Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#965175 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Hóa học) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Nghiên cứu những cơ sở lí luận và thực tiễn về bồi dưỡng năng lực tự học cho học viên HV bằng tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun môn Hóa đại cương ở trường Sĩ quan lục quân 1 (SQLQ1). Tìm hiểu quá trình tự học có hướng dẫn và phương pháp đào tạo cao đẳng, đại học. Vận dụng phương pháp tự học có hướng dẫn theo môđun trong dạy học hóa học đối với HV nhà trường quân đội. Biên soạn tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun bao gồm các vấn đề lí thuyết, bài tập chương Nhiệt động hóa học và chương Dung dịch theo chương trình môn Hóa đại cương ở trường SQLQ1. Thử nghiệm đánh giá tính khả thi và tính hiệu quả việc sử dụng tài liệu có hướng dẫn cho HV ở trường SQLQ1 như Tổ chức thực nghiệm sư phạm. Xử lý thống kê các số liệu và rút ra kết luận
1. Lí do chọn đề tài
Chúng ta đang sống trong thời đại có nhiều biến động về đời sống xã
hội, thời đại khoa học và công nghệ đang phát triển với tốc độ nhanh chƣa
từng thấy trong lịch sử phát triển của xã hội loài ngƣời. Thực tế đó đòi hỏi
các trƣờng đại học, cao đẳng phải đặc biệt quan tâm tới nhiệm vụ phát triển
năng lực hoạt động trí tuệ cho sinh viên, đặc biệt là năng lực tƣ duy độc
lập, sáng tạo của ngƣời cán bộ khoa học kỹ thuật tƣơng lai. Tính độc lập
của hoạt động trí tuệ thể hiện ở chỗ sinh viên tự mình phát hiện được vấn
đề, tự mình đề xuất được cách giải quyết và cao nhất là tự mình giải
quyết được vấn đề.
Điều kiện cần thiết để dạy học thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển trí tuệ
của sinh viên là hoạt động dạy ở đại học phải không ngừng đi trƣớc, đón
trƣớc sự phát triển trí tuệ và dạy học phải vừa sức sinh viên. Điều đó đòi
hỏi dạy học đại học cần có sự thích ứng sâu sắc giữa ngƣời dạy và
ngƣời học, phƣơng pháp dạy và phƣơng pháp học. Một trong những vấn đề
đổi mới phƣơng pháp dạy học ở bậc đại học là nâng cao tính tự học, tự
nghiên cứu cho sinh viên nhằm phát huy nội lực của ngƣời học, nâng cao
hiệu quả học tập, giúp sinh viên học cách học, giúp sinh viên tiếp cận
nghiên cứu khoa học. Qua tự học, tự nghiên cứu và qua hoạt động hợp tác,
sinh viên rèn luyện đƣợc nhiều năng lực, phẩm chất giúp họ có thể tiếp tục
tự học, tự nghiên cứu về sau và tự học suốt đời.
Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng nêu
rõ: “Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện
đại hóa, xã hội hóa; đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy
học; đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán
bộ quản lý giáo dục, đào tạo. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào
tạo, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực
hành”, “Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa
nhà trường với gia đình và xã hội; xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội và
điều kiện cho mọi công dân được học tập suốt đời”.
Định hƣớng đổi mới chƣơng trình giáo dục ở nƣớc ta đặc biệt coi
trọng phƣơng pháp dạy học. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có qui chế tạm thời
ban hành kèm theo Quyết định 2091 ngày 07 tháng 10 năm 1993 về tổ chức
đào tạo đại học theo hình thức tự học có hƣớng dẫn: "Áp dụng thật sự công
nghệ môđun hoá kiến thức và quản lý theo hệ thống học phần", đồng thời
"Đổi mới phương pháp giảng dạy trong các trường đại học theo hướng
thực nghiệm những phương pháp sư phạm tích cực".
Với đặc điểm học viên trƣờng Sĩ quan lục quân 1 đều là những chiến
sĩ quân đội, có ý thức kỉ luật, có tinh thần nghiêm túc, tinh thần tự lực
trong mọi mặt đều rất cao vì vậy việc tổ chức cho học viên trƣờng Sĩ quan
lục quân 1 học tập môn Hoá đại cƣơng bằng phƣơng pháp tự học có hƣớng
dẫn theo môđun thì sẽ nâng cao chất lƣợng học tập và tăng cƣờng khả năng
tự học, tự nghiên cứu của học viên.
Xuất phát từ những lý do trên, chúng tui lựa chọn và tiến hành
nghiên cứu đề tài "Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun tăng
cường năng lực tự học, tự nghiên cứu cho học viên ở trường Sĩ quan lục
quân 1 môn học Hoá đại cương phần Nhiệt động hóa học và Dung
dịch’’.
2. Lịch sử nghiên cứu của vấn đề
Từ những năm 1990, khái niệm mođun dạy học đã đƣợc vận dụng
vào các lĩnh vực giáo dục đại học, dạy nghề…. Cố giáo sƣ Nguyễn Ngọc
Quang là ngƣời tiên phong nghiên cứu và đã đƣa ra khái niệm về mođun
dạy học: “Mođun dạy học là một đơn vị chƣơng trình tƣơng đối độc lập,
đƣợc cấu trúc một cách đặc biệt nhằm phục vụ cho ngƣời học. Nó chứa
đựng cả mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, phƣơng pháp dạy học và hệ
thống công cụ đánh giá kết quả lĩnh hội, gắn bó chặt chẽ với nhau thành
một thể hoàn chỉnh”.
Theo hƣớng nghiên cứu này, từ năm 1993, Giáo sƣ cùng giảng viên
Đặng Thị Oanh đã đề xuất biện pháp vận dụng tiếp cận mođun vào việc
đào tạo sinh viên tại trƣờng ĐHSP Hà Nội. Đó là nghiên cứu tình huống
mô phỏng hành vi, biên soạn theo tiếp cận mođun rèn kỹ năng dạy học cho
sinh viên. Phát triển vấn đề nghiên cứu, đến năm 1995, tác giả Đặng Thị
Oanh đã bảo vệ thành công luận án Phó Tiến sỹ: “Dùng bài toán tình huống
mô phỏng rèn luyện kỹ năng thiết kế công nghệ bài nghiên cứu tài liệu mới
cho sinh viên khoa hóa học ĐHSP”.
Vận dụng tiếp cận mođun, Phạm Văn Lâm năm 1995, Ngô Quang
Sơn năm 2002 trong luận án Tiến sỹ về lí luận dạy học, đã xây dựng các
mođun dạy học trong dạy học lý thuyết và thực hành vật lý ở trƣờng đại
học kỹ thuật, các trung tâm giáo dục thƣờng xuyên.
Năm 2010 luận án Tiến sĩ của tác giả Nguyễn Thị Ngà bảo vệ tại
trƣờng ĐHSPHN với đề tài “Xây dựng và sử dụng tài liệu tự học có hƣớng
dẫn theo môđun phần kiến thức cơ sở hóa học chung - chƣơng trình THPT
chuyên hóa học góp phần nâng cao năng lực tự học cho học sinh”.
Tại trƣờng Đại học Sƣ phạm một số luận văn Thạc sĩ nhƣ: Hoàng
Thị Bắc năm 2002, đã nghiên cứu đề tài: “Nâng cao chất lƣợng thực hành
thí nghiệm, phƣơng pháp dạy học hóa học ở trƣờng ĐHSP bằng phƣơng
pháp tự học có hƣớng dẫn theo mođun”; Trần Thị Thu Hằng năm 2003 đã
báo cáo luận văn Thạc sĩ: “Bồi dƣỡng năng tự học cho học sinh khối THPT
chuyên hoá thông qua bài tập hoá học”, Nguyễn Thị Hằng năm 2003, đã
báo cáo luận văn tốt nghiệp: “Bồi dƣỡng năng tự học cho học sinh giỏi hoá
bằng tài liệu tự học có hƣớng dẫn thông qua chƣơng điện li”.
Luận văn Thạc sĩ của tác giả Lê Hoàng Hà: “Nâng cao chất lƣợng dạy
học phần Hoá hữu cơ (chuyên môn I) ở Trƣờng CĐSP bằng phƣơng pháp
tự học có hƣớng dẫn theo môđun”, bảo vệ năm 2003 tại trƣờng ĐHSP Hà
Nội.
Luận văn Thạc sĩ của tác giả Hoàng Thị Kiều Trang: “Nâng cao chất
lƣợng dạy học phần Hoá vô cơ (chuyên môn I) ở Trƣờng CĐSP bằng
phƣơng pháp tự học có hƣớng dẫn theo môđun”, bảo vệ năm 2004 tại
trƣờng ĐHSP Hà Nội.
Luận văn Thạc sĩ của tác giả Bùi Thị Tuyết Mai: “Nâng cao năng lực tự
học cho học sinh giỏi hoá học bằng tài liệu tự học có hƣớng dẫn theo
môđun (Chƣơng Ancol-phenol và chƣơng Anđehit-xeton)” bảo vệ năm
2007 tại trƣờng ĐHSP Hà Nội.
Luận văn Thạc sĩ của tác giả Nguyễn Thị Toàn: “Nâng cao năng lực tự
học cho học sinh chuyên hóa học bằng tài liệu tự học có hƣớng dẫn theo
môđun (phần hóa học vô cơ lớp 12)”, bảo vệ năm 2009 tại trƣờng ĐHSP
Hà Nội.
Ngoài ra còn có nhiều công trình nghiên cứu khác là các luận văn
thạc sĩ , các khóa luận tốt nghiệp trong các môn học Hóa học vô cơ , Hóa
học Hữu cơ ... theo hƣớ ng vân ̣ dụng tiếp cận mô đun cho sinh viên các khối
trƣờ ng sƣ pham ̣ , học sinh các trƣờng phổ thông . Trong chuyên ngành Lý
luân ̣ và PPDH Hóa hoc ̣ cho đến nay chƣa có ai vân ̣ dun ̣ g tiếp cân ̣ mô đun
để biên soạn tài liệu tự học có hƣớng dẫn cho học viên khối nhà trƣờng
quân đôị , vì vậy tui đã chọn đề tài này áp dụng cho học viên trƣờng Sĩ quan
Lục quân 1.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Thiết kế tài liệu tự học có hƣớng dẫn, bao gồm các vấn đề lý thuyết
và bài tập Hoá đại cƣơng và nghiên cứu việc sử dụng tài liệu đó, góp phần
nâng cao năng lực tự học cho học viên trƣờng Sĩ quan Lục quân 1.
3.2. Nhiêm ̣ vụ nghiên cứ u
 Nghiên cứu những cơ sở lí luận và thực tiễn về bồi dƣỡng năng lực tự
học cho HV bằng tài liệu tự học có hƣớng dẫn theo môđun môn Hóa đaị
cƣơng ở trƣờ ng SQLQ 1.
- Tìm hiểu quá trình tự học có hƣớng dẫn và phƣơng pháp đào tao ̣ cao
đẳng, đaị hoc ̣ .
- Vận dụng phƣơng pháp tự học có hƣớng dẫn theo môđun trong dạy
học hóa học đối với HV nhà trƣờ ng quân đôị .
 Biên soạn tài liệu tự học có hƣớng dẫn theo môđun bao gồm các vấn đề
lí thuyết, bài tập chƣơng Nhiêṭ đôn ̣ g hóa học và chƣơng Dung dic̣ h theo
chƣơng trình môn Hóa đaị cƣơng ở trƣờ ng SQLQ 1.
 Thử nghiệm đánh giá tính khả thi và tính hiệu quả việc sử dụng tài liệu
có hƣớng dẫn cho HV ở trƣờ ng SQLQ 1.
- Tổ chức thực nghiệm sƣ phạm.
 Xử lý thống kê các số liệu và rút ra kết luận.
4. Khách thể, đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Khách thể nghiên cứu
Quá trình dạy và học môn Hoá đại cƣơng ở trƣờng SQLQ1.
4.2. Đối tượng nghiên cứu
Mối quan hệ giữa phƣơng pháp tự học có hƣớng dẫn theo môđun với
chất lƣợng môn hoá đại cƣơng ở trƣờng SQLQ1.
4.3. Phạm vi nghiên cứu
Quá trình dạy học hoá học ở trƣờng SQLQ1 Học phần hoá đại cƣơng
chƣơng Nhiệt động hóa học và chƣơng Dung dịch.
5. Giả thuyết khoa học
Nếu xây dựng đƣợc một tài liệu tự học có hƣớng dẫn theo mođun
tốt, tổ chức sử dụng tài liệu đó cho học viên trƣờng Sĩ quan lục quân 1 một
cách hợp lý và có hiệu quả thì sẽ nâng cao đƣợc chất lƣợng dạy học và tăng
cƣờng năng lực tự học, tự nghiên cứu của học viên.
6. Các phƣơng pháp nghiên cứu
6.1. Các phương pháp nghiên cứu lí luận
Phƣơng pháp phân tích và tổng hợp lí thuyết, phƣơng pháp mô hình
hoá, phƣơng pháp giả thuyết.
6.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn
- Quan sát, trò chuyện với HV nhằm đánh giá khả năng tự học của HV.
- Điều tra thăm dò trƣớc và sau thực nghiệm sƣ phạm.
- Phƣơng pháp chuyên gia : tham khảo ý kiến đóng góp của các thầy , cô
giáo lâu năm để hoàn thiện tài liệu tự học . Trao đổi kinh nghiệm với các
nhà giáo dục , các GV về kinh nghiệm giảng dạy .
- Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm.
6.3. Các phương pháp thống kê toán học
Dùng phƣơng pháp thống kê toán học xử lí các số liệu , kết quả của
viêc ̣ điều tra và thƣc ̣ nghiêm ̣ sƣ pham ̣ để có nhƣ̃ng nhân ̣ xét , đánh giá xác
thƣc ̣ .
7. Đóng góp mới của đề tài
Nhằm đổi mới PPDH theo hƣớng phát huy tính tích cực , chủ động
của HV ở trƣờ ng SQLQ 1 học môn Hóa đại cƣơng , luận văn đã thể hiện
đƣợc một số điểm sau:
 Luận văn đã vận dụng tiếp cận môđun trong việc biên soạn tài liệu
dạy và học chƣơng Nhiệt động hóa học và chƣơng Dung dịch của môn Hoá
đại cƣơng cho HV trƣờng SQLQ1, góp phần tăng cƣờng năng lực tự học tự
nghiên cứu của HV.
 Thiết kế môđun phụ đạo bổ trợ cho môđun chính.
 Biên soạn các câu hỏi kiểm tra môn hóa đại cƣơng chƣơng Nhiệt
động hóa học và chƣơng Dung dịch
 Tổ chức cho học viên tham gia vào quá trình tự đánh giá và đánh
giá lẫn nhau.
8. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần mở đầu , kết luân ̣ , khuyến nghi ̣và tài liêu ̣ ham khảo , luận
văn đƣơc ̣ trình bày trong 3 chƣơng:
Chƣơng 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn của phƣơng pháp tự học có
hƣớng dẫn theo môđun.
Chƣơng 2: Tổ chức dạy học học phần Hoá đại cƣơng ở trƣờng
SQLQ1 bằng phƣơng pháp tự học có hƣớng dẫn theo môđun.
Chƣơng 3: Thực nghiệm sƣ phạm
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
#1016736 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement