Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By xomxixon
#965053 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận Văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Toán học) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Trình bày về định hướng đổi mới Phương pháp dạy học (PPDH) ở Trung học phổ thông (THPT), tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh (HS) trong học tập môn Toán hiện nay. Nghiên cứu cơ sở lý luận của dạy học định lí. Phân tích ưu, nhược điểm của mỗi tiến trình dạy học định lí ở trường phổ thông. Tổng quan về việc sử dụng công nghệ thông tin trong việc dạy học Toán ở Việt Nam. Nghiên cứu phần mềm Cabri 3D và ứng dụng Cabri 3D trong dạy học định lí hình học không gian (HHKG) lớp 11. Phân tích chương trình và sách giáo khoa THPT năm 2007 phần HHKG - xây dựng một số tình huống dạy học điển hình như : thiết kế được 8 ví dụ cụ thể minh họa sử dụng phần mềm Cabri 3D trong dạy học định lí, thực hiện 1 tiết dạy thực nghiệm, soạn hai giáo án sử dụng Cabri 3D trong dạy học HHKG. Xây dựng thực nghiệm sư phạm kiểm chứng các giả thiết, đưa ra một số khuyến nghị: Cần cho giáo viên chủ động hơn về thời gian của nội dung dạy học có như vậy mới phát huy được tối đa tính tích cực của học sinh thông qua các hoạt động, cung cấp và bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên và các PPDH tích cực cũng như cách sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại, cần đầu tư và nâng cấp hệ thống máy tính trong trường phổ thông để giáo viên và học sinh chủ động hơn khi thực hành trên máy
3. Câu hỏi nghiên cứu
4. Khách thể nghiên cứu và đối tƣợng khảo sát
5. Phạm vi nghiên cứu
6. Giả thuyết khoa học
7. Phƣơng pháp nghiên cứu
8. Những đóng góp của luận văn
9. Cấu trúc của luận văn
Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. Định hƣớng đổi mới PPDH ở THPT hiện nay
1.1.1. Xác lập vị trí chủ thể của ngƣời học, bảo đảm tính tự giác, tích cực, chủ động và
sáng tạo của hoạt động học tập đƣợc thực hiện độc lập hay trong giao lƣu
1.1.2. Tri thức đƣợc cài đặt trong các tình huống có dụng ý sƣ phạm
1.1.3. Khai thác những phƣơng tiện dạy học để tiếp nối và gia tăng sức mạnh của con
ngƣời
1.1.4. Xác định vai trò mới của ngƣời thầy với tƣ cách là ngƣời thiết kế, uỷ thác, điều
khiển và thể chế hóa
1.2. Phƣơng pháp dạy học tích cực
1.2.1. Các dấu hiệu đặc trƣng của phƣơng pháp dạy học tích cực
1.2.2. Tích cực hoá HĐ của HS trong học tập 1
1.2.3. Dạy học theo quan điểm thực nghiệm 1
1.3. Dạy học định lí 1
1.3.1. Khái niệm định lí và định lí toán học 1
1.3.2. Những yêu cầu cơ bản khi DH định lí toán học 1
1.3.3. Tiến trình dạy học định lí ở trƣờng phổ thông 1
1.3.4. Ƣu điểm và nhƣợc điểm của mỗi tiến trình 1
1.3.5 .Phát triển năng lực chứng minh toán học 2
1.4. Sử dụng CNTT trong DH toán 2
1.4.1. Tổng quan về việc sử dụng CNTT trong việc DH toán ở Việt Nam 2
1.4.2. Vai trò của CNTT trong dạy học toán 2
1.4.3. Một số hƣớng chính trong việc sử dụng CNTT trong DH Toán 2
1.4.4. Sử dụng CNTT nhƣ công cụ dạy học 2
1.4.5. Môi trƣờng dạy học có sự hỗ trợ của CNTT 2
1.5. Phần mềm DH Cabri 3D 2
1.5.1. Giới thiệu phần mềm Cabri 3D 2
1.5.2. Những ƣu điểm của phần mềm Cabri 3D trong dạy học HHKG 3
1.5.3. Sử dụng phần mềm Cabri 3D trong dạy học theo quan điểm tƣơng tác 3
Kết luân ̣ chƣơng 1 3
Chƣơng 2: PHÂN TÍCH CHƢƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA THPT
NĂM 2007 PHẦN HHKG - XÂY DỰNG MỘT SỐ TÌNH HUỐNG DẠY HỌC
ĐIỂN HÌNH
3
2.1. Chƣơng trình HHKG ở THPT 3
2.1.1. Nguyên tắc xây dựng chƣơng trình ở THPT 3
2.1.2. Mục tiêu của môn Toán ở THPT 3
2.1.3 Mục tiêu của phần HHKG 3
2.2. Phân tích SGK Toán lớp 11 phần hình học không gian 4
2.2.1. Các định lí trong chƣơng trình HHKG lớp 11 4
2.2.2. Cách xây dựng định lí HHKG trong SGK 4
2.2.3. Phân tích bài tập trong SGK 5
2.3. Một số ví dụ về dạy học định lí khi sử dụng Cabri 3D 5
Kết luận chƣơng 2 6
Chƣơng 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 6
3.1. Mục đích thực nghiệm sƣ phạm
3.2. Nhiệm vụ thực nghiệm sƣ phạm
3.3. Lựa chọn đối tƣợng thực nghiệm
3.4. Nội dung thực nghiệm sƣ phạm
3.5. Kết quả thực nghiệm
1. Kết luận
2. Khuyến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
89
MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Thế kỷ XXI, thế kỷ phát triển khoa học-công nghệ cao, thế kỷ của nền kinh tế tri
thức, với sự phát triển vũ bão về khoa học, đòi hỏi ngành giáo dục cần ứng dụng
CNTT vào các hoạt động DH để tiếp cận với khoa học hiện đại (nhƣ các phƣơng tiện
nghe, nhìn, truyền thông, máy vi tính) và tận dụng những thành tựu trong công nghệ
dạy và học. Hơn nữa sự xuất hiện của nền kinh tế toàn cầu hoá, và nền kinh tế tri thức
đang đƣa xã hội loài ngƣời tới kỷ nguyên mới và nó cũng đòi hỏi một hệ thống giáo
dục mới, có nội dung phƣơng pháp mới nhằm tạo ra con ngƣời với kỹ năng toàn cầu.
Đối với Việt Nam, hiện nay sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đang đặt
ra yêu cầu cho ngành Giáo dục phải đổi mới PPDH và ứng dụng CNTT vào các
hoạt động trong nhà trƣờng nhằm mục tiêu đào tạo con ngƣời lao động mới góp
phần giải quyết hai vấn đề quan trọng là phát triển nguồn nhân lực và chiếm lĩnh
những công nghệ cao. Do vậy, ứng dụng CNTT trong đổi mới PPDH và các hoạt
động Giáo dục khác là vấn đề cần thiết và quan trọng trong công tác chỉ đạo quản lý
Dạy-Học. Ngay trong chỉ thị số 29/2001/CT-BGD&ĐT ngày 30/7/2001 của bộ
trƣởng bộ GD&ĐT về việc tăng cƣờng dạy đào tạo và ứng dụng CNTT trong ngành
giáo dục giai đoạn 2001-2005 đã yêu cầu: “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT ở tất cả các
cấp học, bậc học, ngành học theo hƣớng sử dụng CNTT nhƣ là công cụ hỗ trợ đắc
lực nhất cho đổi mới phƣơng pháp giảng dạy, học tập ở tất cả các môn học”. Năm
học 2008-2009 đƣợc Bộ GD&ĐT chọn là năm học ứng dụng CNTT trong DH.
Thực tế DH và nhiều nghiên cứu Giáo dục cho thấy DH với sự hỗ trợ của CNTT đã
làm cho các tiết dạy trở nên sinh động hơn, HS lĩnh hội tri thức một cách chủ động hơn và
hơn thế nữa đã kích thích đƣợc hứng thú học tập của HS.
Thực hiện chủ trƣơng đổi mới, trong năm 2005 Bộ GD&ĐT vừa ban hành
chƣơng trình, SGK mới với nhiều điểm mới. Điểm nổi bật là trong các tiết dạy đã tăng
thời lƣợng dành cho những hoạt động học tập tích cực của HS. Điều này tạo điều kiện
trực tiếp giúp HS tiếp tục nâng cao năng lực tự học và GV tích cực đổi mới PPDH.
HHKG là một trong những môn học trừu tƣợng đòi hỏi HS phải tƣởng tƣợng
nhiều đôi khi rất khó hình dung. Hơn thế nữa, nó đƣợc kết cấu bởi một hệ thống các khái
niệm, định lí, tính chất, tiên đề có mối liên hệ với nhau theo một thể thống nhất do đó
việc nghiên cứu ứng dụng phần mềm tiên tiến vào DH HHKG đặc biệt là DH định lí để
giúp HS tăng thêm niềm tin vào tri thức, tạo đƣợc động cơ kích thích HS khám phá tìm
tòi tri thức là một việc làm cấp thiết.
Hiện nay các nghiên cứu ứng dụng các phần mềm trong DH HHKG chƣa có
nhiều. Trong các phần mềm DH, phần mềm dạy HHKG Cabri 3D đã đƣợc Việt hóa và
đã đƣợc Bộ GD&ĐT đƣa vào chƣơng trình đào tạo GV năm học 2008-2009. Phần
mềm cho phép hiển thị và thao tác trong không gian ba chiều cho mọi loại đối tƣợng,
có thể tạo các phép dựng hình động từ đơn giản đến phức tạp giúp HS dễ hình dung
hơn. HS có thể tự phát hiện và chứng minh đƣợc một số định lí của HHKG dƣới sự
hƣớng dẫn của GV do đó nâng cao tính sáng tạo, khả năng tìm tòi và tạo đƣợc hứng
thú cho HS.
Vì những lí do trên nên chúng tui chọn đề tài: “Ứng dụng phần mềm Cabri 3D
trong dạy học định lí hình học không gian lớp 11 trung học phổ thông”.
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu về định hƣớng đổi mới PPDH ở THPT, tích cực hóa hoạt động học
tập của HS trong học tập môn Toán.
- Nghiên cứu cơ sở lí luận của DH định lí.
- Nghiên cứu chƣơng trình, SGK, tổ chức DH định lí phần HHKG lớp 11 THPT.
- Nghiên cứu phần mềm Cabri 3D và ứng dụng Cabri 3D trong DH định lí
HHKG lớp 11 THPT.
- Đề xuất phƣơng án dạy một số định lí HHKG bằng Cabri 3D.
- Xây dựng thực nghiệm sƣ phạm kiểm chứng các giả thuyết.
3. Câu hỏi nghiên cứu

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1034418 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement