Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ngoc_xinh_nl
#965347 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DẠY HỌC HỢP TÁC
TRONG MÔN TOÁN....................................................................................... 5
1.1. Những khái niệm cơ bản liên quan ñến học tập hợp tác............................ 5
1.1.1. Học tập hợp tác ....................................................................................... 5
1.1.2. Mối quan hệ tương tác của HS trong học hợp tác................................... 6
1.1.3. Những dấu hiệu của học hợp tác............................................................. 8
1.1.4. Các loại nhóm học hợp tác...................................................................... 9
1.1.5. Những kết quả HS ñạt ñược khi làm việc trong nhóm hợp tác. ........... 12
1.1.6. Vai trò của học hợp tác ñối với hai nhân tố chính của quá trình dạy học...... 13
1.2. Năng lực hợp tác ...................................................................................... 14
1.2.1. Năng lực ................................................................................................ 14
1.2.2. Năng lực học tập hợp tác....................................................................... 15
1.3. Phát triển năng lực hợp tác....................................................................... 16
1.3.1. Phát triển năng lực học hợp tác............................................................. 16
1.3.2. Dạy học theo hướng phát triển năng lực hợp tác .................................. 18
1.3.3. Những hạn chế của dạy học hợp tác ..................................................... 19
1.3.4. Những kinh nghiệm ñể dạy học hợp tác thành công............................. 20
1.3.5. Một số vấn ñề về năng lực học hợp tác cần hình thành cho học sinh... 21
1.4. Hệ thống các kĩ năng học tập hợp tác ñối với môn Toán cần phát triển
cho học sinh..................................................................................................... 21
1.4.1. Hệ thống kỹ năng học tập hợp tác của HS THPT................................. 21
1.4.2. ðặc ñiểm của dạy học Toán theo hướng phát triển năng lực học hợp tác. ... 23
1.4.3. Các yêu cầu của dạy học theo hướng phát triển năng lực học tập hợp tác.. 29

1.4.4. Các yếu tố ảnh hưởng ñến việc dạy học theo hướng phát triển năng lực
học hợp tác cho HS ......................................................................................... 29
1.5. Thực trạng dạy học theo hướng phát triển năng lực học hợp tác và học
hợp tác của học sinh........................................................................................ 32
1.5.1. Khái quát về khảo sát thực trạng........................................................... 32
1.5.2. Kết quả khảo sát thực trạng................................................................... 33
1.6. Thực trạng việc dạy và học ñạo hàm ở trường THPT ............................. 35
1.6.1. Dạy học nội dung ứng dụng ñạo hàm chương trình Giải tích lớp 12 ... 35
1.6.2. Thực trạng việc học ñạo hàm ở trường THPT...................................... 37
1.6.3. Thực trạng việc dạy ñạo hàm ở trường THPT...................................... 38
1.7. Kết luận chương 1 .................................................................................... 40
Chương 2: MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG PHÁT
TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CHO HỌC SINH QUA DẠY HỌC CHỦ
ðỀ ỨNG DỤNG CỦA ðẠO HÀM.............................................................. 41
2.1. Xây dựng quy trình dạy học theo hướng phát triển năng lực hợp tác ..... 41
2.2. Sử dụng hợp lí các hình thức dạy học hợp tác......................................... 61
2.3. Sử dụng linh hoạt cấu trúc nhiệm vụ của nhóm....................................... 68
2.4. Hướng dẫn học sinh học tập hợp tác có hỗ trợ công nghệ thông tin ....... 70
2.5. ðổi mới kiểm tra, ñánh giá kết quả học tập của học sinh theo hướng phát
triển năng lực học tập hợp tác ......................................................................... 72
2.6. Một số giáo án dạy học theo hướng phát triển năng lực hợp tác cho học
sinh. ................................................................................................................. 77
2.7. Kết luận chương 2 .................................................................................... 88
Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM.................................................... 89
3.1. Mục ñích, tổ chức thực nghiệm sư phạm................................................. 89
3.2. Nội dung thực nghiệm.............................................................................. 89
3.3. ðối tượng thực nghiệm ............................................................................ 89
3.4. Tổ chức thực nghiệm................................................................................ 89
3.5. Tiến hành thực nghiệm............................................................................. 90
3.6. ðánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm................................................... 91
3.6.1. ðánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm ñối với tình huống dạy học. .. 91
3.6.2. ðánh giá thực nghiệm sư phạm ñối với giáo án minh hoạ ................... 92
3.6.3. ðánh giá thực nghiệm ñối với dạy học theo chủ ñề.............................. 94
3.7. Kết luận chương 3 .................................................................................... 95
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ............................................................... 96
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 98
PHỤ LỤC..................................................................................................... 100
1. Lý do chọn ñề tài
Cùng với sự phát triển của Khoa học kỹ thuật và kinh tế, Giáo dục thế
giới nói chung và Giáo dục Việt Nam nói riêng cũng ñang ngày một ñổi mới
và tiến bộ. ðể có một nền giáo dục tiên tiến và hiện ñại, Giáo dục Việt Nam
ñã thực hiện hàng loạt các biện pháp ñồng bộ như ñổi mới luật Giáo dục, ñổi
mới chương trình dạy - học các cấp và quan trọng hơn hết là cuộc cách mạng
về Phương pháp giáo dục.
ðổi mới phương pháp dạy và học theo hướng trang bị cho học sinh cách
học, phát huy tính chủ ñộng, sáng tạo và sử dụng công nghệ thông tin và
truyền thông trong dạy học, ñặc biệt dạy học phải hướng tới phát triển năng
lực cho người học.
Kỹ năng học tập luôn ñóng vai trò quan trọng trong quá trình học tập
trong các nhà trường, nó quyết ñịnh chất lượng học tập của mỗi học sinh. Có
nhiều kỹ năng học tập, một trong những kỹ năng học tập mà chúng tui quan
tâm có thể mang lại hiệu quả cao trong học tập ñó là kỹ năng học tập hợp tác.
Bởi hợp tác là một phẩm chất quý báu của người lao ñộng, ñặc biệt, nó càng
quan trọng hơn trong xã hội hiện ñại, giúp mỗi con người có thể hoà nhập cộng
ñồng xã hội, ñể tiến bộ, thành ñạt trong cuộc sống và nghề nghiệp tương lai.
Gần ñây với xu hướng ñổi mới PPDH theo hướng phát huy tính tích cực
của người học, cùng với trào lưu phát triển của xã hội trên thế giới, người ta
nhận thấy rằng cần dạy cho học sinh cách hợp tác. Hầu hết các giáo viên
ñều cho rằng: DHHT không những phát huy ñược tính chủ ñộng sáng tạo cho
học sinh mà còn rèn luyện cho các em nhiều kỹ năng sống rất cần thiết cho
hiện tại cũng như tương lai. Nhưng làm thế nào ñể phát triển ñược NLHT cho
học sinh thì còn là một vấn ñề mà nhiều nhà giáo dục học, nhiều giáo viên còn
ñang trăn trở nghiên cứu. Ta cần hiểu rằng ñể vận dụng DHHT nhằm phát
triển NLHT cho học sinh không chỉ ñơn giản là ghép nhóm học sinh với nhau
ñể tiến hành quá trình dạy học, nó còn phụ thuộc vào từng môn học, ñiều kiện
học, ñối tượng học sinh, tính chất bài học và năng lực sư phạm của từng giáo
viên. Bởi vậy, việc nghiên cứu và vận dụng tổ chức cho học sinh học tập hợp
tác trong quá trình dạy học môn Toán ở trường PT luôn là vấn ñề mới mẻ và
cần thiết.
Nội dung chủ ñề ứng dụng của ñạo hàm trong chương trình toán PT có
vai trò quan trọng trong việc giải quyết các dạng bài toán khác, các dạng bài
tập về ứng dụng của ñạo hàm rất ña dạng và phong phú. Hơn nữa, nó chiếm
một phần không nhỏ trong nội dung ñề thi tốt nghiệp, ñề thi vào các trường
Cao ñẳng, ðại học.
Vì tất cả các lý do trên, tui lựa chọn ñề tài Phát triển năng lực hợp tác
cho học sinh qua dạy học chủ ñề Ứng dụng của ñạo hàm.. Khi thực hiện ñề
tài này, người viết tin rằng sẽ tích luỹ ñược những tri thức, những kinh
nghiệm cần thiết góp phần phục vụ công tác giảng dạy tốt hơn.
2. Mục ñích nghiên cứu
Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn dạy học theo
hướng phát triển NLHT cho học sinh lớp 12 trong nội dung dạy học “Ứng
dụng của ñạo hàm” - chương trình chuẩn. Từ ñó ñề xuất các biện pháp dạy
học theo hướng phát triển NLHT cho học sinh, nhằm góp phần nâng cao chất
lượng dạy học.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu cơ sở lý luận về dạy học theo hướng phát triển NLHT cho
học sinh THPT.
- Khảo sát, ñánh giá thực trạng kỹ năng học tập hợp tác và dạy học theo
hướng phát triển NLHT cho học sinh THPT
- Xây dựng một số biện pháp dạy học theo hướng phát triển NLHT cho
học sinh và vận dụng thiết kế các tình huống dạy học thông qua dạy học chủ
ñề “Ứng dụng của ñạo hàm” - Giải tích 12 - Chương trình chuẩn.
- Thực nghiệm sư phạm ñể kiểm tra tính khả thi và hiệu quả của ñề tài.

4. Khách thể và ñối tượng nghiên cứu
4.1. Khách thể nghiên cứu
Quá trình dạy học theo hướng phát triển NLHT, chương trình SGK Giải
tích 12.
4.2. ðối tượng nghiên cứu
- Các biện pháp dạy học theo hướng phát triển NLHT cho học sinh.
- HS trường PT Hermann Gmeiner Việt Trì.
5.Vấn ñề nghiên cứu
ðề tài tập trung vào nội dung chính:
- Làm thế nào ñể ñưa ra ñược một số biện pháp dạy học nhằm phát triển
NLHT cho học sinh THPT.
- Nghiên cứu vận dụng biện pháp dạy học vào chủ ñề Ứng dụng của ñạo
hàm nhằm phát triển NLHT cho học sinh lớp 12 với mục tiêu nâng cao chất
lượng giáo dục.
6.Giả thuyết khoa học
Chất lượng dạy học phụ thuộc vào kỹ năng học tập của học sinh. Nếu
xây dựng ñược các biện pháp dạy học như: xác lập các bước dạy học phù hợp
trên lớp, sử dụng hợp lý các kỹ thuật DHHT, thiết kế ñược nhiệm vụ dạy học
theo mức ñộ tăng dần tương tác giữa học sinh với học sinh và ñổi mới việc
kiểm tra, ñánh giá kết quả học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng
học tập hợp tác thì sẽ nâng cao kết quả học tập, tác ñộng tích cực ñến cách
học của học sinh, ñồng thời nâng cao chất lượng giáo dục.
7. Phạm vi nghiên cứu
- Nghiên cứu nội dung chủ ñề “Ứng dụng của ñạo hàm” theo chương
trình, sách giáo khoa Giải tích 12, NXB giáo dục, năm 2010.
- Các biện pháp dạy học phát triển kỹ năng học tập hợp tác cho học sinh THPT
- ðề tài khảo sát và thực nghiệm ở trường PT Hermann Gmeiner Việt Trì.
8. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của ñề tài
Ý nghĩa lý luận: Cung cấp một cách hệ thống và rõ ràng cơ sở lý luận
về dạy học theo hướng phát triển NLHT cho học sinh THPT.
Ý nghĩa thực tiễn: Những biện pháp ñưa ra trong ñề tài có thể áp dụng
ñược trong các trường phổ thông và ñáp ứng ñược yêu cầu ñối với mục tiêu
ñổi mới PPDH trong giai ñoạn hiện nay.
9. Phương pháp nghiên cứu
- Nghiên cứu lý luận: Lý luận về dạy học hợp tác theo hướng phát triển
NLHT cho học sinh.
- Nghiên cứu thực tiễn:
+ Phương pháp quan sát: Lập phiếu quan sát các KNHTHT của học sinh
trong hoạt ñộng học tập ở trường PT.
+ Phương pháp ñiều tra, phỏng vấn: Nhằm khảo sát thực trạng việc dạy
học theo hướng phát triển NLHT và KNHTHT của học sinh.
+ Phương pháp nghiên cứu sản phẩm sư phạm: Thông qua phân tích,
ñánh giá sản phẩm hoạt ñộng của học sinh ñể phát hiện những ñiểm mạnh,
ñiểm yếu về các KNHTHT của học sinh.
+ Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Tiến hành thực nghiệm sư phạm
tại lớp 12 trường PT Hermann Gmener Việt Trì nhằm ñánh giá tính khả thi và
hiệu quả của ñề tài.
- Nhóm phương pháp hỗ trợ: Sử dụng công thức toán học ñể xử lý số
liệu ñiều tra và thực nghiệm.
10. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần mở ñầu và kết luận, luận văn ñược trình bày trong 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về dạy học hợp tác trong môn Toán
Chương 2: Các biện pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực hợp tác
cho học sinh thông qua việc dạy học chủ ñề “Ứng dụng của ñạo hàm”
Chương 3: Thực nghiệm sư phạm
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement