Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ludinh_thien
#965040 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Toán) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Trình bày định hướng đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) môn Toán trung học phổ thông, làm rõ sự cần thiết phải áp dụng PPDH theo quan điểm tích cực và vị trí của lý thuyết tình huống (LTTH) trong lý luận dạy học hiện đại ở Việt Nam đáp ứng nhu cầu và định hướng đổi mới PPDH. Nghiên cứu khả năng vận dụng LTTH theo hướng đổi mới PPDH vào việc dạy và học môn Toán nói chung, dạy học hình học 10 nói riêng. Tiến hành thiết kế một số bài giảng trong chương trình hình học 10 trung học phổ thông theo hướng vận dụng PPDH tình huống. Nghiên cứu cách tiến hành giảng dạy hình học 10 THPT bằng PPDH tình huống và đánh giá hiệu quả giảng dạy bằng thực nghiệm sư phạm. Đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn hình học lớp 10 bằng việc vận dụng lý thuyết tình huống như: cung cấp và bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên về các PPDH hiện đại nói chung và PPDH tình huống trong LTTH nói riêng; thực hiện dạy học môn Toán vận dụng LTTH trong một bài giảng cụ thể; hình thức kiểm tra đánh giá trong dạy học sử dụng PPDH tình huống cũng cần linh hoạt; để hoạt động nhóm có hiệu quả cần lượng học sinh trong một lớp học không quá đông, nên ở khoảng 20 – 25 học sinh.

1. Lý do chọn đề tài
Một yêu cầu cấp thiết đang đƣợc đặt ra cho ngành giáo dục và đào tạo của nƣớc ta trong thời gian gần đây chính là việc đổi mới phƣơng pháp dạy học. “Phải đổi mới phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của học sinh. Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học.” (Nghị quyết hội nghị II, BCHTƢ Đảng CSVN-khóa VIII, 1997). Theo Nguyễn Bá Kim, 2007 [14], cốt lõi của đổi mới PPDH là hƣớng vào hoạt động hoá HS: “Phương pháp dạy học cần hướng vào việc tổ chức cho học sinh học tập trong hoạt động và bằng hoạt động tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo”. Việc đổi mới PPDH môn Toán hiện nay ở trƣờng THPT cũng không nằm ngoài quan điểm chung đó.
Để góp phần đổi mới PPDH, cần thiết phải đẩy mạnh nghiên cứu lý luận và thực tiễn dạy học không chỉ ở trong nƣớc mà còn cả ở ngoài nƣớc để tìm ra những PPDH có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Đổi mới PPDH cần đƣợc thực hiện theo định hƣớng “hoạt động hoá học sinh”, “phát huy tính tích cực của học sinh”. PPDH bằng tình huống trong LTTH, là một hƣớng tiếp cận của đổi mới PPDH nói chung và đổi mới PPDH môn Toán nói riêng. LTTH nhấn mạnh đến khả năng thích ứng tích cực của HS (qua hai cơ chế đồng hoá và điều ứng) với những yêu cầu thƣờng xuyên đổi mới của môi trƣờng thông qua việc giải quyết những tình huống đƣợc GV xây dựng có dụng ý sƣ phạm. Đó cũng chính là bản chất của PPDH tình huống, một trong những PPDH hiện đại, hƣớng đến sự phát triển toàn diện của HS.
Các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, đặc biệt tại Pháp, đã và đang vận dụng LTTH trong dạy học và đạt đƣợc hiệu quả nhất định trong việc .

nghiên cứu, nâng cao chất lƣợng dạy học. Còn tại Việt Nam, tuy nghiên cứu LTTH đã đƣợc bắt đầu từ những năm 90 bởi các bài báo giới thiệu của một số tác giả nhƣ Nguyễn Bá Kim, Trần Thúc Trình nhƣng việc vận dụng vào trong dạy học còn khá mới mẻ. Vận dụng LTTH trong giảng dạy các môn học nói chung, đối với môn Toán nói riêng ở bậc THPT còn hiếm hoi. Các ví dụ về tình huống adidactic, tình huống didactic trong lý thuyết này theo chƣơng trình Toán THPT hầu nhƣ chƣa có.
Trong chƣơng trình môn Toán THPT, môn hình học lớp 10 có nhiều kiến thức mới mẻ và khó đối với HS. Do HS đang quen với môn hình học tổng hợp trong một thời gian khá dài ở bậc THCS nên khi chuyển sang hình học giải tích ở lớp 10 thì với HS đó là một bƣớc chuyển mới. Vận dụng LTTH có nhiều khả năng giúp GV tổ chức các tình huống hƣớng dẫn HS vƣợt qua các bƣớc chuyển đó một cách hiệu quả.
Do vậy, nhận thức đƣợc khả năng ứng dụng của LTTH trong dạy học đáp ứng nhu cầu đổi mới PPDH môn Toán, cũng nhƣ sự mới mẻ của việc nghiên cứu lý thuyết này để áp dụng trong dạy học môn Toán THPT ở Việt Nam, tui mạnh dạn chọn nghiên cứu đề tài: “VẬN DỤNG LÝ THUYẾT TÌNH HUỐNG TRONG DẠY HỌC MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA CHƢƠNG TRÌNH HÌNH HỌC LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG”.
2. Lịch sử nghiên cứu
LTTH là một trong những lý thuyết dạy học hiện đại, do các nhà nghiên cứu Didactic của Pháp, đứng đầu là Guy Brousseau, khởi đầu nghiên cứu và phát triển. LTTH đƣợc nhiều nhà lý luận dạy học ở Pháp, trong đó có Claude Comiti, Annie Bessot, Francoise Richard, Claire Margolinas,…giới thiệu ở Việt Nam từ những năm 1990. Từ đó đến nay một số cán bộ nghiên cứu lý luận dạy học bộ môn Toán nhƣ Lê Thị Hoài Châu, Đoàn Hữu Hải, Nguyễn Bá Kim, Lê Văn Tiến, Nguyễn Chí Thành, Trần Thúc Trình đã tiếp tục nghiên cứu và phát triển lý thuyết đó ở Việt Nam.

Trong tài liệu “Phƣơng pháp dạy học môn Toán”, NXB ĐHSP 2007, tác giả Nguyễn Bá Kim đã trình bày một số yếu tố của LTTH chủ yếu dựa theo Comiti 1991 và Bessot 1997, nhiều thuật ngữ chuyên môn đƣợc tác giả Việt hoá căn cứ vào nội dung khái niệm chứ không câu nệ nghĩa từ điển. Cùng với việc giới thiệu tóm tắt LTTH, tác giả còn đƣa ra một hệ thống kết luận sƣ phạm có tính chất chỉ dẫn hành động cho GV, nhờ đó ý nghĩa của lý thuyết này đƣợc sáng tỏ hơn. Những ví dụ minh họa LTTH còn hiếm, đặc biệt là rất khó tìm đƣợc những ví dụ tổng hợp đặc sắc mà lại thích hợp trong chƣơng trình Toán THPT ở Việt Nam. Điều này có lẽ là do sự bó hẹp về thời lƣợng chƣơng trình giảng dạy, do các nghiên cứu tại Việt Nam chƣa có nhiều.
3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
Nêu rõ định hƣớng đổi mới PPDH môn Toán THPT, sự cần thiết phải áp dụng PPDH theo quan điểm tích cực, vị trí của LTTH trong lý luận dạy học hiện đại đáp ứng nhu cầu và định hƣớng đổi mới PPDH.
 Hệ thống hoá một cách rõ ràng và đầy đủ LTTH về các mặt: cơ sở khoa học của LTTH, một số khái niệm cơ bản của LTTH, các giả thuyết về dạy học của LTTH.
 Nghiên cứu khả năng vận dụng LTTH theo hƣớng đổi mới PPDH vào việc dạy và học môn Toán nói chung, dạy học hình học 10 nói riêng.
Thiết kế một số bài giảng trong chƣơng trình hình học 10 THPT theo hƣớng vận dụng PPDH tình huống.
Đƣa ra cách tiến hành giảng dạy hình học 10 THPT bằng PPDH tình huống và đánh giá hiệu quả giảng dạy bằng thực nghiệm sƣ phạm.
4. Phạm vi nghiên cứu
Nghiên cứu một số khái niệm cơ bản của của LTTH;
Nghiên cứu vận dụng LTTH trong giảng dạy một số nội dung trong chương trình hình học 10 THPT hiện hành theo định hƣớng đổi mới PPDH;

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#998760 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement