Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By test_dephia
#965274 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bôn môn Toán học) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Nghiên cứu lý luận về kỹ năng giải toán, tư duy sáng tạo. Nghiên cứu thực trạng của việc rèn luyện kỹ năng giải toán và phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trong dạy học chương Số phức. Hệ thống hóa các kỹ năng cần rèn luyện cho học sinh khi dạy học chương Số phức. Hệ thống hoá các thành tố của tư duy sáng tạo và quan điểm phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh khi dạy học chương Số phức. Qua thực nghiệm, kiểm tra đánh giá, rút ra các bài học thực tế, tính khả thi để áp dụng vào giảng dạy
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU Trang
1. Lý do chọn đề tài..................................................................................... 1
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu................................................. 3
3. Giả thuyết khoa học ...................................................................... 3
4. Phương pháp nghiên cứu ............................................................... 3
5. Đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu ........................................ 4
6. Cấu trúc luận văn........................................................................... 4
Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN .................................................................. 5
1.1. Kỹ năng giải toán ................................................................................. 5
1.1.1. Khái niệm kỹ năng ............................................................................ 5
1.1.2 Vai trò của kỹ năng ............................................................................ 8
1.1.3. Rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh ........................................ 9
1.1.4. Phân loại kỹ năng trong môn toán .................................................... 13
1.2. Tư duy và tư duy sáng tạo.................................................................... 14
1.2.1. Tư duy, các hình thức cơ bản của tư duy, các thao tác tư duy.......... 14
1.2.2. Sáng tạo, quá trình sáng tạo .............................................................. 21
1.2.3. Khái niệm về tư duy sáng tạo............................................................ 23
1.2.4. Các yếu tố tạo thành tư duy sáng tạo ................................................ 25
1.2.5. Cấu trúc của tư duy sáng tạo............................................................. 26
1.3. Phương hướng rèn luyện kỹ năng giải toán và phát triển tư duy sáng
tạo cho học sinh trong môn toán ở trường phổ thông ................................. 30
1.4. Kết luận ................................................................................................ 33
Chƣơng 2: RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN VÀ PHÁT
TRIỂN TƢ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THÔNG QUA
DẠY HỌC CHƢƠNG SỐ PHỨC – GIẢI TÍCH LỚP 12 NÂNG
CAO TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. ................................................ 34
2.1. Phân tích nội dung chương trình Số phức trong sách giải tích 12
Trung học phổ thông ......................................................................... 34
2.1.1. Sơ lược về chương trình sách giáo khoa mới hiện nay..................... 34
2.1.2. Nội dung chương trình chương Số phức - giải tích 12 Trung
học phổ thông.................................................................................... 36
2.2. Những khó khăn học sinh gặp phải khi học chương Số phức ........... 40
2.3. Rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh thông qua dạy học chương Số
phức .......................................................................................................................... 42
2.3.1. Rèn luyện kỹ năng tính toán ............................................................. 42
2.3.2. Rèn luyện kỹ năng thực hiện các phép biến đổi ............................... 46
2.3.3. Rèn luyện kỹ năng suy luận .............................................................. 49
2.4. Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học chương Số
phức .......................................................................................................................... 51
2.4.1. Rèn luyện theo các thành phần cơ bản của tư duy sáng tạo ............ 52
2.4.2. Khuyến khích học sinh tìm nhiều lời giải cho một bài toán ............. 60
2.4.3. Rèn luyện cho học sinh năng lực sáng tạo bài mới trên cơ sở tăng
cường phối hợp các hoạt động trí tuệ.......................................................... 63
2.4.4. Rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học ứng
dụng Số phức để giải toán........................................................................... 66
2.5. Xây dựng hệ thống bài tập chương Số phức nhằm rèn luyện kỹ năng
giải toán và phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh................................... 69
2.5.1. Một số vấn đề cần lưu ý khi xây dựng hệ thống bài tập chương Số
phức............................................................................................................. 69
2.5.2. Hệ thống bài tập ................................................................................ 71
2.6. Kết luận. ............................................................................................... 83
Chƣơng 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM................................................ 84
3.1. Mục đích và nhiêm ̣ vu ̣thực nghiệm ............................................ 84
3.1.1. Mục đích .................................................................................. 84
3.1.2. Nhiệm vụ........................................................................................... 84
3.2. Tổ chức và nội dung thực nghiệm ............................................... 84
3.2.1. Tổ chức thực nghiệm......................................................................... 84
3.2.2. Nội dung thực nghiệm....................................................................... 85
3.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm .................................................................... 91
3.3.1. Đánh giá định tính .................................................................................... 91
3.3.2. Đánh giá định lượng................................................................................. 92
3.4. Kết luận chung về thực nghiệm.................................................................. 93
KẾT LUẬN ................................................................................................ 94
TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................ 95
MƠ ̉ ĐẦ U
1. Lý do chọn đề tài
Nâng cao chất lượng dạy học nói chung, chất lượng dạy học môn Toán nói
riêng đang là một yêu cầu cấp bách đối với ngành Giáo dục nước ta hiện nay. Một
trong những khâu then chốt để thực hiện yêu cầu này là đổi mới nội dung và
phương pháp dạy học. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học đã được chỉ rõ
trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt
Nam (khóa IV, 1993): "Mục tiêu giáo dục đào tạo phải hướng vào việc đào
tạo những con người lao động tự chủ, sáng tạo, có năng lực giải quyết những
vấn đề thường gặp, qua đó mà góp phần tích cực thể hiện mục tiêu lớn của
đất nước”.
Về phương pháp giáo dục đào tạo, Nghị quyết Hội nghị lần thứ II BCH
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa VIII, 1997) đã đề ra: "Phải đổi
mới phương pháp đào tạo, khắc phục lối truyền đạt một chiều, rèn luyện
thành nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng những phương
pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học, đảm bảo điều
kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu".
Điều 29, Luật Giáo dục (2005) quy định: “Phương pháp giáo dục phổ
thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo, ... của học
sinh; bồi dưỡng phương pháp tự học; khả năng làm vệc theo nhóm; rèn luyện
kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại
niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”.
Thực hiện nhiệm vụ trên trong những năm qua nghành Giáo dục đã và
đang tích cực tiến hành đổi mới cả về nội dung và phương pháp dạy học.
Quan điểm chung về đổi mới phương pháp dạy học môn Toán ở trường
THPT là làm cho học sinh học tập tích cực, chủ động, sáng tạo, chống lại thói
quen học thụ động. Trong việc đổi mới phương pháp dạy học môn Toán ở
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#1026664 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement