Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ltk_11b3
#759102 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Cách dựng thiết diện trong hình học không gian
2
Tr­íc t×nh h×nh häc sinh t­ëng t­îng kh«ng gian qu¸ yÕu, ®Ó n©ng cao
kiÕn thøc vÏ h×nh kh«ng gian. Trong viÖc gi¶ng d¹y h×nh häc kh«ng gian ë líp 11, cÇn chó ý rÌn luyÖn kü n¨ng x¸c ®Þnh thiÕt diÖn cña mét mÆt ph¼ng víi mét khèi ®a diÖn, b»ng c¸ch x¸c ®Þnh c¸c giao tuyÕn cña mÆt ph¼ng ®ã víi c¸c mÆt cña khèi ®a diÖn.
Tr­íc hÕt ph¶i x¸c ®Þnh thùc chÊt cña viÖc x¸c ®Þnh thiÕt diÖn lµ gi¶i
bµi to¸n dùng giao ®iÓm gi÷a ®­êng th¼ng víi mÆt ph¼ng vµ dùng giao tuyÕn gi÷a hai mÆt ph¼ng víi nhau. Bëi vËy T«i chän ®Ò tµi nµy lµm s¸ng kiÕn kinh nghiÖm cho n¨m häc 2000 ­ 2001 .
1.
Ph­¬ng ph¸p dùng giao tuyÕn gèc
: §Ó dùng mÆt c¾t gi÷a T vµ
a, tr­íc
tiªn h·y t×m c¸ch x¸c ®Þnh giao tuyÕn cña
a víi mét mÆt ph¼ng chøa mét
mÆt cña T. Trªn mÆt ph¼ng nµy, lÊy giao ®iÓm cña giao tuyÕn võa t×m ®­îc víi c¸c ®­êng th¼ng chøa c¹nh cña T. Tõ c¸c giao ®iÓm míi t×m ®­îc sÏ dùng giao tuyÕn cña
a víi c¸c mÆt kh¸c cña T . Víi c¸c giao tuyÕn nµy lÆp
l¹i qu¸ tr×nh trªn cho ®Õn khi t×m ra mÆt c¾t.
Giao tuyÕn ®Çu tiªn gi÷a
a víi mét mÆt cña T gäi lµ giao tuyÕn gèc,
v× tõ giao tuyÕn ®ã ta sÏ dùng ®­îc c¸c giao tuyÕn kh¸c .
C¸ch dùng trªn ®©y th­êng dïng khi mÆt ph¼ng
a ®­îc cho d­íi d¹ng
t­êng minh, tøc lµ cho bëi ba ®iÓm kh«ng th¼ng hµng, hay còng vËy, bëi hai ®­êng th¼ng c¾t nhau hoÆc hai ®­êng th¼ng song song.
VÝ dô 1 : C¸c ®iÓm M, N n»m trong c¸c c¹nh AB, AD cña h×nh hép
ABCD.A’B’C’D’. Dùng mÆt c¾t gi÷a h×nh hép vµ mÆt ph¼ng
a ®i qua ba
®iÓm M, N, C’.
N
O
1
Gi¶i :
a c¾t mÆt (ABCD) theo giao tuyÕn MN .
M

A
B
Gäi O
1
, O
2
lµ giao ®iÓm cña ®­êng th¼ng MN
I
víi c¸c ®­êng th¼ng CB, CD.
a c¾t mÆt O
2
D
C
(BCC’B’) theo giao tuyÕn O
1
C’ vµ mÆt
K
A’
B’
(CDD’C’) theo giao tuyÕn O
2
C’ .
LÊy giao ®iÓm I cña O
1
C’ víi BB’ vµ giao ®iÓm
K cña O
2
C’ víi DD’ .

D’
C ’
Ngò gi¸c INMC’K lµ mÆt c¾t cÇn dùng .Chó ý : Tr­êng hîp giao tuyÕn gèc ch­a t×m thÊy ngay th× ®Ó dùng nã,
th­êng ph¶i gi¶i bµi to¸n phô : t×m giao ®iÓm gi÷a ®­êng th¼ng vµ mÆt ph¼ng.
Lý do chọn đề tài :. Trước tình hình học sinh tưởng tượng không gian quá yếu, để nâng cao kiến thức vẽ hình không gian. Trong việc giảng dạy hình học không gian
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement