Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Sư phạm miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Iakovos
#749215 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc đánh giá của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên
Chương 1
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN QUA SINH
VIÊN: BỐI CẢNH LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Đặt vấn đề ...............................................................................................23
1.1.1. Khái niệm......................................................................................23
1.1.2. Bối cảnh và sơ lược lịch sử hoạt động đánh giá giảng dạy của
giảng viên Việt Nam và trên thế giới ......................................................24
1.1.3. Các hình thức đánh giá hoạt động giảng dạy ..............................29
1.2. Tổng quan nghiên cứu đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên....32
1.3. Tiểu kết ...................................................................................................36

Chương 2
TÁC ĐỘNG ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ HỌC CỦA SINH VIÊN ĐẾN CÁC CHỈ
SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN
2.1. Tác động của yếu tố giới.........................................................................37
2.2. Tác động của yếu tố tuổi.........................................................................39
2.3. Tác động của yếu tố nơi cư trú trước khi vào đại học ............................41
2.4. Tác động của yếu tố vị trí con trong gia đình .........................................43
2.5. Tác động của yếu tố nghề nghiệp của bố mẹ..........................................45
2.5.1. Yếu tố nghề của bố........................................................................45
2.5.2. Yếu tố nghề của mẹ.......................................................................47
2.6. Tác động của yếu tố trình độ học vấn của bố mẹ ...................................49
2.6.1 Yếu tố học vấn của bố....................................................................49
2.6.2. Yếu tố trình độ học vấn của mẹ ....................................................51
2.7. Tiểu kết ...................................................................................................52Trong đ ánh giá hoạt động giảng d ạy, hình th ức sinh viên đ ánh giá có ý . ngh ĩ a quan tr ọ ng vì sinh viên v ừa là trung tâm, v ừa là đối t ượng, vừ a là
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement