.2.1. Khái niệm năng lực giải quyết vấn đề ..........................................................9
1.2.2. Cấu trúc năng lực giải quyết vấn đề ...........................................................10
1.2.3. Các biểu hiện của năng lực giải quyết vấn đề.............................................11
1.3. Đổi mới PPDH nhằm chú trọng phát triển năng lực của HS trong dạy học....12
1.3.1. Phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề .................................13
1.3.2. Phương pháp dạy học đàm thoại phát hiện .................................................17
1.4. Bài tập hóa học .............................................................................................19
1.4.1. Khái niệm bài tập hóa học..........................................................................19
1.4.2. Tác dụng bài tập hóa học ...........................................................................20
1.4.3. Phân loại bài tập hóa học ...........................................................................20
1.4.4. Xu hướng phát triển của bài tập hóa học ....................................................20
1.5. Thực trạng phát triển năng lực GQVĐ cho HS trong dạy học hóa học ở trường
THPT hiện nay ....................................................................................................21
1.5.1. Mục tiêu điều tra........................................................................................21
1.5.2. Nội dung và phương pháp điều tra .............................................................21
1.5.3. Kết quả điều tra .........................................................................................21
Tiểu kết chương 1................................................................................................25
CHƯƠNG 2. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC
SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CHƯƠNG SỰ ĐIỆN LI - HÓA HỌC 11
NÂNG CAO.......................................................................................................26
2.1. Mục tiêu và nội dung kiến thức chương Sự điện li – Hóa học 11 nâng cao....26
2.1.1. Mục tiêu của chương Sự điện li..................................................................26
2.1.2. Cấu trúc, nội dung kiến thức trong chương Sự điện li – Hóa học lớp 11 nâng
cao.......................................................................................................................27
2.1.3. Bảng mô tả các mức độ yêu cầu cần đạt của chương Sự điện li..................27
2.1.4. Phương pháp dạy học chương Sự điện li – Hóa học 11 nâng cao ...............28
2.1.5. Một số đặc điểm cần lưu ý khi dạy học chương Sự điện li..........................28
2.2. Xây dựng tình huống có vấn đề và bài tập hóa học nhằm phát triển năng lực
GQVĐ cho học sinh trong dạy học chương Sự điện li .........................................29
2.2.1. Các tình huống có vấn đề trong dạy học phát triển năng lực GQVĐ cho HS
trong dạy học chương Sự điện li ..........................................................................29
2.2.2. Xây dựng bài tập hóa học nhằm phát triển năng lực GQVĐ cho HS trong dạy
học chương Sự điện li..........................................................................................42
2.3. Sử dụng tình huống có vấn đề và BTHH nhằm phát triển năng lực GQVĐ cho
HS trong dạy học chương Sự điện li ....................................................................52
2.3.1. Sử dụng PPDH phát hiện và GQVĐ trong dạy học hóa học nhằm phát triển
năng lực GQVĐ cho HS ......................................................................................52
2.3.2. Sử dụng PPDH đàm thoại PH trong dạy học hóa học nhằm phát triển năng lực
GQVĐ cho HS ....................................................................................................53
2.3.3. Sử dụng bài tập hóa học trong dạy học chương Sự điện li nhằm phát triển
năng lực GQVĐ cho HS theo PPDH PH và GQVĐ.............................................57
2.4. Thiết kế kế hoạch dạy học một số bài trong chương Sự điện li – Hóa học 11
nâng cao ..............................................................................................................62
Tiểu kết chương 2................................................................................................84
CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM .....................................................85
3.1. Mục đích và nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm................................................85
3.1.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm .................................................................85
3.1.2. Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm ................................................................85
3.2. Phương pháp và nội dung thực nghiệm sư phạm...........................................85
3.2.1. Chọn lớp thực nghiệm và lớp đối chứng ....................................................85
3.2.2. Trao đổi với giáo viên dạy thực nghiệm.....................................................86
3.2.3. Nội dung thực nghiệm sư phạm ................................................................86
3.3. Kết quả thực nghiệm sư phạm.......................................................................87
3.4. Xử lí kết quả thực nghiệm sư phạm ..............................................................88
3.4.1. Xử lí theo thống kê toán học ......................................................................88
3.4.2. Xử lí theo tài liệu nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ........................89
3.5. Phân tích kết quả thực nghiệm ......................................................................97
3.5.1. Kết quả bài kiểm tra...................................................................................97
3.5.2. Kết quả đánh giá sự phát triển năng lực GQVĐ của HS thông qua bảng kiểm
quan sát ...............................................................................................................98
Tiểu kết chương 3..............................................................................................100
KẾT LUẬN CHUNG VÀ KHUYẾN NGHỊ...................................................101
TÀI LIỆU THAM KHẢO...............................................................................103
PHỤ LỤC.........................................................................................................106

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement