Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By yennhi_yennhi620
#965072 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Luận văn:Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học theo định hướng phát triển năng lực (Chương 8 - Hóa học 11 - trung học phổ thông) :
Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (bộ môn Hóa học) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ.................................................................................ix
MỞ ĐẦU ................................................................................................................1
1. Lí do chọn đề tài..................................................................................................1
2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu . .................................................................................2
3. Mục đích của đề tài..............................................................................................4
4. Nhiệm vụ của đề tài.............................................................................................4
5. Khách thể và đối tượng nghiên cứu.....................................................................5
6. Phạm vi nghiên cứu .............................................................................................5
7. Giả thuyết khoa học.............................................................................................5
8. Phương pháp nghiên cứu .....................................................................................6
9. Những đóng góp mới của đề tài...........................................................................6
10. Cấu trúc của luận văn. .......................................................................................6
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN
NĂNG LỰC CHO HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP HÓA HỌC ....................7
1.1. Giáo dục định hướng kết quả đầu ra và phát triển năng lực của học sinh...........7
1.2. Năng lực và sự phát triển năng lực....................................................................7
1.2.1. Khái niệm năng lực........................................................................................7
1.2.2. Một số năng lực chung và năng lực đặc thù môn hóa học cần phát triển
cho học sinh trung học phổ thông ............................................................................9
1.3. Bài tập hóa học. ................................................................................................9
1.3.1. Khái niệm bài tập hóa học..............................................................................9
1.3.2. Phân loại bài tập hóa học .............................................................................10
1.3.3. Ý nghĩa của bài tập hóa học .........................................................................11
1.3.4. Định hướng xây dựng câu hỏi, bài tập theo định hướng phát triển năng lực
học sinh.................................................................................................................12
1.3.4.1. Tiếp cận bài tập theo định hướng năng lực................................................12
1.3.4.2. Phân loại bài tập theo định hướng năng lực...............................................13
1.3.4.3. Những đặc điểm của bài tập theo định hướng năng lực .............................15
1.3.4.4. Các bậc trình độ trong bài tập theo định hướng năng lực...........................16
1.4. Dạy học phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học cho học sinh..............17
1.4.1. Khái niệm năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học............................................17
1.4.2. Những biểu hiện của năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học............................18
1.4.3. Các biện pháp rèn luyện và phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
cho học sinh ..........................................................................................................19
1.4.4. Công cụ đánh giá năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học của người học.........20
1.5. Dạy học phát triển năng lực tính toán hóa học ...............................................20
1.5.1. .Khái niệm năng lực tính toán hóa học .........................................................20
1.5.2. Những biểu hiện của năng lực tính toán hóa học..........................................20
1.5.3. Các biện pháp rèn luyện và phát triển năng lực tính toán hóa học ................20
1.5.4. Công cụ đánh giá năng lực tính toán hóa học ..............................................21
1.6. Dạy học phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.............................21
1.6.1. Khái niệm năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề ......................................21
1.6.2. Những biểu hiện của năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề ......................22
1.6.3. Các biện pháp rèn luyện và phát triển năng lực phát hiện và giải quyết
vấn đề cho học sinh ...............................................................................................22
1.6.4. Công cụ đánh giá năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề của người học. ...22
1.7. Thực trạng sử dụng bài tập hoá học và phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ
hoá học, năng lực tính toán, năng lực PH & GQVĐ cho học sinh trong quá trình
dạy học hóa học ở trường THPT Vạn Xuân, Đan Phượng Hà Nội hiện nay. ..............23
1.7.1. Điều tra thực trạng .......................................................................................23
1.7.2. Đánh giá kết quả điều tra .............................................................................23
1.7.2.1. Về đánh giá kết quả điều tra giáo viên.......................................................23
1.7.2.2. Về đánh giá kết quả điều tra học sinh........................................................25
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 ........................................................................................26

CHƯƠNG 2:TUYỂN CHỌN, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP
HÓA HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THÔNG QUA
CHƯƠNG DẪN XUẤT HALOGEN-ANCOL-PHENOL. HÓA HỌC LỚP 11....27
2.1. Phân tích nội dung, chương trình chương Dẫn xuất halogen –Ancol –Phenol
Hóa học 11 cơ bản ở trường THPT........................................................................27
2.1.1. Vị trí của chương Dẫn xuất halogen –Ancol –Phenol trong chương trình hóa
hữu cơ phổ thông...................................................................................................27
2.1.2. Nội dung kiến thức chương 8 SGK hóa học 11 ............................................27
2.1.3. Đặc điểm cấu trúc chung nội dung và phương pháp dạy học chương Dẫn xuất
halogen-Ancol-Phenol ...........................................................................................28
2.2. Nguyên tắc lựa chọn và xây dựng BTHH theo định hướng phát triển năng lực......32
2.2.1. Nguyên tắc lựa chọn ....................................................................................32
2.2.2. Nguyên tắc xây dựng bài tập hóa học theo định hướng phát triển năng lực ..32
2.3. Quy trình biên soạn câu hỏi/bài tập kiểm tra, đánh giá theo định hướng năng lực
của một chủ đề ......................................................................................................32
2.4. Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng bài tập hóa học chương Dẫn xuất halogen –
Phenol- Ancol nhằm phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho HS
ở trường phổ thông ................................................................................................36
2.4.1. Quy trình tuyển chọn, xây dựng bài tập hóa học nhằm phát triển năng lực PH
và GQVĐ ..............................................................................................................36
2.4.2. Xây dựng và sử dụng bài tập hóa học để rèn cho học sinh năng lực phát hiện
vấn đề trong học tập ..............................................................................................36
2.4.2.1. Sử dụng bài tập lý thuyết để rèn cho HS phát hiện vấn đề có chứa đựng mâu
thuẫn giữa kiến thức đã học và kiến thức mới cần hình thành trong giờ lên lớp
truyền thụ kiến thức mới, luyện tập .......................................................................36
2.4.2.2. Sử dụng một số bài tập định lượng để phát triển năng lực phát hiện vấn đề
(phát hiện dạng bài, phát hiện các kiến thức mấu chốt) và cách giải quyết vấn đề
cho học sinh ..........................................................................................................44
2.4.3. Hệ thống bài tập tự luyện cho học sinh .......................................................49
2.5. Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng bài tập hóa học phần dẫn xuất halogen, phenol,
ancol nhằm phát triển năng lực tính toán hóa học cho HS ở trường phổ thông..............53
2.5.1. Quy trình lựa chọn và xây dựng bài tập hóa học nhằm phát triển năng lực tính
toán hóa học ..........................................................................................................53
2.5.2. Xây dựng, sử dụng bài tập hóa học để rèn cho học sinh năng lực tính toán hóa
học trong học tập...................................................................................................54
2.5.2.1.Tính theo phương trình và hệ phương trình................................................54
2.5.2.2. Sử dụng các phương pháp trung bình. .......................................................56
2.5.2.3.Phương pháp tăng giảm khối lượng............................................................58
2.5.2.4. Sử dụng phương pháp bảo toàn nguyên tố, bảo toàn khối lượng
vào giải toán hóa học.............................................................................................62
2.5.2.5. Hiệu suất phản ứng- các bài toán vận dụng vào thực tiễn ..........................64
2.5.3. Bài tập tự luyện............................................................................................66
2.6. Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng bài tập hóa học phần dẫn xuất halogen,
phenol, ancol nhằm phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học cho HS ở trường
phổ thông ..............................................................................................................67
2.6.1. Quy trình lựa chọn và xây dựng bài tập hóa học nhằm phát triển năng lực sử
dụng ngôn ngữ hóa học .........................................................................................67
2.6.2. Sử dụng bài tập hóa học để rèn cho học sinh năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa
học cần hình thành trong giờ lên lớp truyền thụ kiến thức mới ..............................68
2.6.3. Bài tập tự luyện...........................................................................................74
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 ........................................................................................75
CHƯƠNG 3:THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM............................................................77
3.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm .....................................................................77
3.2. Nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm ....................................................................77
3.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm ................................................................77
3.3.1. Kế hoạch......................................................................................................77
3.3.2. Tiến trình thực nghiệm sư phạm ..................................................................78
3.4. Kết quả thực nghiệm sư phạm.........................................................................78
3.5. Xử lí kết quả thực nghiệm sư phạm ................................................................79
3.5.1. Xử lí theo phương pháp thống kê toán học...................................................79
3.5.2. Xử lí theo tài liệu nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ..........................82
3.6. Đánh giá năng lực HS qua bảng kiểm quan sát ..............................................84

3.7. Phân tích kết quả thực nghiệm ........................................................................87
TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 ........................................................................................88
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ........................................................................89
1. Kết luận.............................................................................................................89
2. Khuyến nghị ......................................................................................................90
TÀI LIỆU THAM KHẢO .....................................................................................91
PHẦN PHỤ LỤC ..................................................................................................94
PHỤ LỤC 1: PHIẾU HỎI GIÁO VIÊN.................................................................94
PHỤ LỤC 2: PHIẾU ĐIỀU TRA HỌC SINH .................................................... 100
PHỤ LỤC 3:BẢNG KIỂM QUAN SÁTNĂNG LỰC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI
QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HS ................................................................................. 101
PHỤ LỤC 4: BẢNG KIỂM QUAN SÁT NĂNG LỰC SỬ DỤNG NGÔN NGỮ
HÓA HỌC .......................................................................................................... 102
PHỤ LỤC 5: BẢNG KIỂM QUAN SÁT NĂNG LỰC TÍNH TOÁN .................. 103
PHỤ LỤC 6:PHIẾU NHẬN XÉTVỀ CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ
CỦA HỆ THỐNG BTHH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ....................................... 104
PHỤ LỤC 7: ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT.............................................................. 103
PHỤ LỤC 8: MỘT SỐ GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM........................................... 108
Đất nước ta đang thực hiện công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện về giáo
dục và đào tạo, có nhiều sự thay đổi về mục tiêu, phương pháp giáo dục: Chuyển
mạnh quá trình giáo dục từ chú trọng trang bị kiến thức (nâng cao dân trí) sang tập
trung phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học (năng lực công dân). Vì
vậy việc dạy học cũng phải chuyển dần từ trang bị kiến thức sang chú trọng phát
triển năng lực.
Hóa học là một môn khoa học vừa lý thuyết, vừa thực nghiệm nên có rất
nhiều khả năng trong việc phát triển những năng lực nhận thức cho học sinh. Nó
cung cấp cho học sinh những tri thức khoa học phổ thông, cơ bản về các chất, sự
biến đổi các chất, mối liên hệ qua lại giữa công nghệ hóa học, môi trường và con
người. Việc vận dụng những kiến thức hóa học vào cuộc sống sẽ làm phát triển ở
các em tính tích cực, tự lập, óc sáng kiến, những hứng thú nhận thức, tinh thần
vượt khó, tức là những phẩm chất quí báu đối với cuộc sống, lao động.
Khi học sinh tham giải bài tập Hóa học là lúc các em hoạt động tự lực để
củng cố và trau dồi kiến thức hóa học của mình. Bài tập Hóa học cung cấp cho học
sinh không chỉ kiến thức, cả con đường để giành lấy kiến thức, cả niềm vui sướng
của sự phát hiện ra kiến thức. Do vậy, bài tập hóa học vừa là mục đích, vừa là nội
dung, lại vừa là phương pháp dạy học hiệu nghiệm. Thực tế dạy học cho thấy, bài
tập Hóa học nói chung có tác dụng giúp học sinh rèn luyện và phát triển tư duy, giải
quyết được nhiều vấn đề trong cuộc sống. Thông qua việc giải những bài tập Hóa
học học sinh có điều kiện để bồi dưỡng phát triển năng lực nói chung và năng lực
chuyên biệt của môn Hóa học nói riêng .
Như vậy, phát triển năng lực cho học sinh là một nhiệm vụ cấp bách đối với
nền giáo dục để có thể góp phần đào tạo được một thế hệ trẻ tương lai đáp ứng được
yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Chính vì lí do đó, để góp phần nâng cao chất lượng dạy học, chúng tui chọn
đề tài : “Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập Hóa học theo định
hướng phát triển năng lực (Chương 8- Hóa học 11 –Trung học phổ thông)”
2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu
Việc nghiên cứu các vấn đề về bài tập Hóa học từ trước đến nay đã có rất
nhiều công trình của các tác giả như GS.TS. Nguyễn Ngọc Quang nghiên cứu lý

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1033927 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement