Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By crocodile_9x
#759018 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức trường THPT Quản Bạ - Hà Giang
2
Môc lôc
Trang
PhÇn më ®Çu
2
1. Lý do chän ®Ò tµi
2
2. Môc ®Ých nghiªn cøu
5
3. NhiÖm vô nghiªn cøu
5
4. §èi t­îng nghiªn cøu
5
5. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu
5
PhÇn néi dung
7
Ch­¬ng 1. C¬ së lý luËn vµ c¬ së ph¸p lý cña viÖc qu¶n lý gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh tr­êng Phæ th«ng.
7
1.1. C¬ së lý luËn cña viÖc qu¶n lý gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh
tr­êng phæ th«ng
7
1.2. C¬ së ph¸p lý cña viÖc qu¶n lý gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh
tr­êng phæ th«ng
12
Ch­¬ng 2. Thùc tr¹ng vÒ viÖc qu¶n lý gi¸o dôc ®¹o ®øc cña häc sinh tr­êng Trung häc phæ th«ng Qu¶n B¹.
14
2.1. Mét sè kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc trong viÖc qu¶n lý gi¸o dôc ®¹o
®øc cho häc sinh.
14
2.2. Mét sè nh÷ng tån t¹i trong viÖc qu¶n lý gi¸o dôc ®¹o ®øc cho
häc sinh.
17
2.3. Mét sè vÊn ®Ò cÊp thiÕt ®Æt ra trong qu¶n lý n©ng cao chÊt
l­îng gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh ë tr­êng Trung häc phæ th«ng Qu¶n B¹
21
Ch­¬ng 3. Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh
23
3.1. T¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña Chi bé §¶ng trong tr­êng häc
23
3.2. T¨ng c­êng vai trß, tr¸ch nhiÖm cña ng­êi c¸n bé qu¶n lý trong
viÖc gi¸o dôc ®¹o…
24
3.3. N©ng cao vai trß, tr¸ch nhiÖm cña ®éi ngò gi¸o viªn trong viÖc
gi¸o dôc…
27
3.4. Ph¸t huy vai trß, tr¸ch nhiÖm cña gi¸o viªn chñ nhiÖm
30
3.5. Ph¸t huy vai trß xung kÝch, s¸ng t¹o cña §oµn TNCS Hå ChÝ
Minh vµ Héi liªn hiÖp thanh niªn
31
3.6. §Èy m¹nh c«ng t¸c gi¸o dôc truyÒn thèng
33
3.7. Ph¸t huy ho¹t ®éng tù qu¶n cña tËp thÓ häc sinh
34
3.8. KÕt hîp gi÷a nhµ tr­êng ­ Gia ®×nh – x· héi ®Ó gi¸o dôc ®¹o
®øc häc sinh
35
PhÇn kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ
38
1. Mét sè kÕt luËn
38
2. Mét sè kiÕn nghÞ ­ ®Ò xuÊt
39
Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm tới sự nghiệp chăm sóc và phát huy yếu tố con người. Điều đó xuất phát từ nhận thức sâu sắc những giá trị lớn lao và ý nghĩa
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement