Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Tina_Huynh
#965185 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Miêu tả:Nghiên cứu sơ đồ tư duy và cách lập sơ đồ tư duy theo bài, theo chương. Điều tra thực trạng dạy học bộ môn sinh trong các trường trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Sử dụng sơ đồ tư duy thiết kế các bài giảng trong chương cấu trúc tế bào rồi tiến hành giảng dạy ở trường phổ thông. Thiết kế câu hỏi nội dung chuơng cấu trúc tế bào bằng sơ đồ tư duy. Thiết kế đề kiểm tra để đánh giá chất luợng học sinh sau khi dạy bằng sơ đồ tư duy
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Đối với giáo viên, thành công trong giảng dạy chính là làm sao cho học
sinh yêu thích môn của mình, làm sao để học sinh mong chờ đến tiết dạy của
mình. Nhƣng dƣờng nhƣ điều đó rất khó xẩy ra, đặc biệt với môn Sinh – một
môn học đƣợc đánh giá là khó học bởi lƣợng kiến thức lí thuyết quá nhiều mà bài
tập lại khó. Vì vậy, từ trƣớc đến nay học sinh hoàn toàn học theo kiểu chống
đối, chán nản. Có bao giờ chúng ta đặt câu hỏi: Học sinh không thích với môn
học là do giáo viên chƣa biết cách thu hút các em hay không? Là một giáo
viên dạy Sinh học trẻ mới ra trƣờng, tui muốn làm sao cho học sinh yêu thích
môn mình dạy, mong chờ đến tiết dạy của tui và hơn hết các em phải nắm
đƣợc kiến thức một cách chắc chắn.
Với các môn học nói chung và môn Sinh học nói riêng, lƣợng kiến thức
hoàn toàn không thể giảm tải, cũng không thể sửa đổi đƣợc bởi đó là khung
kiến thức chung, nên tui đi sâu vào tìm phƣơng pháp dạy sao cho phù hợp.
Hiện nay có rất nhiều phƣơng pháp dạy học mới đƣợc đƣa vào áp dụng, nhiều
công nghệ thông tin đƣợc đƣa vào giảng dạy. Tuy nhiên, một trong những khó
khăn của học sinh là chƣa thể nhớ đƣợc một lƣợng kiến thức rất lớn trong
từng môn học và chƣa liên kết đƣợc kiến thức ở các bài khác nhau đặc biệt là
các nội dung trong một chƣơng. Để quá trình học tập trở lên đơn giản hơn và
để giúp học sinh ghi nhớ bài thuận lợi hơn, nhà tâm lí học Tony Buzan đã đƣa
ra một loại sơ đồ giúp ghi nhớ nhanh và lâu đó là Sơ đồ tƣ duy.
Sơ đồ tƣ duy đã đƣợc áp dụng rộng dãi trên thế giới và những năm gần
đây đƣợc rất nhiều sinh viên của chúng ta chọn làm một phƣơng pháp học.
Tuy nhiên, đối với phổ thông thì Sơ đồ tƣ duy áp dụng cho từng môn học vẫn
còn chƣa nhiều. Chính vì những lí do trên nên tui chọn đề tài: “Sử dụng Sơ
đồ tư duy để thiết kế bài giảng chương “cấu trúc tế bào”, Sinh học lớp 10
(ban cơ bản) nhằm nâng cao nhận thức của học sinh”.
2. Lịch sử nghiên cứu
Từ xa xƣa Sơ đồ tƣ duy đã đƣợc sử dụng bởi các nhà thông thái, nhà
giáo dục, một bộ phận ngƣời dân nhƣng chỉ là dạng sơ khai. Ngày nay, ngƣời
ta đã khám phá ra những bản vẽ tƣơng tự nhƣ Sơ đồ tƣ duy trên đá của Tyros
vào thế kỉ thứ 3, phác thảo những khái niệm của Aristolte. Sau đó là những
phác thảo của Romon Llull (1235 - 1315) - một nhà triết học thế kỉ thứ 13.
Ngày nay sơ đồ tƣ duy đƣợc biết đến nhƣ con đẻ của giáo sƣ ngƣời Anh
- Tony Buzan. Ông hiện là tác giả của 92 đầu sách, đƣợc dịch ra trên 30 thứ
tiếng, xuất bản trên 125 quốc gia. Theo triết lý của Tony Buzan thì Sơ đồ tƣ
duy đƣợc hiểu là một cách mở ra sức mạnh tƣ duy, tạo ra những đột phá trong
suy nghĩ. Buzan nghiên cứu chuyên sâu về bộ não, trí nhớ, tìm ra quy luật khi
xây dựng sơ đồ gồm nhiều nhánh, giúp bộ não ghi chép các sự kiện một cách
hệ thống. Sơ đồ tƣ duy giúp luyện tập trí não.
Ở Việt Nam, hiện đã có 2 quyển sách dịch từ công trình của ông đƣợc
xuất bản là: “Sơ đồ tƣ duy” và “Sử dụng trí não của bạn”. Ngoài ra còn có tập
“Bài giảng lí luận dạy học hiện đại”.
3. Mục đích nghiên cứu
Sử dụng Sơ đồ tƣ duy thiết kế bài giảng chƣơng “Cấu trúc tế bào” để
dạy có hiệu quả hơn giúp học sinh nhanh chóng nắm bắt đƣợc cốt lõi nội dung
kiến thức bài học.
4. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu
Đối tƣợng nghiên cứu: Sử dụng Sơ đồ tƣ duy dạy học chƣơng “cấu trúc
tế bào”.
Khách thể nghiên cứu: Giáo viên sinh học và học sinh trƣờng THPT Hai
Bà Trƣng và trƣờng THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc.
5. Giả thiết khoa học
Sử dụng Sơ đồ tƣ duy thiết kế các bài giảng sẽ làm cho học sinh nắm
đựơc cốt lõi các nội dung kiến thức các bài học trong chƣơng “Cấu trúc tế
bào”.
6. Nhiệm vụ nghiên cứu
 Nghiên cứu Sơ đồ tƣ duy và cách lập Sơ đồ tƣ duy theo bài, theo chƣơng.
 Điều tra thực trạng dạy học bộ môn sinh trong các trƣờng THPT trên địa
bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
 Sử dụng Sơ đồ tƣ duy thiết kế các bài giảng trong chƣơng cấu trúc tế bào
rồi tiến hành giảng dạy ở trƣờng phổ thông.
 Thiết kế câu hỏi nội dung chuơng cấu trúc tế bào bằng Sơ đồ tƣ duy.
 Thiết kế đề kiểm tra để đánh giá chất luợng học sinh sau khi dạy bằng Sơ
đồ tƣ duy.
7. Phạm vi nghiên cứu
Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu việc sử dụng Sơ đồ tƣ duy trong thiết kế bài
giảng chƣơng cấu trúc tế bào, trên đối tƣợng học sinh ở địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
8. Phƣơng pháp nghiên cứu
8.1. Phương pháp nghiên cứu lí thuyết
Nghiên cứu các tài liệu liên quan đến Sơ đồ tƣ duy, lí luận dạy học hiện
đại, đo lƣờng và đánh giá, tâm lí học sƣ phạm, các luận văn và luận án, tài
liệu chuyên môn.
8.2. Phương pháp điều tra
 Trao đổi với giáo viên dạy môn sinh học về thực trạng dạy bộ môn sinh và
hứng thú của học sinh với môn sinh của trƣờng hiện nay.
 Lập phiếu điều tra để đánh giá mức độ hứng thú và tính tích cực của học
sinh với môn sinh học sau khi dạy bằng Sơ đồ tƣ duy.
8.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm
Thực hiện thực nghiệm sƣ phạm ở một số lớp sau đó so sánh kết quả
thông qua bài kiểm tra và phiếu điều tra.
8.4. Phương pháp sử lí số liệu
Chứng minh bằng thực nghiệm so sánh kết quả giảng dạy bằng phƣơng
pháp truyền thống: không sử dụng sơ đồ tƣ duy và có sử dụng sơ đồ tƣ duy
cho cùng một bài dạy ở các lớp học sinh có trình độ ngang nhau.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#1009606 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement