Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By reytintin_1405
#759101 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Dạy học sinh sử dụng phương pháp hàm số để giải bất phương trình mũ và bất phương trình logarit

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm
2
PhÇn II. Néi dung
I.Sö dông tÝnh chÊt ®¬n ®iÖu cña hµm sè:1.Ph­¬ng ph¸p:C¸ch 1: Thùc hiÖn theo c¸c b­íc.
B­íc 1: ChuyÓn bÊt ph­¬ng tr×nh vÒ d¹ng:
f(x) > k
(1)
B­íc 2: XÐt hµm sè y = f(x). Dïng lËp luËn kh¼ng ®Þnh hµm sè
®¬n ®iÖu (gi¶ sö lµ ®ång biÕn).
B­íc 3: NhËn xÐt:
+ víi x

x
0


f(x)

f(x
0
) = k, do ®ã bÊt ph­¬ng tr×nh v«
nghiÖm.
+ víi x > x
0


f(x) > f(x
0
) = k, do ®ã bÊt ph­¬ng tr×nh nghiÖm
®óng.
B­íc 4: KÕt luËn:
VËy, tËp nghiÖm cña bÊt ph­¬ng tr×nh lµ: S = (x
0
,


)
C¸ch 2: Thùc hiÖn theo c¸c b­íc.
B­íc 1: ChuyÓn bÊt ph­¬ng tr×nh vÒ d¹ng:
f(u) < f(v)
(2)
B­íc 2: XÐt hµm sè y = f(x). Dïng lËp luËn kh¼ng ®Þnh hµm sè
®¬n ®iÖu (gi¶ sö lµ ®ång biÕn).
B­íc 3: Khi ®ã:
(2)

u < v.
(3)
B­íc 4: Gi¶i bÊt ph­¬ng tr×nh (3), suy ra tËp nghiÖm cña bÊt ph­¬ng
tr×nh (1).Chó ý: C¸ch gi¶i hoµn toµn t­¬ng tù cho tr­êng hîp ë b­íc 2: dïng lËp luËn kh¼ng ®Þnh hµm sè ®¬n ®iÖu gi¶m.2.VÝ dô minh häa:
a.Sö dông tÝnh chÊt ®¬n ®iÖu cña hµm sè gi¶i bÊt ph­¬ng tr×nh
mò:
VÝ dô 1: Gi¶i bÊt ph­¬ng tr×nh:
2
x
+ 3
x
+ 1 > 6
x

(1)
C¸ch gi¶i:B­íc 1: Chia hai vÕ cña bÊt ph­¬ng tr×nh cho 6
x
> 0, ta cã:
1
6
1
2
1
3
1

x
x
x

(2)
B­íc 2: XÐt hµm sè:
Chương trình môn Toán THPT Ban KHTN và Ban KHXH&NV đã có một số điều chỉnh. Học sinh chuyên ban đến năm học lớp 12 mới được học: Bất phương trình mũ và bất phươ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement