Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Dax
#749634 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giáo dục pháp luật cho đồng bào người Chăm ở tỉnh Ninh Thuận hiện nay

2
ChÝnh phñ ban hµnh QuyÕt ®Þnh sè 13/2003/Q§-TTg phª duyÖt Ch−¬ng tr×nh phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt tõ 2003 ®Õn 2007. Ngµy 16/12/2004 Thñ t−íng ChÝnh phñ ban hµnh QuyÕt ®Þnh sè 214/2004/Q§-TTg phª duyÖt ch−¬ng tr×nh hµnh ®éng quèc gia vÒ phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt vµ n©ng cao ý thøc chÊp hµnh ph¸p luËt cho c¸n bé nh©n d©n ë x· ph−êng thÞ trÊn tõ n¨m 2005 ®Õn 2010...
Trªn c¬ së ®ã, thêi gian qua c«ng t¸c gi¸o dôc ph¸p luËt nãi chung,
gi¸o dôc ph¸p luËt cho c¸n bé, nh©n d©n ë n«ng th«n, vïng cao, vïng s©u, vïng xa, vïng d©n téc Ýt ng−êi nãi riªng ®· ®¹t ®−îc nhiÒu kÕt qu¶ ®¸ng kÓ, gãp phÇn n©ng cao tr×nh ®é hiÓu biÕt vÒ ph¸p luËt, n©ng cao v¨n hãa ph¸p lý trong nh©n d©n, b−íc ®Çu t¹o dùng æn ®Þnh trong lèi sèng, lµm viÖc theo HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt ë c¸c ®èi t−îng cô thÓ. Tuy nhiªn, cho ®Õn nay, so víi nhu cÇu thùc tiÔn, c«ng t¸c gi¸o dôc ph¸p luËt vÉn cßn nhiÒu bÊt cËp vµ h¹n chÕ, nhÊt lµ gi¸o dôc ph¸p luËt cho c¸c ®èi t−îng ë vïng s©u, vïng xa, vïng d©n téc Ýt ng−êi (trong ®ã cã vïng ®ång bµo ng−êi Ch¨m ë Ninh ThuËn).
Trong nh÷ng n¨m qua, ®−îc sù quan t©m cña §¶ng vµ Nhµ n−íc,
®êi sèng vËt chÊt còng nh− ý thøc ph¸p luËt cña ®ång bµo vïng s©u, vïng xa, vïng d©n téc Ýt ng−êi nãi chung, vïng ®ång bµo ng−êi Ch¨m ë Ninh ThuËn nãi riªng ®−îc n©ng lªn râ rÖt. Tuy nhiªn, lµ d©n téc thiÓu sè víi ®Æc ®iÓm kh¸ ®Æc biÖt xÐt trªn ph−¬ng diÖn lÞch sö, kinh tÕ, v¨n hãa, x· héi vµ tÝn ng−ìng t«n gi¸o, d©n téc Ch¨m ë Ninh ThuËn (chñ yÕu sèng ë vïng n«ng th«n) cßn nghÌo, hä quan t©m ®Õn nhu cÇu t×m kiÕm c¬m ¨n, ¸o mÆc h¬n nhu cÇu tiÕp xóc c¸c tri thøc v¨n hãa, chuÈn mùc x· héi trong ®ã cã ph¸p luËt. MÆt kh¸c, phong tôc, tËp qu¸n nãi chung vµ luËt tôc nãi riªng trong céng ®ång ng−êi Ch¨m rÊt ®a d¹ng, ph¸p luËt trong mét sè lÜnh vùc hÇu nh− "v¾ng bãng" trong céng ®ång ng−êi Ch¨m. LuËt tôc ¶nh h−ëng s©u s¾c, trong ®ã cã nh÷ng luËt tôc tèt mang ý nghÜa tÝch cùc cÇn ®−îc ph¸t huy vµ c¶ nh÷ng hñ tôc l¹c hËu, nÆng nÒ cÇn ®−îc lo¹i bá ®Ó phï hîp víi ®êi sèng hiÖn nay. Bëi vËy, quan t©m gi¸o dôc ph¸p luËt cho ®ång bµo d©n téc
Trong công cuộc đổi mới của đất n-ớc ta hiện nay, công tác phổ . biến giáo dục pháp luật nói chung và công tác phổ biến giáo dục pháp luật . cho cá
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement