Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By c8nh7_itc_2008
#749701 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: SKKN: Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề để dạy các quy luật di truyền của Men Đen
~ 2 ~
PhÇn I: Më ®Çu
1. LÝ do chän ®Ò tµi: 1.1. XuÊt ph¸t tõ chñ tr­¬ng ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc:
VÊn ®Ò ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc ë c¸c tr­êng phæ th«ng ®Ó ph¸t huy tÝnh tÝch
cùc, chñ ®éng cña häc sinh nh»m ®µo t¹o nh÷ng ng­êi n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o ®· ®­îc ®Æt ra trong ngµnh gi¸o dôc tõ nh÷ng n¨m 80.
HiÖn nay, víi nhÞp ®é ph¸t triÓn cña khoa häc kÜ thuËt vµ c«ng nghÖ, vÊn ®Ò ®æi
míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc cµng ®­îc quan t©m h¬n. NghÞ quyÕt héi nghÞ lÇn thø 4 Ban chÊp hµnh trung ­¬ng §¶ng kho¸ VII ®· ghi râ: “§æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y vµ häc ë c¸c cÊp häc, bËc häc. ¸p dông nh÷ng ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc hiÖn ®¹i ®Ó båi d­ìng cho häc sinh n¨ng lùc t­ duy s¸ng t¹o, n¨ng lùc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò”. Vµ d¹y häc theo ph­¬ng ph¸p tÝch cùc tiÕp tôc ®­îc quan t©m ë NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø 2 cña BCHTW §¶ng kho¸ VIII: “§æi míi m¹nh mÏ ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc ®µo t¹o kh¾c phôc lèi truyÒn thô mét chiÒu, rÌn luyÖn thµnh nÒ nÕp t­ duy s¸ng t¹o cña ng­êi häc, tõng b­íc ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p tiªn tiÕn vµ ph­¬ng tiÖn hiÖn ®¹i vµo qu¸ tr×nh d¹y häc ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn vµ thêi gian tù häc.” 1.2. XuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn sö dông ph­¬ng ph¸p d¹y häc cña gi¸o viªn hiÖn nay:
Thùc tiÔn gi¶ng d¹y tõ khi vËn dông ®æi míi cho ®Õn nay sù chuyÓn biÕn vÒ
ph­¬ng ph¸p d¹y häc trong c¸c tr­êng häc ch­a ®­îc lµ bao. Phæ biÕn lµ thÇy ®äc trß chÐp, thuyÕt tr×nh gi¶ng gi¶i xen kÏ víi vÊn ®¸p t¸i hiÖn biÓu diÔn trùc quan minh häa.Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã cñng cã nh÷ng gi¸o viªn vËn dông thµnh c«ng c¸c biÖn ph¸p tÝch cùc ph¸t huy ®­îc n¨ng lùc t­ duy ®éc lËp s¸ng t¹o, n¨ng lùc trÝ tuÖ cña häc sinh, trong ®ã cã d¹y häc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nh­ng chñ yÕu lµ trong c¸c tiÕt thao gi¶ng, c¸c giê d¹y thi gi¸o viªn d¹y giái. 1.3. XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu cña b¶n th©n:
§Ó gãp phÇn thùc hiÖn nhiÖm vô c¶i c¸ch gi¸o dôc: c¶i tiÕn ph­¬ng ph¸p theo h­íng
“ph¸t triÓn trÝ lùc häc sinh trong qu¸ tr×nh häc tËp” phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña lÝ luËn d¹y häc hiÖn ®¹i. §ång thêi ®Ó ¸p dông ®­îc yªu cÇu NghÞ quyÕt cña §¶ng vÒ viÖc ®æi míi ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc ®µo t¹o, b¶n th©n t«i ®· chän ®Ò tµi: “VËn dông d¹y häc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®Ó d¹y c¸c quy luËt di truyÒn cña Men §en” trong ch­¬ng tr×nh Sinh häc 9 <Ch­¬ng I s¸ch gi¸o khoa líp 9> nh»m gãp phÇn lµm cho ph­¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc, ph­¬ng ph¸p d¹y häc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nhanh chèng trë thµnh phæ biÕn trong nhµ tr­êng. 2. Môc ®Ých nghiªn cøu:
+ Gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng d¹y vµ häc (ë tr­êng THCS)
Thực tiễn giảng dạy từ khi vận dụng đổi mới cho đến nay sự chuyển biến về phương phỏp dạy học trong cỏc trường học chưa được là bao. Phổ biến là thầy đọc trũ ch
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement