Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#964983 Link tải miễn phí luận văn

Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (bộ môn vật lý) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tìm hiểu lý luận về vai trò, tác dụng, phương pháp giải bài tập Vật lý. Nghiên cứu nội dung kiến thức chương Sóng ánh sáng – Vật lý 12 THPT. Lựa chọn, xây dựng hệ thống bài tập chương Sóng ánh sáng – Vật lý 12 THPT. Định hướng, xây dựng phương pháp giải bài tập và hướng dẫn hoạt động giải bài tập chương Sóng ánh sáng – Vật lý 12 THPT nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi và phát huy năng khiếu
MỤC LỤC
Trang
Lời Thank . i
Danh mục viết tắt . ii
Danh mục các bảng iii
Danh mục các biểu đồ, sơ đồ . iv
Mục lục . v
MỞ ĐẦU . 1
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DẠY GIẢI BÀI
TẬP VẬT LÝ PHỔ THÔNG NHẰM BỒI DƢỠNG HỌC SINH GIỎI.

4
1.1. Vấn đề bồi dưỡng học sinh giỏi và phát huy năng khiếu Vật lý . 4
1.1.1. Tầm quan trọng của công tác phát hiện, đào tạo bồi dưỡng học sinh
giỏi và phát triển năng khiếu Vật lý .

4
1.1.2. Học sinh giỏi Vật lý và năng khiếu Vật lý 5
1.1.3. Những năng lực, phẩm chất cần có của học sinh giỏi [2, tr. 1 - 15] 6
1.1.4. Một số biện pháp phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi và phát huy năng
khiếu Vật lý .

7
1.2. Bài tập Vật lý trong dạy học ở trường trung học phổ thông 13
1.2.1. Khái niệm về bài tập Vật lý 13
1.2.2. Vai trò, tác dụng của bài tập Vật lý . 13
1.2.3. Phân loại bài tập Vật lý . 15
1.2.4. Phương pháp giải bài tập Vật lý 18
1.2.5. Hướng dẫn học sinh giải bài tập Vật lý 19
1.2.6. Lựa chọn và sử dụng bài tập trong dạy học Vật lý . 20
1.3. Cơ sở thực tiễn về bồi dưỡng học sinh giỏi và phát huy năng khiếu Vật
lý ở trường trung học phổ thông

23
1.3.1. Nội dung kiến thức Vật lý trong kỳ thì học sinh giỏi cấp tỉnh . 23
1.3.2. Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng học sinh giỏi 23
1.4. Tình hình thực tế công tác bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý ở huyện Ý
Yên, tỉnh Nam Định.

24
1.4.1. Đối tượng và phương pháp điều tra . 24
1.4.2. Kết quả điều tra 25
Chương 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP VÀ HƢỚNG DẪN
HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI TẬP CHƢƠNG SÓNG ÁNH SÁNG – VẬT
LÝ 12 NHẰM BỒI DƢỠNG HỌC SINH GIỎI VÀ PHÁT HUY NĂNG
KHIẾU VẬT LÝ CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
CHUYÊN
29
2.1. Nội dung kiến thức chương Sóng ánh sáng 29
2.1.1. Cấu trúc nội dung chương Sóng ánh sáng . 29
2.1.2. Phân tích nội dung chương Sóng ánh sáng 30
2.2. Mục tiêu chương Sóng ánh sáng . 36
2.3. Những kỹ năng học sinh cần đạt được 39
2.4. Sử dụng hệ thống bài tập chương Sóng ánh sáng . 39
2.5. Xây dựng hệ thống bài tập và hướng dẫn hoạt động giải bài tập chương
Sóng ánh sáng Vật lý – 12 nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi và phát huy năng
khiếu Vật lý của học sinh trung học phổ thông chuyên .


39
2.5.1. Hệ thống bài tập và hướng dẫn hoạt động giải các bài tập cơ bản 39
2.5.2. Hệ thống bài tập và hướng dẫn hoạt động giải các bài tập tổng hợp
nâng cao .

50
2.5.3. Hệ thống các bài tập tự giải cơ bản 73
2.5.4. Hệ thống các bài tập tự giải nâng cao 74
Chƣơng 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM . 78
3.1. Mục đích, nhiệm vụ, đối tượng và phương pháp của TN sư phạm 78
3.1.1. Mục đích của TN sư phạm . 78
3.1.2. Nhiệm vụ của TN sư phạm 78
3.1.3. Đối tượng TN sư phạm 79
3.2. Tiến hành TN 79
3.2.1. Thời điểm TN . 79
3.2.2. Phương pháp TN 79
3.3. Kết quả và xử lý kết quả . 80
3.3.1. Xây dựng tiêu chí đánh giá 80
3.3.2. Phân tích kết quả về mặt định tính . 80
3.3.3. Phân tích các kết quả về mặt định lượng . 81
3.4. Đánh giá chung về thực nghiệm sư phạm . 84
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 86
1. Kết luận 86
2. Khuyến nghị . 86
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 87
PHỤ LỤC 88
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Đào tạo nhân tài là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của ngành
giáo dục, mà các trường chuyên là một trong những mũi nhọn tiên phong trong quá
trình đào tạo nhân tài cho đất nước. Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, hệ
thống các trường chuyên THPT đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện, bồi
dưỡng học sinh năng khiếu để đào tạo các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nhân
giỏi [12, tr.2].
Trong quá trình giảng dạy ở trường phổ thông nhiệm vụ phát triển tư duy cho
học sinh là nhiệm vụ rất quan trọng, đòi hỏi tiến hành đồng bộ ở các môn, trong đó
Vật lý là môn khoa học TN đề cập đến nhiều vấn đề của khoa học, sẽ góp phần rèn
luyện tư duy cho học sinh ở mọi góc độ đặc biệt là qua phần giải bài tập Vật lý. Bài
tập Vật lý không những có tác dụng rèn luyện kỹ năng vận dụng, đào sâu và mở
rộng kiến thức đã học một cách sinh động, phong phú mà còn thông qua đó để ôn
tập, rèn luyện một số kỹ năng cần thiết về Vật lý, rèn luyện tính tích cực, tự lực, trí
thông minh sáng tạo cho học sinh, giúp học sinh hứng thú trong học tập. Cũng
thông qua bài tập Vật lý giáo viên kiểm tra, đánh giá việc nắm vững kiến thức và kỹ
năng Vật lý của học sinh.
Trong các lớp chuyên Vật lý THPT của nước ta hiện nay, học sinh được
luyện nhiều bài tập khó dẫn đến quen, còn nặng về tính toán đôi khi chưa phát huy
được óc quan sát, khả năng phát hiện vấn đề. Việc thực hiện mục tiêu phát hiện, bồi
dưỡng và phát triển học sinh năng khiếu chưa được đầy đủ.
Vì các lí do trên nên tui quyết định chọn đề tài nghiên cứu "Xây dựng hệ
thống bài tập và hướng dẫn hoạt động giải bài tập chương Sóng ánh sáng – Vật
lý 12 nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi và phát huy năng khiếu Vật lý của học sinh
trung học phổ thông chuyên" như là một hướng đi thích hợp, hữu ích cho giáo
viên trong việc giảng dạy ở các lớp chuyên Vật lý THPT hiện nay.
2. Lịch sử nghiên cứu
Có nhiều công trình nghiên cứu khác đề cập đến hệ thống bài tập chương
Sóng ánh sáng, nhưng các công trình đó với mục đích chủ yếu là trình bày các dạng
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement