Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By khungbodanhxoso
#965016 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Toán) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày lý thuyết cơ bản của phương pháp dạy học theo dự án và đưa ra các số liệu thống kê về các phương pháp dạy học được sử dụng trong dạy học phổ thống cũng như điều tra về mong muốn của học sinh trong giờ học Toán. Đề xuất một qui trình mới trong dạy học theo dự án và các phương pháp đánh giá mới sử dụng công nghệ thông tin dùng để đánh giá dự án. Đề xuất được 9 dự án có thể áp dụng trong dạy học lớp 10 – 11 trung học phổ thông ban cơ bản. Hai dự án trong số 9 dự án đề xuất đã được thực hiện và đạt kết quả tốt, gây được hứng thú học tập cho học sinh đó là các dự án: Dự án 1 - “Xây dựng học liệu hỗ trợ học sinh học lượng giác (Đại số 11)” và Dự án 2 -“Qui hoạch cây xanh đô thị” (Đại số 10). Tiến hành mô tả từng bước dự án, phân tích tiến trình, những khó khăn và biện pháp giải quyết các khó khăn của nhóm Dự án. Đồng thời các dự án đã tạo ra những sản phẩm hết sức thiết thực và có hiệu quả phù hợp với tiêu chuẩn của dạy học theo dự án: đó là bộ sản phẩm hỗ trợ việc học lượng giác: thẻ nhớ, forum online, bài tập chuyên đề, bài tập kiểm tra đối với dự án 1, và phần mềm giải quyết bài toán tối ưu trong Dự án 2.Đã đề xuất đưa dạy học theo dự án vào chương trình học phổ thông nhằm góp phần đổi mới toàn diện phương pháp dạy và học trong nhà trường

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Bạn có biết những kĩ năng cần có của một công dân toàn cầu trong thế kỉ 21?
Thế kỉ 21 là thế kỉ của nền kinh tế tri thức vì vậy làm việc hợp tác với những ngƣời
xung quanh và kết nối với nhau nhờ CNTT là các kĩ năng thiết yếu cần có ở
mỗi ngƣời.
Tổ chức ATC21S kết hợp với nhóm gồm hơn 250 các nhà nghiên cứu 60 viện
nghiên cứu trên toàn thế giới nghiên cứu và phân loại các kĩ năng cần có của một
công dân toàn cầu trong TK21 thành 4 nhóm:
Nhóm kĩ năng tƣ duy: Tƣ duy sang tạo, tƣ duy phê phán, tƣ duy giải quyết
vấn đề, tƣ duy đƣa ra quyết định.
Nhóm kĩ năng công việc: giao tiếp và hợp tác
Nhóm kĩ năng làm việc: Công nghệ thông tin
Nhóm kĩ năng sống: Quyền công dân, cuộc sống và sự nghiệp, trách nhiệm
cá nhân và trách nhiệm xã hội.
Với những đòi hỏi ngày càng cao hơn của xã hội phát triển đối với một công dân
toàn cầu, tất yếu sẽ kéo theo việc đổi mới phƣơng pháp dạy và học để trang bị cho
ngƣời học các kiến thức và kĩ năng cần thiết. Trong thời đại ngày nay, với nền tri
thức mở, khi mà ngƣời học có thể tìm hiểu kiến thức từ rất nhiều nguồn khác nhau
không chỉ gói gọn lại ở các giờ học trên lớp thì việc truyền thụ kiến thức một chiều
không còn phù hợp. Bên cạnh đó, sự phát triển của xã hội khiến cho ngƣời học có
nhu cầu đƣợc trang bị kiến thức và kỹ năng từ rất sớm, đó không chỉ là kiến thức
hàn lâm có trong sách giáo khoa mà là kiến thức liên môn và gần gũi với thực tế
hơn, đó cũng không chỉ dừng lại ở các kỹ năng học mà còn là các kỹ năng mềm
nhƣ kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng công nghệ thông tin…Và vì
vậy, hơn bao giờ hết, các giờ học trên lớp cũng cần dần chuyển hƣớng để đáp
ứng đƣợc các nhu cầu đó.
Rất nhiều phƣơng pháp dạy học tích cực đã đƣợc đề xuất nhƣ: phƣơng pháp
dạy học nhóm, phƣơng pháp dạy học nêu vấn đề, phƣơng pháp thảo luận… mỗi
phƣơng pháp có những điểm mạnh để mang lại nhiều hiệu quả nhất cho mỗi giờ học
trên lớp. Trong số các phƣơng pháp đó, phƣơng pháp dạy học thông qua dự án
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Bạn có biết những kĩ năng cần có của một công dân toàn cầu trong thế kỉ 21?
Thế kỉ 21 là thế kỉ của nền kinh tế tri thức vì vậy làm việc hợp tác với những ngƣời
xung quanh và kết nối với nhau nhờ CNTT là các kĩ năng thiết yếu cần có ở
mỗi ngƣời.
Tổ chức ATC21S kết hợp với nhóm gồm hơn 250 các nhà nghiên cứu 60 viện
nghiên cứu trên toàn thế giới nghiên cứu và phân loại các kĩ năng cần có của một
công dân toàn cầu trong TK21 thành 4 nhóm:
Nhóm kĩ năng tƣ duy: Tƣ duy sang tạo, tƣ duy phê phán, tƣ duy giải quyết
vấn đề, tƣ duy đƣa ra quyết định.
Nhóm kĩ năng công việc: giao tiếp và hợp tác
Nhóm kĩ năng làm việc: Công nghệ thông tin
Nhóm kĩ năng sống: Quyền công dân, cuộc sống và sự nghiệp, trách nhiệm
cá nhân và trách nhiệm xã hội.
Với những đòi hỏi ngày càng cao hơn của xã hội phát triển đối với một công dân
toàn cầu, tất yếu sẽ kéo theo việc đổi mới phƣơng pháp dạy và học để trang bị cho
ngƣời học các kiến thức và kĩ năng cần thiết. Trong thời đại ngày nay, với nền tri
thức mở, khi mà ngƣời học có thể tìm hiểu kiến thức từ rất nhiều nguồn khác nhau
không chỉ gói gọn lại ở các giờ học trên lớp thì việc truyền thụ kiến thức một chiều
không còn phù hợp. Bên cạnh đó, sự phát triển của xã hội khiến cho ngƣời học có
nhu cầu đƣợc trang bị kiến thức và kỹ năng từ rất sớm, đó không chỉ là kiến thức
hàn lâm có trong sách giáo khoa mà là kiến thức liên môn và gần gũi với thực tế
hơn, đó cũng không chỉ dừng lại ở các kỹ năng học mà còn là các kỹ năng mềm
nhƣ kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng công nghệ thông tin…Và vì
vậy, hơn bao giờ hết, các giờ học trên lớp cũng cần dần chuyển hƣớng để đáp
ứng đƣợc các nhu cầu đó.
Rất nhiều phƣơng pháp dạy học tích cực đã đƣợc đề xuất nhƣ: phƣơng pháp
dạy học nhóm, phƣơng pháp dạy học nêu vấn đề, phƣơng pháp thảo luận… mỗi
phƣơng pháp có những điểm mạnh để mang lại nhiều hiệu quả nhất cho mỗi giờ học
trên lớp. Trong số các phƣơng pháp đó, phƣơng pháp dạy học thông qua dự án
dạy học. Đến thế kỉ 20, nhà giáo dục học ngƣời Mỹ John Dewey đã kêu gọi việc
học dựa trên kinh nghiệm và định hƣớng hứng thú ngƣời học. Dewey kêu gọi từ bỏ
cách học truyền thống là HS thụ động tiếp nhận kiến thức và GV chỉ truyền thụ
kiến thức. Ông đƣa ra quan điểm “Giáo dục không phải là sự chuẩn bị cho cuộc
sống mà bản thân quá trình giáo dục đã là cuộc sống”. Cho đến Jean Piaget, nhà tâm
lý học ngƣời Thuỵ Sĩ, đã giúp chúng ta hiểu làm thế nào để truyền tải những kinh
nghiệm chúng ta có đƣợc tới các đối tƣợng ở lứa tuổi khác nhau. Tƣ tƣởng của ông
tạo nền tảng cho thuyết kiến tạo, học thuyết chỉ ra ngƣời học phải xây dựng kiến
thức của chính họ bằng cách đặt ra các câu hỏi, điều tra, tƣơng tác với ngƣời khác.
Đến năm 1996, trong bản báo cáo của Uỷ ban Quốc tế về Giáo dục trong thế kỉ
21 gửi tới UNESCO với tiêu đề Learning: the Treasure Within, đã nhấn mạnh 4 trụ
cột của giáo dục là: learning to know, learning to do, learning to live together and
learning to be (học để biết, học để làm, học để cùng chung sống và học để tồn tại),
và bản báo cáo đã giải thích “Học để làm” tức là việc học cần trang bị cho
ngƣời học các kỹ năng cần thiết, các kỹ năng của thế kỉ 21, để làm việc trong tƣơng
lai. Và thời điểm này cũng bắt đầu một giai đoạn mới của cuộc cách mạng giáo
dục trong trƣờng học.
Cuối những năm 1990, Học Viện Giáo Dục Buck (BIE) đã tiến hành DHTDA
một cách khoa học nhƣ một trong những nỗ lực thực hiện cuộc cách mạng trong
trƣờng học. Theo BIE: “DHTDA là phương pháp dạy học có hướng dẫn đòi hỏi học
viên thực hiện những nhiệm vụ phức hợp dựa trên các câu hỏi hay vấn đề mang tính
thử thách đòi hỏi học viên phải sử dụng nhiều kĩ năng như kĩ năng giải quyết vấn
đề, kĩ năng đưa ra quyết định, kĩ năng làm việc nhóm…dưới sự hỗ trợ của giáo viên
chứ không phải dưới sự định hướng của giáo viên.”
Và vào năm 2004, Tập đoàn Intel đã mang đến Việt Nam và trƣớc đó là rất
nhiều nƣớc trên thế giới một chƣơng trình đặc biệt nhằm mục đích cải cách phƣơng
pháp dạy và học tại trƣờng phổ thông qua chƣơng trình ITP (Intel Teach Program),
với mục tiêu là tích hợp ICT (Informatics and Communication Techology) để đổi
mới PPDH. Một trong các phƣơng pháp đƣợc Intel tập trung sử dụng để đạt đƣợc
mục đích của mình đó chính là phƣơng pháp DHTDA. Intel cho rằng: “Dạy học
theo dự án là một mô hình dạy học lấy học sinh làm trung tâm. Nó giúp phát triển
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#989662 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement