Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By arc_ngothanhhai
#759136 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Sử dụng phần mềm Cabri – Géometry II Plus trong dạy học Phép Biến Hình nhằm phát huy tính tích cực của học sinh và nâng cao hiệu quả dạy học
2
2.3 Söû duïng Cabri Geùometry ñeå daïy giaûi toaùn pheùp bieán hình
2.3.1 Cabri Giuùp hoïc sinh nhaän bieát moät soá tính chaát cuûa Pheùp bieán
hình
2.3.2 Cabri hoã trôï quaù trình tö duy giaûi toaùn:
2.3.3 Phaûn taùc duïng coù theå gaëp phaûi khi söû duïng Cabri ñeå giaûi
toaùn:
2.3.4 Cabri giuùp giaûi moät soá baøi toaùn khoù
2.4 Keát luaän chöông 2
Phuï luïc 3. Các baøi soaïn dạy chương Phép Biến Hình
Giaùo aùn tiết 3: Phép Tịnh Tiến
Giaùo aùn Phép Đối Xứng Trục
Phuï luïc 4. Ñaùnh giaù vaø keát luaän
4.1: Keát quaû phoûng vaán giaùo vieân:
4.2: Keát luaän :
Chöông I Dạy học phép biến hình ở trường phổ thông:
1.1 Boán caáp ñoä cuûa Pheùp bieán hình
Theo Leâ thò Hoaøi Chaâu [10;149]: từ sự phân tích khoa học luận về lịch sử phát
sinh và phát triển lý thuyết các phép biến hình, người ta thấy việc hiểu pheùp bieán
hình có thể phân ra làm 4 cấp độ:
Cấp độ 1: Phép biến hình gắn liền với mối lieân hệ về hình dáng giữa hai hình hoặc
giữa hai phần của moät hình (đặc trưng hàm hoàn toàn vắng mặt).
Cấp độ 2: Phép biến hình được hiểu là ánh xạ từ mặt phẳng, tổng quát hơn, từ
không gian, lên chính nó, ở đó mặt phẳng và không gian được nghiên cứu với tư
cách là các tập hợp điểm.
Cấp độ 3: Phép biến hình được xem như là một công cụ giải toán hình học.
Cấp độ 4: Phép biến hình được xem là phần töû của một nhóm và được ￿hon để
phân loại các lý thuyết hình học.
Chương I Dạy học php biến hình ở trường phổ thơng:. 1.1 Bốn cấp độ của Phép biến hình . Theo Lê thị Hoài Châu [10;149]: từ sự phn tích khoa học luận về lịch s
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement