Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By napoleon_hennessy
#759122 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Biện pháp quản lý nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên ở trường THCS và THPT Hoá Tiến.
2
quèc d©n. Tr­êng ®ãng trªn ®Þa bµn x· Ho¸ TiÕn, huyÖn Minh Ho¸, tØnh
Qu¶ng B×nh c¸ch trung t©m huyÖn 40km, c¸ch trung t©m thµnh phè §ång
H¬i 100km. Nh©n d©n trong vïng ®ang cã sù chuyÓn ®æi vÒ c¬ cÊu kinh
tÕ tõ n«ng nghiÖp sang c«ng nghiÖp vµ DÞch vô, tr×nh ®é d©n trÝ ®ang
ph¸t triÓn. Lµ ng«i tr­êng ®­îc thµnh lËp n¨m 1998 ®Õn nay ®· ®­îc 11 n¨m
nªn c¬ së vËt chÊt cña tr­êng cßn nhiÒu khã kh¨n, thiÕu thèn. §éi ngò gi¸o
viªn ch­a ®ñ theo quy ®Þnh vµ cßn bÊt cËp víi nhiÖm vô. Tr×nh ®é chuyªn
m«n kh«ng ®ång ®Òu. Mét sè Ýt, nhËn thøc vÒ vai trß cña gi¸o viªn trong
viÖc n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc cßn h¹n chÕ, ch­a tinh th«ng chuyªn m«n
nghiÖp vô vµ an t©m c«ng t¸c l©u dµi t¹i tr­êng.
XuÊt ph¸t tõ nh÷ng lý do kh¸ch quan vµ ®Æc ®iÓm t×nh h×nh nh­ ®·
nªu trªn, t«i m¹nh d¹n lùa chän ®Ò tµi “BiÖn ph¸p qu¶n lý nh»m x©y dùng,
ph¸t triÓn ®éi ngò gi¸o viªn ë tr­êng THCS vµ THPT Ho¸ TiÕn”.
2. Môc ®Ých nghiªn cøu
XuÊt ph¸t tõ vÞ trÝ quan träng cña ®éi ngò gi¸o viªn trong viÖc thùc
hiÖn môc tiªu gi¸o dôc ®Õn n¨m 2010 vµ 2015 víi t×nh h×nh ®éi ngò cña
nhµ tr­êng ®Ò tµi ®­a ra môc ®Ých lµ ®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý
nh»m x©y dùng, ph¸t triÓn ®éi ngò gi¸o viªn cã ®ñ sè l­îng vµ chÊt l­îng (t­
c¸ch ®¹o ®øc tèt, cã n¨ng lùc chuyªn m«n vµ n¨ng lùc s­ ph¹m, lßng nh©n ¸i
vµ lý t­ëng nghÒ nghiÖp) ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña sù nghiÖp ®æi míi gi¸o
dôc hiÖn nay.
3. NhiÖm vô nghiªn cøu
­ Nghiªn cøu c¬ së lý luËn, c¬ së thùc tiÔn vµ nh÷ng kinh nghiÖm ®Ò
xuÊt mét sè biÖn ph¸p vÒ x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®éi ngò gi¸o viªn cña
tr­êng THCS vµ THPT Ho¸ TiÕn.
­ X¸c nhËn c¬ së khoa häc cña viÖc qu¶n lý vµ ph©n tÝch thùc tr¹ng
nh»m x©y dùng vµ ph¸t triÓn n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò gi¸o viªn THPT.
4. §èi t­îng nghiªn cøu
Xuất phát từ vị trí quan trọng của đội ngũ giáo viên trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục đến năm 2010 và 2015 với tình hình đội ngũ của nhà trường đề tài đưa
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement