Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#864189 Chia sẻ giáo án tiếng việt lớp 1

TUẦN 1
Thứ hai, ngày 17 tháng 8 năm 2009
Tiết 1 - 2
ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC

A/ Mục đích – Yêu cầu:
- Ổn định, sắp xếp, xây dựng nề nếp học tập.
- Học sinh làm quen và nhận biết những yêucầu cơ bản trong khi học Tiếng việt, cách cầm phần, cách đưa bảng con.
B/ Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Sách Tiếng việt (Giáo viên và học sinh), bộ đồ dùng dạy Tiếng việt
- Học sinh: Sách Tiếng việt, vở Tập viết, vở Bài tập Tiếng việt, bảng con, phấn, viết chì, bộ đồ dùng học Tiếng việt.
C/ Các hoạt động dạy học:
Tiết 1:
1. Ổn định lớp:
2. Bài cũ: 5’
- Gíao viên kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập của học sinh
- Hướng dẫn hướng dẫn cách giữ gìn sách vở.
3. Bài mới :
- Giáo viên giới thiệu bộ sách Tiếng việt gồm có sách Tiếng việt và vở Bài tập Tiếng việt.
- Bộ đồ dùng học Tiếng việt.
- Vở tập viết, phấn, bảng con.
Tiết 2:
4. Hướng dẫn học sinh cách sử dụng sách:
- Cầm sách ở tay phải, khi lật sang trang phải lật nhẹ nhàng và từ từ.
- Sách phải bao cẩn thận.


Học vần Thứ ba, ngày 18 tháng 8 năm 2009
Tiết 3 - 4
CÁC NÉT CƠ BẢN

A/ Mục đích – yêu cầu:
- Giúp học sinh nắm chắc tên và viết được các nét cơ bản. Bước đầu để dễ nhận diện chữ ghi âm.
- Đọc đúng tên. Viết đúng các nét cơ bản
B/ Đồ dùng dạy học: Sách Tiếng việt 1, vở bài tập Tiếng việt.
C/ Các hoạt động dạy học:
1. Dạy bài mới:

- Giáo viên lần lượt đưa các nét cơ bản lên giới thiệu (13 nét)
2. Hướng dẫn học sinh viết các nét:
- Giáo viên ở bảng lớp
3. Hướng dẫn học sinh viết vào vở bải tập:
- Giáo viên viết ở bảng lớp
- Giáo viên hướng dẫn cách ngồi và cầm bút.
- Chấm vở 1 số
4. Củng cố, dặn dò:
- Gọi một số học sinh đọc các nét trên bìa.
- Về nhà viết lại bài ở vở bài tâp Học sinh quan sát nét chữ. Nhận biết - Đọc
HS lần lượt viết lên bảng con.
Viết vào vở từng dòng

Thứ tư, ngày 19 tháng 8 năm 2009
Học vần Tiết 5 - 6
Bài 1: e

A/ Mục đích – yêu cầu:
- Giảm ½ nội dung luyện viết
- Học sinh làm quen và nhận biết được chữ và âm e.
- Bước đầu nhận thức được mối liên hệ giữa chữ và tiếng chỉ sự vật, đồ vật.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung: Trẻ em và loài vật đều có lớp học của mình.
B/ ĐDDH : Tranh minh hoạ các tiếng: bé, mẹ, xe, ve.
C/ Các HĐDH :
Tiết 1:
I. Tự ổn định:
II. Bài cũ:5’
1. Giới thiệu bài:
2. Dạy chữ ghi âm:
- Ghi bảng: e
- Giới thiệu chữ e và hướng dẫn học sinh phát âm.
- Tìm tiếng có âm e vừa học.
- Giáo viên viết bảng mẫu

Tiết 2:
3. Luyện tập :
a. Luyện đọc :
- Giáo viên yêu cầu học sinh phát âm e
b. Luyện viết :
- Höôùng daãn caùch laáy baûng con, nhaän dieän khung chöõ
- Giaùo vieân vieát chöõ e : Ñaët buùt treân ñöôøng keû 1 vieát chöõ e baèng 1 neùt thaét, ñieåm keát thuùc ôû döôùi ñöôøng keû 2
- Nhắc nhở - Uốn nắn tư thế ngồi viế
c. Luyện nói :
- Giáo viên đính tranh.
- Giáo viên nêu câu hỏi.
+ Quan sát tranh, các em thấy những gì?
+ Mỗi bức tranh nói về loài nào?
+ các bạn nhỏ trong các bức tranh đang học gì?


- Hs qsát chữ e
- Nhận diện, phát âm
- HS thi đua tìm (CN-ĐT)
- Viết bảng con
- Đọc CN - Nhóm
- HS viết ở vở tập viết
- Viết vở bài tập
Q/sát tranh SGK
HS luyện nói: tổ, nhóm
III. Củng cố, dặn dò :5’
- Học sinh nhắc lại bài và đọc e
- Tìm chữ vừa học có âm e
- Về nhà học bài.

Thứ năm, ngày 20 tháng 8 năm 2009
Học vần : Tiết 7 - 8
Bài 2: b

A/ Mục đích – yêu cầu:
- Giảm ½ nội dung luyện viết
- Học sinh làm quen và nhận biết được chữ và âm b.
- Ghép được tiếng be.
- Nhận biết được chữ và tiếng chỉ sự vật, đồ vật.
- Phát triển lời nói theo nội dung:
B/ Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh hoạ, SGK
C/ Các hoạt động dạy học:
I. Bài cũ:5’ Học sinh đọc và viết bảng con âm e
II. Bài mới :
Tiết 1:
1. Giới thiệu bài :
2. Dạy chữ ghi âm:
- Giáo viên ghi bảng: b
- Giới thiệu chữ b.
- Hướng dẫn học sinh phát âm.
- Hướng dẫn học sinh phân tích: b
- Ghi bảng: be
- Hướng dẫn học sinh phát âm
- Tìm tiếng có âm b
- Hướng dẫn học sinh viết bảng: b, be
* Giải lao
Tiết 2:
3. Luyện tập :
a. Luyện đọc : Giáo viên ghi bảng.
b. Luyện viết :
Giáo viên hướng dẫn học sinh viết vở
• Giôùi thieäu noäi dung vieát b, be
 Nhaéc laïi tö theá ngoài vieát
• Höôùng daãn quy trình vieát
 Gaén chöõ maãu : Aâm b ñöôïc vieát baèng con chöõ beâ. Ñieåm ñaët buùt treân ñöôøng keû thöù 2, coâ vieát neùt khuyeát treân, noái lieàn qua neùt thaét. Ñieåm keát thuùc naèm ôû ñöôøng keû thöù 3
 Muoán vieát chöõ be coâ vieát con chöõ beâ noái lieàn vôùi con chöõ e, coâ coù be
 Nhaän xeùt phaàn luyeän vieát
c. Luyện nói :
- Gíao viên đưa tranh.
- Giáo viên nêu câu hỏi theo nội dung tranh.
 Giaùo vieân treo tranh 1
 Caùc em thaáy nhöõng gì trong tranh?
 Caùc con chim ñang laøm gì?
 Giaùo vieân choát yù: Con chim ñaäu treân caønh caây ñeå hoïc baøi
 Giaùo vieân giao vieäc : Caùc em quan saùt 3 tranh coøn laïi cöù 2 baïn 1 nhoùm
 Giaùo vieân choát yù : Caùc hoaït ñoäng hoïc taäp khaùc nhau cuûa treû em vaø cuûa caùc con vật
III. Củng cố, dặn dò :5’
 Troø chôi : gaén hoa
Giaùo vieân nhaän xeùt, tuyeân döông
- HS đọc lại toàn bài. Tìm tiếng có âm b
- Về nhà học bài

Học sinh quan sát

Đọc âm b (CN – ĐT)
HS phân tích
HS phân tích tiếng be
HS đọc (CN-ĐT)
HS tập tìm: be, bập, bờ
Viết bảng con


Link download cho các bạn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement