Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#965341 Link tải miễn phí luận văn

Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Hóa học) -- Khoa Sư phạm. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về sự đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) Hóa học theo hướng dạy học tích cực. Nêu lên vai trò, ý nghĩa của thí nghiệm hóa học trong dạy học Hóa học và phương pháp sử dụng thí nghiệm hóa học (SDTNHH) theo hướng dạy học tích cực. Nghiên cứu và phân tích thực trạng về việc SDTNHH ở các trường trung học phổ thông (THPT) ở thành phố Hải Phòng (chương trình Hóa học 12 – Nâng cao) làm cơ sở thực tiễn cho nhiệm vụ nghiên cứu. Xác định hệ thống các kiến thức về kỹ năng thí nghiệm hóa học của học sinh lớp 12 – Nâng cao. Đề xuất một số biện pháp bao gồm: tăng cường sử dụng thí nghiệm trong dạy học Hóa học theo hướng dạy học tích cực; không ngừng sử dụng các bài tập thực nghiệm nhằm củng cố lí thuyết, rèn luyện kỹ năng, kĩ xảo thực hành cho học sinh; tăng cường sử dụng thí nghiệm và các bài tập thực nghiệm trong kiểm tra đánh giá kiến thức, kĩ năng của học sinh…nhằm rèn luyện kiến thức, kỹ năng thực hành cho học sinh THPT theo hướng dạy học tích cực

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo
đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản nhằm hình thành tƣ cách của
con ngƣời Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tƣ cách và trách nhiệm công dân,
chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hay đi vào cuộc sống lao động tham gia xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoá học là một trong các môn khoa học tự nhiên đƣợc đƣa
vào giảng dạy trong chƣơng trình giáo dục phổ thông. Hoá học là môn khoa học vừa
lý thuyết, vừa thực nghiệm cung cấp cho học sinh những tri thức khoa học phổ
thông cơ bản về các chất, sự biến đổi các chất, mối liên hệ qua lại giữa công nghệ
hoá học, môi trƣờng và con ngƣời. Những tri thức này rất cần thiết , giúp học sinh
có nhận thức khoa học về thế giới vật chất, góp phần phát triển tiềm lực trí tuệ, năng
lực hành động cho học sinh. Đặc biệt thí nghiệm hoá học giữ vai trò quan trọng
trong phát triển năng lực nhận thức, phát triển tƣ duy và có tính giáo dục lớn trong
quá trình dạy học. Một trong những mục tiêu của dạy học hoá học ở nhà trƣờng là
ngoài việc cung cấp lý thuyết bộ môn còn phải tạo điều kiện cho học sinh phát triển
tƣ duy và kĩ năng thực hành hoá học để từ đó có khả năng vận dụng những kiến
thức khoa học vào thực tế sản xuất, đáp ứng yêu cầu giáo dục kĩ thuật tổng hợp
hƣớng nghiệp cho học sinh phổ thông khi ra trƣờng cũng nhƣ tiếp tục tự học hay
theo học ở các cấp học cao hơn.
Điều 28 Luật giáo dục (2005) nƣớc ta đã chỉ rõ: “Phƣơng pháp giáo dục phổ
thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo của học sinh, phù hợp
với đặc điểm từng lớp học, môn học, bồi dƣỡng phƣơng pháp tự học, rèn luyện kỹ
năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui,
hứng thú học tập cho học sinh”. Theo hƣớng này các thí nghiệm hoá học đƣợc sử
dụng chủ yếu nhƣ là nguồn kiến thức để học sinh tìm tòi, phát hiện và thu nhận kiến
thức. Dạy học theo hƣớng dạy học tích cực chú ý nhiều hơn đến việc hình thành
những năng lực hành động của học sinh. Do đó, các thí nghiệm hoá học cần
đƣợc sử dụng nhiều hơn trong dạy học hoá học theo hƣớng dạy học tích cực. Một

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement