Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By huyenxjnh_online_sky_tatnang
#965215 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Vật lý). Khoa Sư phạm. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Trình bày cơ sở lý luận hiện đại về giảng dạy bài tập vật lý phổ thông bằng phần mềm toán học Mathematica. Nghiên cứu nội dung và phân phối chương trình các kiến thức "Chuyển động cong của chất điểm" và các tài liệu liên quan nhằm xác định được mức độ nội dung và kiến thức cơ bản và các kỹ năng học sinh cần nắm vững. Tìm hiểu thực tế dạy học giải bài tập vật lý về "Chuyển động cong của chất điểm" lớp 10 trung học phổ thông hiện nay và xây dựng hệ thống bài tập có sử dụng phần mềm toán học Mathematica. Tiến hành thực nghiệm sư phạm theo tiến trình dạy học đã soạn thảo để đánh giá hiệu quả của việc đưa phần mềm toán học Mathematica vào giảng dạy
Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN HIỆN ĐẠI VỀ GIẢNG DẠY BÀI
TẬP VẬT LÝ PHỔ THÔNG BẰNG PHẦN MỀM TOÁN HỌC
MATHEMATICA
4
1.1. Những vấn đề lý luận dạy học hiện đại 4
1.2. Vai trò của công nghệ thông tin trong dạy học 17
1.3. Giới thiệu phần mềm toán học Mathematica 19
1.4. Các đơn vị đo chuyển đổi đơn vị, các hằng số vật lí 28
1.5. Các tính toán giải tích 29
1.6. Đồ hoạ trong Mathematica 32
1.7. Những vấn đề lí luận dạy học hiện đại về bài tập vật lý 38
1.8. Phƣơng pháp giải bài tập vật lý 41
1.9. Hƣớng dẫn học sinh giải bài tập vật lý 50
Kết luận chƣơng 1 57
Chƣơng 2: THỰC TRẠNG DẠY HỌC GIẢI BÀI TẬP VẬT
LÝ PHẦN "CHUYỂN ĐỘNG CONG CỦA CHẤT ĐIỂM" –
SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÝ LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ
THÔNG HIỆN NAY VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP
CÓ SỰ DỤNG PHẦN MỀM TOÁN HỌC METHEMATICA
59
2.1. Phân tích nội dung kiến thức “Chuyển động cong của chất
điểm Lớp 10 Trung học phổ thông
59
2.2. Thực trạng dạy học giải bài tập vật lý kiến thức “Chuyển động
cong của chất diểm”-Lớp 10 Trung học phổ thông hiện nay (Tại
trƣờng Trung học phổ thông Hồng Bàng-Hải Phòng)
61
2.3. Nguyên tắc xây dựng hệ thống bài tập 62
2.4. Xây dựng hệ thống bài tập kiến thức “Chuyển động cong của chất
điểm”
62
Kết luận chƣơng 2 63
Chƣơng 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 65
3.1. Mục đích và nhiệm vụ của thực nghiệm sƣ phạm 65
3.2. Đối tƣợng thực nghiệm sƣ phạm 65
3.3. Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ pham 65
3.4. Tiến trình thực nghiệm 65
3.5. Đánh giá về sự hƣớng dẫn của giáo viên 79
3.6. Đánh giá vềtính tích cực và tự lực của học sinh 79
3.7. Đánh giá về tác dụng củng cố lý thuyết qua giải bài tập 79
3.8. Đánh giá về tính khả thi của tiến trình dạy họcđã soạn thảo 80
Kết luận chƣơng 3 80
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 81
1. Kết luận 81
2. khuyến nghị 82
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83
PHỤ LỤC 1. Lý do chọn đề tài
Chúng ta đang sống trong thế kỷ XXI, thế kỷ của trí tuệ sáng tạo, của
sự bùng nổ thông tin, của nền kinh tế tri thức. Tình hình phát triẻn kinh tế, xã
hội của đất nƣớc, đòi hỏi ngành giáo dục và đào tạo phải có những đổi mới cơ
bản, mạnh mẽ, vƣơn tới ngang tầm với sự phát triển chung của khu vực và thế
giới. Sự nghiệp giáo dục đào tạo phải góp phần quyết định vào việc bồi dƣỡng
trí tuệ khoa học, năng lực sáng tạo cho thế hệ trẻ. Do đó việc vận dụng thành
tựu của công nghệ thông tin cùng với các phân mềm vào giảng dạy nhắm đổi
mới phƣơng pháp dạy học ở trƣờng phổ thông là một tất yêu để nâng cao chất
lƣợng dạy học, theo hƣớng đảm bảo đƣợc sự phát triển năng lực sáng tạo của
học sinh, bồi dƣỡng tƣ duy khoa học, năng lực tự tìm tòi chiếm lĩnh tri thức,
năng lực giải quyết vấn đề thích ứng với cuộc sống, thực hiện tốt nghị quyết
lần thứ tƣ, ban chấp hành trung ƣơng Đảng Cộng Sản Việt Nam khoá VII đã
khẳng đinh. “Đổi mới phƣơng pháp dạy và học ở tất cả các cấp, các bậc học,
áp dụng những phƣơng pháp giáo dục hiện đại để bồi dƣỡng cho học sinh
năng lực tƣ duy, sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề”.
Với những tính ƣu việt của phần mềm toán học Mathematica nhƣ khả
năng tính toán, khả năng đồ họa, cũng nhƣ tính dễ sử dụng của nó trong việc
xây dựng các mô hình vật lý. Do vậy dùng phần mềm toán Mathematica có
thể thiết kế bài giảng một cách trực giác mà không yêu cầu phải hiểu biết
nhiều về tin học.Xuất phát từ những vấn đề trên, chúng tui chọn đề tài:
Sử dụng phần mềm toán học Mathematica vào việc giảng dạy bài
tập “chuyển động cong của chất điểm” – SGK Vật lý lớp 10 THPT 2. Mục tiêu nghiên cứu
Vận dụng lý luận dạy học hiên đại vê giảng dạy bài tập vật lý, soạn
thảo hệ thống bài tập và tổ chức hoạt động dạy học với hệ thống bài tập có sử
dụng phần mềm toán học Mathematica thuộc phần “chuyển động cong của
chất điểm” – SGK Vật lý lớp 10 THPT, góp phần đổi mới phƣơng pháp giảng
dạy, nâng cao chất lƣợng dạy học.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
Để đạt đƣợc mục đích đề ra chúng tui xác định đề tài có nhiệm vụ
nghiên cứu:
- Nghiên cứu các quan điểm hiện đại về dạy học, nghiên cứu cơ sở lý
luận về giải bài tập vật lý, nghiên cứu phần mềm toán học mathematica.
- Nghiên cứu nội dung và phân phối chƣơng trình các kiến thức “Chuyển
động cong của chất điểm” và các tài liệu liên quan nhằm xác định đƣợc mức độ
nội dung các kiến thức cơ bản và các kỹ năng học sinh cần nắm vững.
- Tìm hiểu thực tế dạy học kiến thức “Chuyển động cong của chất
điểm” nhằm phát hiện những khó khăn của giáo viên và học sinh, những sai
lầm phổ biến của học sinh. Từ đó đề xuất biện pháp khắc phục.
- Soạn thảo hệ thống bài tập có sử dụng phần mềm toán học
Mathematica để giải và sử dụng hệ thống bài tập này vào việc tổ chức hoạt
động dạy hoc giải bài tập chuyển động cong của chất điểm”
- Tiến hành thực nghiệm sƣ phạm theo tiến trình dạy học đã soạn thảo để
đánh giá hiệu quả của việc đƣa phần mềm toán học Mathematica vào giảng dạy
4. Đối tƣợng nghiên cứu
Hoạt động dạy học của giáo viên và học sinh lớp 10 THPT với sự hỗ
trợ của phần mềm toán học Mathematica.
5. Giả thuyết khoa học
Nếu học sinh có kiến thức cơ bản về tin học và kiến thức vật lý
“chuyển động cong của chất điểm “SGK Vật lý lớp 10 THPT, giáo viên
hƣớng dẫn hoạt động giải bài tập vật lý cho học sinh bằng cách khai thác và
sử dụng phần mềm toán học Mathematica một cách hợp lý thì sẽ góp phần
nâng cao chất lƣợng dạy học 6. Phƣơng pháp nghiên cứu
6.1. Nghiên cứu lý luận
- Nghiên cứu các tài liệu về tâm lý học, về lý luận dạy học nói chung và
tài liệu về lý luận dạy học vật lý nói riêng có liên quan đến đề tài, lý luận về
dạy giải BTVL dùng làm cơ sơ định hƣớng cho quá trình nghiên cứu.
- Nghiên cứu chƣơng trình, nội dung sách giáo khoa, sách giáo viên, và
các tài liệu tham khảo theo chƣơng trình SGK vật lý lớp 10, xác định mức độ
nội dung các kiến thức mà học sinh cần nắm vững.
- Nghiên cứu tài liệu về phần mềm toán học Mathematica.
6.2. Nghiên cứu thực tiễn
- Tìm hiểu việc sử dụng máy tính phục vụ giảng dạy các môn học ở
trƣờng THPT.
- Tìm hiểu việc dạy và học tin học hiện nay ở các trƣờng THPT.
- Điều tra thực tế dạy và học kiến thức “Chuyển động cong của chất
điểm” ở trƣờng THPT hiện nay.
7. Đóng góp của đề tài
- Đề tài góp phần hoàn thiện lý luận và phƣơng pháp dạy học Vật Lý.
- Giúp giáo viên các biện pháp để sử dụng phần mềm toán học
Mathematica vào dạy học giải bài tập Vật Lý phần “Chuyển động cong của
chất điểm” thành công.
8. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, tài liệu tham khảo, luận văn
đƣợc trình bày trong ba chƣơng:
Chƣơng 1: Cơ sở lý luận hiện đại về giảng dạy bài tập vật Lý phổ thông
bằng phần mềm toán học Mathematica.
Chƣơng 2: Thực trạng dạy học giải bài tập Vật Lý phần “Chuyển động
cong của chất điểm”- SGK Vật Lý lớp 10 THPT hiện nay và xây dựng hệ
thống bài tập có sử dụng phần mềm toán học Mathematica.
Chƣơng 3: Thực nghiệm sƣ phạm.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#1026346 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement