Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By danmecho_kholaman
#964935 Link tải miễn phí luận văn
MỤC LỤC
Lời Thank . i
Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt . ii
Mục lục . iii
Danh mục các bảng v
Danh mục các hình vi
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU . 5
1.1.Vài trò của bài tập trong dạy học vật lý . 5
1.1.1. Bài tập vật lý . 5
1.1.2. Các kiểu bài tập vật lý . 6
1.2. Phương pháp giải bài tập vật lý 7
1.2.1. Các bước giải bài tập 7
1.2.2. Xây dựng lập luận trong giải bài tập . 9
1.3. Hướng dẫn học sinh giải bài tập vật lý . 12
1.3.1. Hướng dẫn theo mẫu . 12
1.3.2. Hướng dẫn tìm tòi . 13
1.3.3. Định hướng khái quát chương trình hóa 14
1.3.4. Lựa chọn và sử dụng bài tập trong dạy học vật lí 15
1.4. Tư duy trong giải bài tập vật lý 16
1.4. Tự học . 16
1.5. Thực trạng sử dụng hệ thống bài tập vật lí ở trường THPT . 17
1.5.1. Phương pháp điều tra 17
1.5.2. Phân tích kết quả điều tra và đánh giá chung . 22
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1. . 24
CHƯƠNG 2. XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI HỆ THỐNG
BÀI TẬP CHƯƠNG “SÓNG CƠ” VẬT LÝ 12 NÂNG CAO 25
2.1. Vị trí và vai trò của chương “Sóng cơ” Vật lý 12 nâng cao THPT . 25
2.2. Cấu trúc chương “Sóng cơ” 26
2.3. Mục tiêu dạy học chương “Sóng cơ” Vật lý 12 Nâng cao 34
2.2.1. Chuẩn kiến thức, kĩ năng phần sóng cơ . 34
2.2.2. Mục tiêu chi tiết về sóng cơ 35
2.4. Phân loại bài tập chương “Sóng cơ” THPT Vật lý 12 Nâng cao . 38
2.5. Nguyên tắc xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập chương “Sóng cơ” Vật lý 12
Nâng cao 39
2.5.1. Nguyên tắc xây dựng hệ thống bài tập 39
2.5.2. Nguyên tắc sử dụng hệ thống bài tập . 39
2.6. Xây dựng và hướng dẫn giải hệ thống bài tập chương “Sóng cơ” Vật lý 12
nâng cao 39
2.6.1. Dạng 1: Đại cương về song 40
2.6.2. Dạng 2: Giao thoa sóng . 46
2.6.3. Dạng 3: Sóng dừng: Dạng bài tập này đề cập đến các vấn đề liên quan đến
Sóng dừng bao gồm các bài tập . 57
2.6.4. Dạng 4: Tính các đại lượng đặc trưng của sóng âm 66
2.6.5. Dạng 5 : Hiệu ứng Đốp le : 72
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 . . 77
CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM . 78
3.1. Mục đích và nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm 78
3.2. Đối tượng và cách thực nghiệm sư phạm 78
3.3. Phân tích và đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm . 79
3.3.1. Phân tích định tính trong quá trình TNSP 79
3.3.2. Phân tích định lượng 80
3.4. Hiệu quả của quá trình TNSP 88
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 89
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 90
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 91
PHỤ LỤC 93


MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong dạy học Vật lý việc sử dụng Hệ thống bài tập là hết sức quan trọng trong
việc phát triển tư cho học sinh. Bài tập vật lý có tác dụng giúp cho học sinh hình
thành, rèn luyện khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn và cho việc đào sâu,
mở rộng kiến thức. Giải bài tập vật lý sẽ giúp cho học sinh có được những kĩ năng
kĩ xảo cần thiết từ đó phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo.
Bài tập vật lý luôn giữ một vị trí đặc biệt quan trọng trong trong dạy học vật lí ở
trường phổ thông, giúp thực hiện nhiệm vụ dạy học vật lí. Bài tập vật lý được sử
dụng là phương tiện để kiểm tra đánh giá kiến thức, kỹ năng của học sinh, được sử
dụng như là một phương tiện nghiên cứu tài liệu mới trong giai đoạn hình thành
kiến thức mới cho học sinh, giúp cho học sinh lĩnh hội được kiến thức một cách sâu
sắc và vững chắc. Bài tập vật lý là một phương tiện để ôn tập, củng cố kiến thức lí
thuyết đã học, đồng thời là phương tiện để rèn luyện tư duy hiệu quả. Thông qua bài
tập vật lý có thể bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học cho học sinh, đồng
thời cũng là một phương tiện rèn luyện cho học sinh khả năng vận dụng kiến thức
vào thực tiễn đời sống.
Trong các kiến thức vật lý ở lớp 12 trung học phổ thông thì kiến thức về sóng cơ
là một trong những mảng kiến thức quan trọng góp phần làm hoàn thiện hệ thống
vật lý tổng thể là mắt xích quan trọng trong hệ thống vật lý THPT.Chương trình vật
lý 12 phần sóng cơ chiếm thời lượng như sau: phân phối chương trình cho sách
giáo khoa (SGK) Vật lý 12 Nâng cao là 12 tiết chiếm 11% tổng số tiết dành cho cả
chương trình, số câu trong đề thi đại học là 5 câu chiếm 10% trên tổng số câu.
Kiến thức chương sóng cơ bao gồm cả kiến thức chung về sóng , sẽ còn được sử
dụng cho các chương tiếp sau là chương IV “ Dao động và sóng điện từ” và
chươngVI “Sóng ánh sáng”. Kiến thức về sóng cơ được xây dựng như kiến thức nền
tảng cho sóng không những chỉ là các đại lượng mà còn cả về các hiện tượng đặc
trưng như giao thoa, nhiễu xạ. Như vậy thấy rằng học sinh cần nắm vững kiến thức về sóng cơ ,nhận dạng và thực hiện giải bài toán sóng cơ một cách thành thạo
và bài bản.
Bài tập và hệ thống bài tập trong dạy học đã được nhiều nhà khoa học, nhà giáo
dục học quan tâm, xây dựng và phát triển. Các công trình trước đây về vấn đề này
phần lớn còn mang tính lý thuyết và khái quát hóa cao. Do vậy để góp phần đưa hệ
thống bài tập vào trong quá trình dạy và học ở trường THPT,thì nên xây dựng và
hướng dẫn giải chi tiết hệ thống bài tập đó. Để ứng dụng hệ thống bài tập để dạy và
học có hiệu quả phần chương “Sóng cơ” thuộc chương trình vật lý 12 Nâng cao, tui
chọn đề tài nghiên cứu là: “ Xây dựng và hướng dẫn giải hệ thống bài tập chương “
Sóng cơ học” Vật lý 12 Nâng cao nhằm phát triển tư duy và nâng cao hiệu quả tự
học của học sinh”
2. Mục đích nghiên cứu
-Xây dựng hệ thống bài tập chương ‘Sóng cơ”Vật lý 12 Nâng cao mang tính hệ
thống, khoa học theo các mức độ nhận thức của học sinh
-Hướng dẫn học sinh giải bài tập giúp học sinh nắm vững kiến thức, phát triển
được tư duy và nâng cao hiệu quả tự học trong hoạt động giải bài tập.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu chương trình vật lý phổ thông hiện hành, chuẩn kĩ năng kiến thức,
các dạng bài tập và phương pháp giải bài tập phần sóng cơ.
- Xây dựng hệ thống bài tập và hướng dẫn học sinh giải bài tập về sóng cơ dựa
trên mục tiêu và chuẩn kĩ năng kiến thức đã đề ra.
- Thực nghiệm sư phạm.
4. Đối tượng nghiên cứu
Hoạt động dạy học của giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học phần bài tập
về sóng cơ, vật lý 12 trung học phổ thông theo mục tiêu và chuẩn kiến thức kĩ
năng.
6. Giả thuyết nghiên cứu
- Xây dựng được một hệ thống bài tập phù hợp với mục tiêu dạy học và sử dụng
hợp lý các hình thức tổ chức hướng dẫn học sinh trong dạy giải bài tập vật lý thì
không những làm cho học sinh nắm vững kiến thức mà còn phát triển được tư duy
và nâng cao hiệu quả tự học của học sinh.
7. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu
- Xây dựng hệ thống và hướng dẫn học sinh giải bài tập chương “ Sóng cơ”
Vật lý 12 Nâng cao tại trường THPT Ngô quyền –Hải Phòng
8.Ý nghĩa khoa học của đề tài
- Góp phần nâng cao hiệu quả của việc dạy giải bài tập Vật lý tạo hứng thú cho
học sinh trong việc học tập và tự học của học sinh
- Luận văn này có thể được sử dụng như một tài liệu trong giảng dạy bộ môn
vật lý
9. Phương pháp nghiên cứu
9.1. Nghiên cứu lí luận
- Nghiên cứu cơ sở lí luận để làm sáng tỏ vai trò hệ thống bài tập vật lý về sóng
cơ chương trình vật lý 12 nâng cao trung học phổ thông
- Nghiên cứu chương trình vật lí phổ thông, các giáo trình, tài liệu hướng dẫn
về sóng cơ nội dung sách giáo khoa và những tài liệu tham khảo có liên quan để xác
định mức độ nội dung và yêu cầu về kiến thức, kĩ năng giải bài tập mà học sinh cần
nắm vững.
9.2. Nghiên cứu thực tiễn
- Tìm hiểu nội dung chương trình, phương pháp và hình thức tổ chức việc giải
bài tập vật lí chương sóng cơ.
- Điều tra thực tiễn việc sử dụng hệ thống bài tập trong giải bài tập vật lý phần
sóng cơ tại trường trung học phổ thông
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement