Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By frui_drop
#761896 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Mot so giai phap quan ly chat luong day hoc mon Toan o cac truong trung hoc co so huyen Can Loc, tinh Ha Tinh.
2
cña vÊn ®Ò qu¶n lý chÊt l­îng d¹y häc m«n to¸n nh»m t×m ra c¸c gi¶i ph¸p qu¶n lý chÊt l­îng d¹y häc bé m«n nµy lµ vÊn ®Ò cÊp thiÕt.
XuÊt ph¸t tõ nh÷ng lý do trªn, chóng t«i chän ®Ò tµi nghiªn
cøu: “Mét sè gi¶i ph¸p qu¶n lý chÊt l­îng d¹y häc m«n To¸n ë c¸c tr­êng trung häc c¬ së huyÖn Can Léc, tØnh Hµ TÜnh."2. Môc ®Ých nghiªn cøu
X¸c ®Þnh c¸c gi¶i ph¸p qu¶n lý chÊt l­îng d¹y häc m«n To¸n ë
c¸c tr­êng THCS nh»m n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc bé m«n nµy.3. Kh¸ch thÓ vµ ®èi t­îng nghiªn cøu3.1. Kh¸ch thÓ nghiªn cøu
VÊn ®Ò qu¶n lý chÊt l­îng d¹y häc m«n To¸n ë tr­êng THCS.
3.2. §èi t­îng nghiªn cøu
Mét sè gi¶i ph¸p qu¶n lý chÊt l­îng d¹y häc m«n To¸n ë c¸c
tr­êng trung häc c¬ së huyÖn Can Léc, Hµ TÜnh.4. Gi¶ thuyÕt khoa häc
NÕu x¸c ®Þnh ®óng c¬ së lý luËn, lµm râ thùc tr¹ng qu¶n lý
chÊt l­îng d¹y häc m«n to¸n ë tr­êng THCS huyÖn Can Léc, Hµ TÜnh th× cã thÓ ®Ò xuÊt ®­îc c¸c gi¶i ph¸p hiÖu qu¶ nh»m qu¶n lý chÊt l­îng d¹y häc bé m«n nµy trªn ®Þa bµn.5. NhiÖm vô nghiªn cøu5.1.T×m hiÓu c¬ së lý luËn cña vÊn ®Ò qu¶n lý chÊt l­îng d¹y häc m«n To¸n ë tr­êng THCS.5.2. Nghiªn cøu thùc tr¹ng qu¶n lý chÊt l­îng d¹y häc m«n To¸n ë c¸c tr­êng trung häc c¬ së huyÖn Can Léc, tØnh Hµ TÜnh.5.3. §Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p qu¶n lý chÊt l­îng d¹y häc m«n To¸n ë c¸c tr­êng trung häc c¬ së huyÖn Can Léc, tØnh Hµ TÜnh.6. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu6.1. Nhãm ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu lý luËn
Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch, tæng hîp lý thuyÕt: HÖ thèng hãa,
kh¸i qu¸t hãa lý thuyÕt nh»m x©y dùng c¬ së lý luËn cña ®Ò tµi.6.2. Nhãm ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu thùc tiÔn
Mon Toan la mon hoc quan trong o truong trung hoc co so, mon hoc co so tiet nhieu nhat trong tuan. Cong tac quan ly chat luong day hoc noi chung, quan ly chat l
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement