Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By sunkute
#965015 Link tải luận văn miễn phí cho ae

MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Giáo dục thế kỷ 21 chịu tác động của nhiều yếu tố, trong đó phải kể đến các
yếu tố như sự phát triển nhanh chóng của khoa học, kỹ thuật đặc biệt là công nghệ
thông tin,…Các yếu tố tác động trên đã dẫn đến những biến đổi cơ bản như sự thay
đổi của mục tiêu giáo dục, không gian giáo dục và các loại hình đào tạo, phương tiện
và phương pháp dạy học và giáo dục Việt Nam không phải là ngoại lệ.
Trước đòi hỏi thực tiễn của Việt Nam trên con đường hội nhập và phát triển
thì đổi mới giáo dục là hết sức cần thiết. Để thực hiện Chiến lược phát triển giáo
dục Việt Nam 2011-2020, tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XI, Ban Chấp hành
Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về Đổi mới
căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện
đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập
quốc tế. Theo đó mục tiêu đối với giáo dục phổ thông là nâng cao chất lượng giáo
dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại
ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát
triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời. Bảo đảm cho HS có
trình độ Trung học cơ sở (THCS) (hết lớp 9) có tri thức phổ thông nền tảng, đáp
ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau THCS; Trung học phổ thông (THPT) phải tiếp
cận nghề nghiệp và chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông có chất lượng.
Trong công cuộc đổi mới toàn diện ngành giáo dục, đổi mới phương pháp
dạy học có ý nghĩa quyết định, cần được triển khai ở các môn học và cấp học. Một
trong những định hướng đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) hiện nay là vận
dụng các PPDH tích cực đã được các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới áp dụng
vào thực tiễn dạy học một cách hiệu quả. Đó là những PPDH hiện đại định hướng
vào người học, nhằm phát huy được năng lực nhận thức, năng lực độc lập sáng tạo
phát hiện và giải quyết vấn đề của người học. Hơn nữa cùng với xu thế chung của
đổi mới giáo dục, dạy học hóa học cũng cần có những đổi mới nhất định về hình
thức và phương pháp. Mục tiêu của đổi mới trong dạy học hóa học phổ thông không
chỉ dừng lại trang bị cho HS hệ thống kiến thức hóa học cơ bản mang tính hàn lâm
mà còn trang bị cho HS những kiến thức hóa học hiện đại, mang tính thực tiễn cao;
hình thành và phát triển cho HS kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức hóa học để
giải quyết các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống. Để đạt được các mục tiêu trên có lẽ
không thế thiếu được vai trò của dạy học theo dự án (DHTDA).
PPDH theo dự án (Project - based Learning) là phương pháp tổ chức cho học
sinh (dưới sự hướng dẫn của GV) cùng nhau giải quyết không chỉ về mặt lí thuyết
mà còn về mặt thực tiễn một nhiệm vụ học tập có tính chất tổng hợp, tạo điều kiện
cho HS cùng và tự quyết định trong tất cả các giai đoạn học tập, kết quả là tạo ra
được một sản phẩm hoạt động nhất định. Mô hình dạy học này đã mang đến một
PPDH phát huy tính tích cực, cải thiện trí nhớ, kĩ năng học tập, sức sáng tạo và tạo
hứng thú học tập cho HS.
Hóa học là môn khoa học vừa mang tính lí thuyết vừa mang tính thực
nghiệm do đó PPDH theo dự án rất phù hợp để triển khai những ưu điểm của nó
mang lại cho mục tiêu phát triển của bộ môn cũng như phù hợp với Điều 28.2 Luật
Giáo dục Việt Nam và có thể áp dụng được ở các trường phổ thông nước ta trong
điều kiện hiện nay.
Hóa học THCS nói chung và Hóa học lớp 9 nói riêng đặt cơ sở nền tảng cho
HS học tập chương trình Hóa học phổ thông. Tuy vậy phải nhìn nhận một cách
khách quan rằng, hiện trạng dạy và học hóa học trong nhà trường THCS hiện nay
chưa thực sự thực hiện tốt mục tiêu dạy học đối với bộ môn Hóa học. Bên cạnh đó
việc nghiên cứu áp dụng PPDH dự án trong dạy học hóa học phổ thông ở nước ta
còn nhiều hạn chế đặc biệt là bậc THCS.
Xuất phát từ những lí do trên, chúng tui lựa chọn đề tài: “Vận dụng phương
pháp dạy học theo dự án phần Hóa học hữu cơ lớp 9” góp phần đổi mới PPDH,
hình thành phương pháp tự học, thói quen tư duy sáng tạo, hiệu quả và tăng hứng
thú học tập cho HS trong học tập môn Hóa học ở trường THCS.
2. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu và vận dụng PPDH theo dự án trong dạy học phần Hóa học hữu
cơ lớp 9 nhằm tích cực hoá hoạt động học tập của HS, góp phần nâng cao chất
lượng dạy và học môn Hóa học ở trường THCS.

3. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu lí luận về đổi mới PPDH, các PPDH tích cực, đi sâu vào
phương pháp DHTDA và một số kĩ thuật dạy học hỗ trợ dạy học dự án.
- Tìm hiểu thực trạng sử dụng PPDH theo dự án ở một số trường THCS ở
tỉnh Nam Định.
- Nghiên cứu cấu trúc nội dung và chuẩn kiến thức, kĩ năng chương trình hóa
học ở phổ thông, đặc biệt là nội dung Hóa học lớp 9.
- Nghiên cứu và vận dụng PPDH theo dự án thiết kế các đề tài dự án, tổ chức
hoạt động học tập thực hiện dự án các bài học phần Hóa học hữu cơ lớp 9.
- Thiết kế kế hoạch bài dạy theo PPDH dự án.
- Thực nghiệm sư phạm đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của các đề xuất ở
các trường THCS tại tỉnh Nam Định.
4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
4.1. Khách thể nghiên cứu
Quá trình dạy học Hóa học lớp 9 trường THCS.
4.2. Đối tượng nghiên cứu
Vận dụng PPDH theo dự án trong dạy học phần hữu cơ Hóa học lớp 9, tập
trung nghiên cứu hoạt động của GV và kế hoạch thực hiện của HS.
5. Phạm vi nghiên cứu
- Nội dung nghiên cứu: Phần hóa học hữu cơ lớp 9.
- Địa bàn nghiên cứu: Một số trường THCS tỉnh Nam Định
- Thời gian: Năm học 2013 - 2014
6. Giả thuyết khoa học
Vận dụng phương pháp DHTDA một cách hợp lí kết hợp với một số kĩ thuật
dạy học để thiết kế các hoạt động dạy học phần Hóa học hữu cơ lớp 9 thì sẽ tích
cực hóa hoạt động nhận thức của HS, tăng hứng thú học tập, góp phần nâng cao
chất lượng dạy học hóa học ở trường THCS.
7. Phương pháp nghiên cứu
7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận
- Tổng quan các tài liệu trong nước và ngoài nước về lí luận dạy học có liên
quan đến đề tài.
- Sử dụng phối hợp các phương pháp phân tích, đánh giá, tổng hợp, hệ thống
hóa, khái quát hóa… trong nghiên cứu các tài liệu có liên quan tới việc đổi mới
PPDH, PPDH và kĩ thuật dạy học tích cực, PPDH theo dự án.
7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
- Điều tra cơ bản thực trạng việc vận dụng các PPDH tích cực, PPDH theo
dự án trong dạy học Hóa học.
- Quan sát quá trình dạy học, trao đổi với chuyên gia, đồng nghiệp…
- Thực nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm giả thuyết khoa học của đề tài.
7.3. Phương pháp xử lí thông tin
Sử dụng phương pháp thống kê toán học trong nghiên cứu khoa học giáo dục
để xử lí kết quả thực nghiệm sư phạm.
8. Lịch sử vấn đề nghiên cứu
Phương pháp DHTDA đã được các nước phát triển nghiên cứu xây dựng cơ
sở lí luận và coi đó là PPDH quan trọng để thực hiện quan điểm dạy học lấy HS làm
trung tâm. Ban đầu, phương pháp DHTDA được sử dụng trong dạy học thực hành
các môn kĩ thuật, về sau được dùng trong hầu hết các môn học khác, cả các môn
khoa học xã hội. Hiện nay, PPDH theo dự án được sử dụng phổ biến trong các
trường phổ thông và đại học trên thế giới, đặc biệt ở những nước phát triển như Mỹ,
Đức, Bỉ…
Ở Việt Nam, phương pháp DHTDA còn khá mới mẻ, việc nghiên cứu
phương pháp này đang được quan tâm và vận dụng thông qua các dự án bồi dưỡng
GV như dự án Việt – Bỉ: Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên (GV)
tiểu học và THCS các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (VIE 04.019.11). Việc áp
dụng PPDH theo dự án được vận dụng trong dạy học ở trường THCS nhưng ở môn
Hóa học trường phổ thông chưa được nghiên cứu và vận dụng một cách tích cực.
Hiện nay đã có một số luận văn thạc sĩ và bài báo nghiên cứu về PPDH theo dự án:
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#1003329 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement